01.jpg02.jpg

O kancelarii

Nie jesteśmy kolekcjonerami wiedzy, lecz jej użytkownikami.

Zespół kilkunastu prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Współpraca z zaufanymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, rzecznikami patentowymi, tłumaczami przysięgłymi, a także uniwersyteckimi wykładowcami. Współpraca z renomowanymi zagranicznymi kancelariami prawnymi. Tak działa Katowicka Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy.

Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej złożonym sprawom Klientów Korporacyjnych i Indywidualnych.

Aktualności

 • 23 maja 2016

  Mecenas Roman Mirek wygrał walkę o odszkodowanie i zadośćuczynienie

  Na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Sąd Apelacyjny w Katowicach zwiększył o ponad 400 000 złotych kwotę zasądzonego na rzecz mecenasa Romana Mirka odszkodowania za poniesioną szkodę wynikłą z niesłusznego tymczasowego aresztowania. 

  czytaj więcej

  Mecenas Roman Mirek wygrał walkę o odszkodowanie i zadośćuczynienie

  23 maja 2016

  powrót

  Na skutek wniesionej przez Kancelarię apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Sąd Apelacyjny w Katowicach zwiększył o ponad 400 000 złotych kwotę zasądzonego na rzecz mecenasa Romana Mirka odszkodowania za poniesioną szkodę wynikłą z niesłusznego tymczasowego aresztowania. 

  W efekcie mecenas Roman Mirek otrzyma od Skarbu Państwa łącznie kwotę blisko miliona złotych za szkodę i krzywdę, których doznał w wyniku niesłusznie stosowanego tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 19 maja 2006 roku do dnia 9 marca 2007 roku. 

  Sąd Apelacyjny w Katowicach potwierdził stanowisko prezentowane przez Kancelarię, że kwota odszkodowania winna obejmować również utracone korzyści, utracony dochód, jak i poniesioną przez mecenasa stratę finansową.

  powrót
 • 11 maja 2016

  Właściciel konta bankowego pokrzywdzony w wyniku wypłaty środków przez osobę nieuprawnioną

  Wypłata środków pieniężnych z rachunku bankowego przez osobę nieuprawnioną – niekorzystna dla banku – może być uznana in concreto za rozporządzenie niekorzystne, w rozumieniu art. 286 § 1 Kodeksu karnego, także dla posiadacza rachunku. Stanowisko to wyraził Sąd Najwyższy dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt I KZP 3/16. 

  czytaj więcej

  Właściciel konta bankowego pokrzywdzony w wyniku wypłaty środków przez osobę nieuprawnioną

  11 maja 2016

  powrót

  Wypłata środków pieniężnych z rachunku bankowego przez osobę nieuprawnioną – niekorzystna dla banku – może być uznana in concreto za rozporządzenie niekorzystne, w rozumieniu art. 286 § 1 Kodeksu karnego, także dla posiadacza rachunku. Stanowisko to wyraził Sąd Najwyższy dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt I KZP 3/16. 

  Dobro prawne posiadacza, mające źródło w umowie rachunku bankowego, zostaje bezpośrednio naruszone wtedy, gdy uprawnienie do uzyskania zwrotu zdeponowanych środków pieniężnych na każde żądanie nie zostanie zrealizowane przed skorygowaniem przez bank stanu konta. Do tego czasu posiadacz rachunku nie dysponuje środkami, które wypłacono osobie nieuprawnionej, co może pociągnąć określone ujemne następstwa w jego majątku, także w zakresie lucrum cessans. Nie ma więc podstaw, by a limine odmówić posiadaczowi rachunku statusu pokrzywdzonego w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego. 

  powrót
 • 05 maja 2016

  Usunięcie spornej infrastruktury przesyłowej

  Po raz kolejny prawnicy Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w sporze sądowym z przedsiębiorcą przesyłowym, przekonali Sąd do uwzględnienia nie tylko roszczeń o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości klienta, ale również roszczenia o usunięcia spornej infrastruktury przesyłowej. Korzystny wyrok zapadł w Sądzie Rejonowy w Tychach.  

  czytaj więcej

  Usunięcie spornej infrastruktury przesyłowej

  05 maja 2016

  powrót

  Po raz kolejny prawnicy Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w sporze sądowym z przedsiębiorcą przesyłowym, przekonali Sąd do uwzględnienia nie tylko roszczeń o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości klienta, ale również roszczenia o usunięcia spornej infrastruktury przesyłowej. Korzystny wyrok zapadł w Sądzie Rejonowy w Tychach.  

  powrót
 • 26 kwietnia 2016

  Dziennikarz "Gazety Wyborczej" przeprasza mec. Romana Mirka

  W "Gazecie Wyborczej" wydrukowane zostały przeprosiny dziennikarza gazety Marcina Pietraszewskiego adresowane do mec. Romana Mirka z Katowic. Przeprosiny dotyczą nieprawdziwych i szkalujących wizerunek mecenasa informacji, które zostały opublikowane w artykule Marcina Pietraszewskiego w dniu 16 października 2006 roku. Przypomnijmy, że mec. Roman Mirek został uniewinniony od wszelkich stawianych mu zarzutów. Mecenasa reprezentuje Kancelaria Duraj Reck.

  czytaj więcej

  Dziennikarz "Gazety Wyborczej" przeprasza mec. Romana Mirka

  26 kwietnia 2016

  powrót

  W "Gazecie Wyborczej" wydrukowane zostały przeprosiny dziennikarza gazety Marcina Pietraszewskiego adresowane do mec. Romana Mirka z Katowic. Przeprosiny dotyczą nieprawdziwych i szkalujących wizerunek mecenasa informacji, które zostały opublikowane w artykule Marcina Pietraszewskiego w dniu 16 października 2006 roku. Przypomnijmy, że mec. Roman Mirek został uniewinniony od wszelkich stawianych mu zarzutów. Mecenasa reprezentuje Kancelaria Duraj Reck.

  Przeczytaj przeprosiny dziennikarza Marcina Pietraszewskiego

   

   

   

   

   

   

  powrót
 • 21 kwietnia 2016

  „Ograniczenie” prokury nie wpływa na ważność czynności prawnej

  Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznał pozew wniesiony przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach w sprawie o zapłatę przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi. 

  czytaj więcej

  „Ograniczenie” prokury nie wpływa na ważność czynności prawnej

  21 kwietnia 2016

  powrót

  Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznał pozew wniesiony przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach w sprawie o zapłatę przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi. 

  Kancelaria wniosła w imieniu klienta pozew o zapłatę w trybie upominawczym. Pozwana spółka podniosła w sprzeciwie, że aneks do umowy zawartej przez strony jest nieważny, gdyż został opatrzony tylko podpisem prokurenta. Według spółki prokura była wówczas ograniczona, ponieważ prokurent powinien współdziałać z członkiem zarządu lub działać za zgodą zarządu w trakcie składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

  Prawnicy w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty podważyli stanowisko dłużnika, powołując się na m.in. na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, podjętą w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt: III CZP 34/14, zgodnie z którą wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu, jest niedopuszczalny. Ponadto w niniejszej sytuacji nie zaistniała tzw. prokura łączna, ponieważ w pozwanej spółce powołany został wyłącznie jeden prokurent, natomiast instytucja prokury łącznej dotyczy co najmniej dwóch prokurentów. Prawnicy zaznaczyli ponadto, iż prokura łączna może występować tylko w spółkach, w których występuje zarząd wieloosobowy, zaś w spółce pozwanej organ ten był jednoosobowy.

  Sąd w pełni podzielił stanowisko prawników z Kancelarii Adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy z Katowic i uznał żądanie pozwu w całości.

  powrót
 • 13 kwietnia 2016

  Zapobieżenie możliwości manipulowania przez powoda terminami przedawnienia roszczenia

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Stanowisko to wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2015 roku (III CZP 103/14), odpowiadając na pytanie o możliwość odpowiedniego stosowania art. 203 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym, w sytuacji kiedy postępowanie to zostało umorzone na wniosek wierzyciela – banku prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności.

  czytaj więcej

  Zapobieżenie możliwości manipulowania przez powoda terminami przedawnienia roszczenia

  13 kwietnia 2016

  powrót

  Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela niweczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji. Stanowisko to wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 lutego 2015 roku (III CZP 103/14), odpowiadając na pytanie o możliwość odpowiedniego stosowania art. 203 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym, w sytuacji kiedy postępowanie to zostało umorzone na wniosek wierzyciela – banku prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności.

  Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż przewidziane w art. 203 § 2 zd. 1 k.p.c. zastrzeżenie ma na celu przede wszystkim zapobieżenie możliwości manipulowania przez powoda terminami przedawnienia roszczenia. Specyfika postępowania egzekucyjnego, wyrażająca się w radykalnym wymiarze zasady dyspozycyjności, zakłada, iż oświadczenie wierzyciela o cofnięciu wniosku egzekucyjnego winno być traktowane jako wiążące żądanie umorzenia egzekucji i to niezależnie od stadium postępowania egzekucyjnego.

  Powyższe rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż w postępowaniu egzekucyjnym ma, na podstawie art. 13 § 2 k.p.c., odpowiednie zastosowanie art. 203 § 2 zd. 1 k.p.c., co oznacza, że umorzenie postępowania egzekucyjnego niweczy przerwę przedawnienia spowodowaną jego wszczęciem.

  powrót
 • 01 kwietnia 2016

  Kancelaria wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy pochyli się nad przepisami wprowadzającymi rozbieżności

  Czy wskutek uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku sądu drugiej instancji sąd ten przy ponownym rozpoznaniu sprawy może wykroczyć poza granice apelacji i rozpoznać niepodniesiony w tej apelacji zarzut naruszenia przepisów postępowania, jeśli tylko i wyłącznie z powodu nierozpoznania tego nieistniejącego zarzutu Sąd Najwyższy uchylił wyrok, oraz czy w takiej sytuacji ocena prawna i wskazania Sądu Najwyższego co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku kasacyjnego wiążą sąd drugiej instancji? 

  czytaj więcej

  Kancelaria wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy pochyli się nad przepisami wprowadzającymi rozbieżności

  01 kwietnia 2016

  powrót

  Czy wskutek uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku sądu drugiej instancji sąd ten przy ponownym rozpoznaniu sprawy może wykroczyć poza granice apelacji i rozpoznać niepodniesiony w tej apelacji zarzut naruszenia przepisów postępowania, jeśli tylko i wyłącznie z powodu nierozpoznania tego nieistniejącego zarzutu Sąd Najwyższy uchylił wyrok, oraz czy w takiej sytuacji ocena prawna i wskazania Sądu Najwyższego co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku kasacyjnego wiążą sąd drugiej instancji? 

  Nad takim zagadnieniem będzie musiał pochylić się Sąd Najwyższy na planowanej rozprawie w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy, w sprawie dotyczącej pozbawienia tytułu wykonawczego w klauzuli wykonalności. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia będzie wskazówką, jak należy postępować w podobnych przypadkach kolizyjnych, gdy zadośćuczynienie wskazaniom sądu odwoławczego lub kasacyjnego będzie wiązało się z naruszeniem innych przepisów prawa.

  Na rozprawie Sąd Najwyższy dokona także wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości oraz stwarzających rozbieżności w orzecznictwie. Analizie poddany zostanie art. 365 §1 KPC (poprzez rozstrzygnięcie, czy sąd rozpoznający sprawę o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności jest związany ustaleniami faktycznymi sądu w sprawie, w której ten tytuł był wydany, jeśli te fakty były przez sąd badane i stanowiły podstawę wydania wyroku, a ich ustalenie ma również istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy zachodzą podstawy do pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności) oraz art. 840 §1 pkt. 2 KPC (poprzez rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności na podstawie art. 840 §1 pkt. 2 KPC w oparciu o złożone przez dłużnika oświadczenie o potrąceniu, w sytuacji gdy w świetle ustaleń sądu poczynionych w postępowaniu, w którym tytuł ten został wydany, oświadczenie o potrąceniu jest nieskuteczne z uwagi na brak wierzytelności przysługującej zobowiązanemu z tytułu wykonawczego względem uprawnionego z tego tytułu, a także czy możliwe jest pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności na podstawie art. 840 §1 pkt. 2 KPC w stosunku do skapitalizowanych odsetek od należności głównej w części, w jakiej te odsetki zostały już wyegzekwowane).

  Rozstrzygnięcie zagadnień przez Sąd Najwyższy pozwoli na ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie. Sprawy dotyczące pozbawienia tytułu wykonawczego nie należą do rzadkości, a obecnie bardzo często oparte są na zarzucie potrącenia zgłoszonym po zakończeniu postępowania, w którym wydano tytuł wykonawczy.

  powrót
 • 30 marca 2016

  Szybkie odzyskanie wysokiej należności klienta

  Prawnicy z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy błyskawicznie odzyskali dla klienta pieniądze, których nie chciał zapłacić nierzetelny kontrahent. Cała procedura odzyskania należności w kwocie przekraczającej 100 000 zł trwała około miesiąca.  

  czytaj więcej

  Szybkie odzyskanie wysokiej należności klienta

  30 marca 2016

  powrót

  Prawnicy z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy błyskawicznie odzyskali dla klienta pieniądze, których nie chciał zapłacić nierzetelny kontrahent. Cała procedura odzyskania należności w kwocie przekraczającej 100 000 zł trwała około miesiąca.  

  Kancelaria wystąpiła w imieniu klienta do Sądu, a następnie uzyskała na rzecz klienta nakaz zapłaty w trybie nakazowym. Tego rodzaju orzeczenie jest niezwykle korzystne dla Wierzyciela, albowiem od razu po jego wydaniu (nawet przed jego uprawomocnieniem) uprawnia do złożenia wniosku do komornika o zabezpieczenie roszczenia. Taki wniosek złożyli prawnicy z Kancelarii, w skutek czego komornik dokonał szeregu zajęć składników majątkowych dłużnika. W konsekwencji dłużnik postanowił dobrowolnie spłacić całość zadłużenia na rzecz klienta Kancelarii jeszcze zanim nakaz zapłaty stał się prawomocny.

  powrót
 • 18 marca 2016

  Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy

  Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną wniesioną przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach w sprawie dotyczącej zasad wypowiadania pracownikom ich warunków pracy i płacy po upływie jednego roku od ich przejęcia przez nowego pracodawcę.

  czytaj więcej

  Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy

  18 marca 2016

  powrót

  Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną wniesioną przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach w sprawie dotyczącej zasad wypowiadania pracownikom ich warunków pracy i płacy po upływie jednego roku od ich przejęcia przez nowego pracodawcę.

  Potrzeba rozstrzygnięcia wątpliwości w tym zakresie zaistniała na gruncie następujących okoliczności faktycznych. Pracownicy przed ich przejęciem przez nowego pracodawcę byli związani Układem Zbiorowym Pracy, szczegółowo regulującym ich prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w sytuacji gdy dochodzi do zmiany pracodawcy, jest on zobowiązany do przestrzegania jego postanowień przez okres 1 roku od chwili przyjęcia. Nieuregulowaną jest natomiast kwestia, czy po upływie wskazanego terminu nowy pracodawcy jest uprawniony do zmiany płynących z Układu postanowień w trybie przepisów szczegółowo określających warunki i procedurę jego zmiany, czy też może tego dokonać poprzez porozumienie ze związkami zawodowymi, do których wskazane zaostrzone reguły nie mają zastosowania.

  Wskazane zagadnienie jest istotne również z tego względu, iż jednocześnie zawiera w sobie próbę odpowiedzi na pytanie, czy warunki pracy i płacy pracowników stanowiące fundamentalne elementy ich stosunku pracy mogą być regulowane jedynie w drodze Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania, czy też dopuszczalne jest ich ustalenie w drodze innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych. Kwestia ta jest istotna dla interesów pracowników z tego względu, iż wprowadzone w zakresie Układów i Regulaminów wynagradzania warunki ich tworzenia, zmian czy wypowiadania są wyraźnie określone w ustawie, podczas gdy brak jest ich w stosunku do pozostałych porozumień zbiorowych. Ostatnie rozwiązanie może w praktyce oznaczać sytuację, w której ograniczanie uprawnień pracowników będzie procesem zdecydowanie łatwiejszym, niż ma to miejsce w przypadku układów lub regulaminów wynagradzania.

   

  powrót
 • 08 marca 2016

  Janusz Tomczak najlepszy w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż pracownik Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy – Janusz Tomczak – został laureatem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę, organizowanym przez ELSA Poland. 

  czytaj więcej

  Janusz Tomczak najlepszy w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę

  08 marca 2016

  powrót

  Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż pracownik Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy – Janusz Tomczak – został laureatem I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Glosę, organizowanym przez ELSA Poland. 

  Konkurs ten – organizowany w tym roku już po raz dziewiętnasty – stwarza studentom prawa możliwość nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych oraz zachęca do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami.

  Zwycięska glosa odnosiła się do uchwały Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2015 r. (sygn. III CZP 11/15) dotyczącej ważności weksla przy oznaczeniu sumy wekslowej wyłącznie w górnym rogu blankietu.

  powrót
 • 07 marca 2016

  Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

  Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał korzystny wyrok dla klientów kancelarii w sprawie o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczyła tzw. luki planistycznej, to jest sytuacji, gdy wygasł stary plan, a do uchwalenia nowego doszło dopiero po kilku latach. 

  czytaj więcej

  Odszkodowanie za uchwalenie planu zagospodarowania

  07 marca 2016

  powrót

  Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał korzystny wyrok dla klientów kancelarii w sprawie o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczyła tzw. luki planistycznej, to jest sytuacji, gdy wygasł stary plan, a do uchwalenia nowego doszło dopiero po kilku latach. 

  W wyroku tym sąd apelacyjny potwierdził stanowisko prezentowane przez kancelarię, że w przypadku istnienia luki planistycznej przy wycenie nieruchomości na potrzeby odszkodowania należy porównywać jej przeznaczenie w nowym planie z przeznaczeniem w starym, wygasłym, a nie jak to prezentowało czasem orzecznictwo – brać pod uwagę wyłącznie faktyczny sposób używania nieruchomości (co często było dla właścicieli niekorzystne, gdy grunt nie był używany, leżał odłogiem).

  Sąd apelacyjny trafnie, w ślad za argumentacją kancelarii, przyjął, że obywatel nie może ponosić negatywnych konsekwencji działań gminy, która przez kilka lat nie uchwala planu zagospodarowania.

  Wyrok ten otwiera możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osobom, które dotychczas bez powodzenia próbowały dochodzić od gmin odszkodowań w sytuacji, gdy w danej gminie przez pewien czas nie było żadnego planu, a nowo uchwalony zmienił na niekorzyść przeznaczenie ich gruntów.

  powrót
 • 01 marca 2016

  Zwrot kosztów obrony z wyboru

  W przypadku częściowego uniewinnienia oskarżonego lub częściowego umorzenia prowadzonego przeciwko jemu postępowania, oskarżony może domagać się od Skarbu Państwa zwrotu tej części wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem w sprawie jednego obrońcy z wyboru. 

  czytaj więcej

  Zwrot kosztów obrony z wyboru

  01 marca 2016

  powrót

  W przypadku częściowego uniewinnienia oskarżonego lub częściowego umorzenia prowadzonego przeciwko jemu postępowania, oskarżony może domagać się od Skarbu Państwa zwrotu tej części wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem w sprawie jednego obrońcy z wyboru. 

  Powyższe stanowisko zostało wyrażone przez Sąd Najwyższy, który w dniu 28 stycznia 2016 roku, w sprawie o sygn. akt I KZP 16/15, podjął uchwałę rozstrzygającą dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych związanych ze zwrotem kosztów obrony z wyboru. Sąd Najwyższy stwierdził, że treść art. 632 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego znajduje zastosowanie również w przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w części. 

  powrót
 • 26 lutego 2016

  Transakcja na rynku aptecznym na kwotę 11 milionów złotych

  Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy świadczyła kompleksową obsługę prawną w procesie nabycia sieci aptek za kwotę 11 milionów złotych. Kancelaria przeprowadziła w pierwszej kolejności tzw. badanie due diligence przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności na wniosek Duraj Reck i Partnerzy uzyskana została zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji łączących się przedsiębiorstw. 

  czytaj więcej

  Transakcja na rynku aptecznym na kwotę 11 milionów złotych

  26 lutego 2016

  powrót

  Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy świadczyła kompleksową obsługę prawną w procesie nabycia sieci aptek za kwotę 11 milionów złotych. Kancelaria przeprowadziła w pierwszej kolejności tzw. badanie due diligence przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności na wniosek Duraj Reck i Partnerzy uzyskana została zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji łączących się przedsiębiorstw. 

  Finalnie, przeprowadzony był przez Kancelarię sam proces nabycia spółki.

  powrót
 • 19 lutego 2016

  Sąd udzieli informacji drogą mailową

  W 2015 roku zaszły istotne zmiany w zakresie udzielania przez sądy informacji, a w szczególności informacji o stanie sprawy. Zgodnie z nowymi przepisami sądy są zobowiązane udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane drogą mailową. Forma elektroniczna stała się w zasadzie podstawową formą składania zapytań i udzielania odpowiedzi. Dotychczas o udzielenie informacji o stanie sprawy zwracano się głównie telefonicznie, nierzadko również zapytania do sądów kierowano na piśmie. Nowe regulacje w końcu uwzględniły możliwość uzyskania informacji drogą mailową. 

  czytaj więcej

  Sąd udzieli informacji drogą mailową

  19 lutego 2016

  powrót

  W 2015 roku zaszły istotne zmiany w zakresie udzielania przez sądy informacji, a w szczególności informacji o stanie sprawy. Zgodnie z nowymi przepisami sądy są zobowiązane udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane drogą mailową. Forma elektroniczna stała się w zasadzie podstawową formą składania zapytań i udzielania odpowiedzi. Dotychczas o udzielenie informacji o stanie sprawy zwracano się głównie telefonicznie, nierzadko również zapytania do sądów kierowano na piśmie. Nowe regulacje w końcu uwzględniły możliwość uzyskania informacji drogą mailową. 

  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 8 lipca 2015 roku, a utrzymanymi w nowym Regulaminie urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015, regułą stało się udzielanie informacji o stanie sprawy drogą elektroniczną. Telefonicznie można uzyskać obecnie:

  • informacje tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej,
  • informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

  Strony, uczestnicy postępowania oraz ich pełnomocnicy i obrońcy mogą uzyskać inne niż wskazane powyżej informacje o sprawie, przesyłając do sądu odpowiednie zapytanie drogą elektroniczną. Istnieją dwie możliwości:

  • zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;
  • zapytanie przesłane z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez osobę składającą zapytanie bądź osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

  Mail z zapytaniem o sprawę powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby składającej zapytanie, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się również drogą elektroniczną. Jeżeli udzielenie informacji w tej formie nie jest możliwe, sąd ma obowiązek poinformować osobę składającą zapytanie o tym fakcie.

  powrót
 • 09 lutego 2016

  Kolejna udana koncentracja na rynku aptecznym

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji dwóch firm działających na rynku aptecznym. Postępowanie było prowadzone oraz nadzorowane przez zespół Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy. 

  czytaj więcej

  Kolejna udana koncentracja na rynku aptecznym

  09 lutego 2016

  powrót

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji dwóch firm działających na rynku aptecznym. Postępowanie było prowadzone oraz nadzorowane przez zespół Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy. 

  Postępowanie antymonopolowe musi zostać przeprowadzone przed połączeniem się dużych firm. Prezes UOKiK – na podstawie podanych przez przedsiębiorcę informacji – ustala, czy koncentracja doprowadzi do powstania lub umocnienia zbyt silnej pozycji jednego przedsiębiorcy na rynku oraz jaki będzie miała wpływ na konkurencję. Co istotne, w tym trybie Prezes UOKiK może wydać zgodę na koncentrację, warunkową zgodę lub odmowę.

  Wydana decyzja Prezesa UOKiK była pozytywna, gdyż w postępowaniu prowadzonym przez naszą Kancelarię udowodnione zostało, że planowana koncentracja nie spowoduje zagrożenia konkurencji na rynku aptecznym.

  powrót
 • 27 stycznia 2016

  Zapraszanie cudzoziemców przez polskiego przedsiębiorcę

  Coraz częstszym powodem przyjazdu cudzoziemców do Polski są cele biznesowe. Polskie firmy chętnie zapraszają swoich zagranicznych partnerów do kraju w celu prowadzenia rozmów czy też organizują różne szkolenia dla pracowników z oddziałów zagranicznych lub z zagranicznych firm partnerskich. Cudzoziemcom planującym przyjazd do Polski często zależy na uzyskaniu od polskiego przedsiębiorcy oficjalnego zaproszenia, które stanowi istotne ułatwienie przy ubieganiu się o wizę. 

  czytaj więcej

  Zapraszanie cudzoziemców przez polskiego przedsiębiorcę

  27 stycznia 2016

  powrót

  Coraz częstszym powodem przyjazdu cudzoziemców do Polski są cele biznesowe. Polskie firmy chętnie zapraszają swoich zagranicznych partnerów do kraju w celu prowadzenia rozmów czy też organizują różne szkolenia dla pracowników z oddziałów zagranicznych lub z zagranicznych firm partnerskich. Cudzoziemcom planującym przyjazd do Polski często zależy na uzyskaniu od polskiego przedsiębiorcy oficjalnego zaproszenia, które stanowi istotne ułatwienie przy ubieganiu się o wizę. 

  Obcokrajowiec może bowiem przedstawić takie zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

  W celu zaproszenia cudzoziemca do Polski konieczne jest złożenie w odpowiednim urzędzie wojewódzkim wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Wniosek ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 27 zł. Zaproszenie może wystawić nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

  Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów:
  – aktualny odpis z KRS,
  – zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  – dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, np. zaświadczenie o dochodach spółki lub wyciąg z rachunku bankowego,
  – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (np. rezerwacja pokoju w hotelu),
  – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku.

  Dane cudzoziemca należy wypełnić zgodnie z paszportem (w przypadku obywateli Ukrainy, Rosji czy Białorusi – zgodnie z transliteracją). Co istotne, wypełniając wniosek, należy zachować konsekwencję językową, tj. wpisywać nazwy miejscowości, ulic albo w wersji polskiej, albo angielskiej, albo obcojęzycznej, zgodnie z transliteracją.

  Termin załatwienia sprawy wynosi do 30 dni. Jeżeli jednak planowany przyjazd cudzoziemca ma nastąpić wcześniej, w celu przyspieszenia procedury warto do wniosku dołączyć dodatkowe pismo uzasadniające konieczność załatwienia sprawy w krótszym terminie.

  Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń może złożyć osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, pracownik posiadający pełnomocnictwo do złożenia wniosku lub inna upoważniona osoba. Natomiast odbioru zaproszenia może dokonać wyłącznie pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

  powrót
 • 19 stycznia 2016

  Zakup nieruchomości a wysokość PCC

  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości transakcja opodatkowana jest 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należność na rzecz fiskusa uiszczana jest przez kupującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości. 

  czytaj więcej

  Zakup nieruchomości a wysokość PCC

  19 stycznia 2016

  powrót

  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości transakcja opodatkowana jest 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należność na rzecz fiskusa uiszczana jest przez kupującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości. 

  Istotny jest fakt, iż w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości niejednokrotnie finalna umowa przenosząca własność poprzedzana jest uprzednio zawartą umową przedwstępną. Z uwagi na upływ czasu pomiędzy podpisaniem umowy przedwstępnej a umowy przyrzeczonej dojść może do znaczącej zmiany wartości rynkowej nieruchomości. W takich przypadkach kluczowym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, czy podstawą do ustalenia wysokości PCC jest wartość rynkowa wskazana w umowie przedwstępnej, czy też wartość rynkowa nieruchomości w chwili zawierania umowy przyrzeczonej?

  Omawiane zagadnienie od dłuższego czasu było przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem i w konsekwencji stało się również przedmiotem badań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

  WSA w Poznaniu, rozpoznając sprawę podatnika, który w 2005 roku podpisał umowę przedwstępną, ale nieruchomość nabył dopiero po pięciu latach, stanął po stronie podatnika, potwierdzając, iż kupujący nieruchomość może zapłacić PCC od ceny ustalonej nawet kilka lat wstecz (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt: III SA/Po 1924/14).

  Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż podstawą do obliczenia PCC może być wartość nieruchomości wskazana nie tylko w umowie przyrzeczonej sprzedaży, ale także w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości.

  powrót
 • 16 grudnia 2015

  O fuzjach i przejęciach piszemy na blogu

  Adwokaci Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy – Daniel Reck, Tomasz Duraj oraz Tomasz Kowolik – uruchomili bloga prawniczego, na którym dzielą się swoim bogatym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu fuzji, przejęć oraz transferów przedsiębiorstw. 

  czytaj więcej

  O fuzjach i przejęciach piszemy na blogu

  16 grudnia 2015

  powrót

  Adwokaci Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy – Daniel Reck, Tomasz Duraj oraz Tomasz Kowolik – uruchomili bloga prawniczego, na którym dzielą się swoim bogatym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu fuzji, przejęć oraz transferów przedsiębiorstw. 

  Fuzje i przejęcia to jedna z głównych specjalizacji Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy, która z powodzeniem przeprowadziła już wiele takich procesów. – Nasi klienci często wspominali w rozmowach, że szukali w internecie wstępnych informacji z zakresu przekształceń, transferów przedsiębiorstw, ale nie mogli znaleźć fachowych porad, informacji. Postanowiliśmy uzupełnić tę lukę w polskiej blogosferze – mówi adwokat Tomasz Duraj, partner Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

  W efekcie powstał blog www.fuzjeiprzejecia.eu, za pośrednictwem którego czytelnicy już teraz mogą pozyskiwać wiedzę z zakresu fuzji i przejęć, obsługi podmiotów gospodarczych, optymalizacji podatkowej czy przekształceń.

  Naszym celem jest stworzenie kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych tą tematyką. Odwiedzając naszego bloga, dowiedzą się m.in., jak prawidłowo przejść proces fuzji, przejęcia, jak przekształcić jednoosobowe przedsiębiorstwo w spółkę kapitałową i spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością komandytową, jak wygląda przekształcenie spółek, czym jest tzw. analiza due diligence, akwizycja przedsiębiorstwa. A to zaledwie mała część tego, co planujemy prezentować naszym czytelnikom – mówi adwokat Daniel Reck, partner Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

  Zapraszamy do śledzenia: www.fuzjeiprzejecia.eu.

  powrót
 • 10 grudnia 2015

  Poszkodowani rolnicy domagają się odszkodowań

  Budowa dróg to gwarancja wielu problemów natury faktycznej i prawnej. Zwłaszcza w kontekście ustalenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas budowy. Z takim problemem zetknęło się kilkunastu rolników z woj. podlaskiego przy budowie ośmiokilometrowej obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi S61. 

  czytaj więcej

  Poszkodowani rolnicy domagają się odszkodowań

  10 grudnia 2015

  powrót

  Budowa dróg to gwarancja wielu problemów natury faktycznej i prawnej. Zwłaszcza w kontekście ustalenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas budowy. Z takim problemem zetknęło się kilkunastu rolników z woj. podlaskiego przy budowie ośmiokilometrowej obwodnicy Szczuczyna w ciągu drogi S61. 

  Przetarg na budowę drogi ogłoszono w pierwszym kwartale 2012 r. Jego zwycięzcą została hiszpańska spółka FCC Construccion SA. Ale już w połowie 2013 r. prace zostały przerwane ze względu na ich małe zaawansowanie (umowę wypowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

  W trakcie prac wydobywaną ziemię bezprawnie nawieziono i pozostawiono na gruntach kilkunastu rolników ze Szczuczyna oraz wsi Jambrzyki. W efekcie doszło do degradacji gleby i wyłączenia tych gruntów z prowadzenia działalności rolniczej (w sumie około 30 ha). Poszkodowani rolnicy odnieśli z tego tytułu znaczące szkody majątkowe. Co ciekawe, kolejny wykonawca obwodnicy – spółka POL-AQUA – nie zainteresowała się pozostawioną przez poprzedniczkę ziemią.

  Dochodząc swoich praw, kilkunastu rolników złożyło do sądu przeciwko FCC Construccion pozwy o zapłatę za wyrządzone szkody i utracone zarobki oraz wszczęło postępowanie administracyjne w celu rewitalizacji zdewastowanych gruntów.

  17 listopada 2015 r. w Szczuczynie odbyły się oględziny zdewastowanych gruntów. Ustalenia podczas nich poczynione będą miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

  Wagę sprawy podnosi fakt, że wysokość poniesionych szkód w postępowaniu sądowym opiewa na kwotę ponad 160 tysięcy złotych, a w postępowaniu administracyjnym – prawie 3,5 miliona złotych.

  Rolników reprezentuje Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.

  powrót
 • 30 listopada 2015

  Kolejny sukces projektu „Zostań mecenasem”

  Zakończyliśmy drugą już edycję projektu „Zostań mecenasem”. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem studentów czwartego i piątego roku prawa, a także absolwentów tego kierunku.

  czytaj więcej

  Kolejny sukces projektu „Zostań mecenasem”

  30 listopada 2015

  powrót

  Zakończyliśmy drugą już edycję projektu „Zostań mecenasem”. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem studentów czwartego i piątego roku prawa, a także absolwentów tego kierunku.

  Uczestnicy projektu „Zostań mecenasem” ponownie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności podczas rozwiązywania casusu, testów czy podczas rozmów z naszymi mecenasami. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie najlepszych studentów na trzymiesięczne płatne praktyki oraz aplikantów, którzy pod czujnym okiem naszych mecenasów będą zbierać cenne doświadczenie i stawiać pierwsze kroki w zawodowej karierze.

  Ostatecznie taką szansę otrzyma trzech studentów oraz dwóch absolwentów. Chcemy jednak zaznaczyć, że wszyscy kandydaci, uczestnicy projektu, zaskoczyli nas pozytywnie posiadaną wiedzą. Jesteśmy przekonani, że przed Wami wielka kariera.

  Dziękujemy za uczestnictwo w projekcie i życzymy samych sukcesów!

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy.

  powrót
 • 18 listopada 2015

  Zwrot wielomilionowych opłat dzięki zwycięstwu kancelarii

  Po raz kolejny Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię potwierdził, że obciążanie dostawców dodatkowymi opłatami związanymi z dystrybucją towarów jest niezgodne z prawem. To kolejny wyrok w przeciągu miesiąca, w którym klienci Kancelarii odzyskują wielomilionowe zwroty nielegalnie pobranych opłat. 

  czytaj więcej

  Zwrot wielomilionowych opłat dzięki zwycięstwu kancelarii

  18 listopada 2015

  powrót

  Po raz kolejny Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej przez Kancelarię potwierdził, że obciążanie dostawców dodatkowymi opłatami związanymi z dystrybucją towarów jest niezgodne z prawem. To kolejny wyrok w przeciągu miesiąca, w którym klienci Kancelarii odzyskują wielomilionowe zwroty nielegalnie pobranych opłat. 

  powrót
 • 13 listopada 2015

  Transakcje M&A na kwotę 68 milionów złotych

  Kancelaria tylko w tym roku przeprowadziła procesy nabycia spółek za kwotę 68 milionów złotych. Kompleksowa obsługa polegała w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu tzw. badania due diligence przedsiębiorstw. W dalszej kolejności Kancelaria przeprowadzała procesy nabycia spółek. Na koniec wreszcie nadzorowaliśmy – związane z tymi procesami – działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne nabytych przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

  Transakcje M&A na kwotę 68 milionów złotych

  13 listopada 2015

  powrót

  Kancelaria tylko w tym roku przeprowadziła procesy nabycia spółek za kwotę 68 milionów złotych. Kompleksowa obsługa polegała w pierwszej kolejności na przeprowadzeniu tzw. badania due diligence przedsiębiorstw. W dalszej kolejności Kancelaria przeprowadzała procesy nabycia spółek. Na koniec wreszcie nadzorowaliśmy – związane z tymi procesami – działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne nabytych przedsiębiorstw.

  powrót
 • 23 października 2015

  Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – na skutek skargi wniesionej przez Kancelarię Adwokacką Duraj & Reck i Partnerzy – uchylił postanowienie Ministra Zdrowia odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości położonej w strefie ochrony uzdrowiskowej, której zagospodarowanie planował klient kancelarii. 

  czytaj więcej

  Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

  23 października 2015

  powrót

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – na skutek skargi wniesionej przez Kancelarię Adwokacką Duraj & Reck i Partnerzy – uchylił postanowienie Ministra Zdrowia odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości położonej w strefie ochrony uzdrowiskowej, której zagospodarowanie planował klient kancelarii. 

  W myśl art. 60 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzyskaniu przez organ stosownych uzgodnień. Postępowanie uzgodnieniowe ma charakter akcesoryjny i jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Co istotne, wynik jest wiążący dla organu prowadzącego postępowanie główne. W konsekwencji uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy umożliwi klientowi realizację zamierzonej przez niego inwestycji. 

  powrót
 • 20 października 2015

  Sąd Arbitrażowy: Kancelaria ponownie zwycięska w sprawie o tzw. „opłaty półkowe”

  Po raz kolejny nasi prawnicy odnieśli sukces w sporach pomiędzy dostawcami a sieciami sklepów wielopowierzchniowych o pobieranie dodatkowych opłata związanych z dystrybucją ich towarów.

  czytaj więcej

  Sąd Arbitrażowy: Kancelaria ponownie zwycięska w sprawie o tzw. „opłaty półkowe”

  20 października 2015

  powrót

  Po raz kolejny nasi prawnicy odnieśli sukces w sporach pomiędzy dostawcami a sieciami sklepów wielopowierzchniowych o pobieranie dodatkowych opłata związanych z dystrybucją ich towarów.

  Tym razem rację dostawców poparł Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. Ten wyrok powinien zachęcić kolejnych dostawców do walki o zwrot niesłusznie pobranych opłat przez sieci sklepów wielopowierzchniowych. Dostawcy często rezygnują z obronny swoich praw w związku z nieznajomością regulacji postępowania arbitrażowego, które różni się znacząco od zasad dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych przed sądami powszechnymi.

  powrót
 • 28 września 2015

  Usunięcie spornej infrastruktury elektroenergetycznej

  Sąd Rejonowy w Z. uwzględnił złożone przez Kancelarię w imieniu klientów żądanie nakazania przedsiębiorcy przesyłowemu usunięcia z terenu stanowiącej własność mocodawców nieruchomości spornej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci stacji transformatorowej, napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz podtrzymujących te linie słupów elektroenergetycznych. 

  czytaj więcej

  Usunięcie spornej infrastruktury elektroenergetycznej

  28 września 2015

  powrót

  Sąd Rejonowy w Z. uwzględnił złożone przez Kancelarię w imieniu klientów żądanie nakazania przedsiębiorcy przesyłowemu usunięcia z terenu stanowiącej własność mocodawców nieruchomości spornej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci stacji transformatorowej, napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz podtrzymujących te linie słupów elektroenergetycznych. 

  Co istotne, argumentując swoje rozstrzygnięcie Sąd uznał, iż poprawność procesu budowlanego nie ma wpływu na kwalifikację posiadania przedsiębiorstwa energetycznego z punktu widzenia jego dobrej lub złej wiary, jako posiadacza służebności przesyłu. W jego opinii w przypadku braku zgody właścicieli wyrażonej w stosownej formie (po myśli art. 245 § 2 k.c.), jedynie ostateczna decyzja administracyjna wydana w trybie art. 35 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, uprawnia przedsiębiorcę przesyłowego do prowadzenia prac na cudzym terenie. 

  powrót
 • 21 września 2015

  Kilka słów o art. 180a Kodeksu karnego

  Od 18 maja 2015 r. obowiązuje nowy przepis – art. 180a Kodeksu karnego przewidujący odpowiedzialność karną prowadzących pojazdy mechaniczne, którzy nie stosują się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 

  czytaj więcej

  Kilka słów o art. 180a Kodeksu karnego

  21 września 2015

  powrót

  Od 18 maja 2015 r. obowiązuje nowy przepis – art. 180a Kodeksu karnego przewidujący odpowiedzialność karną prowadzących pojazdy mechaniczne, którzy nie stosują się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 

  Cytowany przepis nie będzie miał jednak zastosowania do sytuacji, w której upłynął okres orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, a potencjalny sprawca prowadzi pojazd nie odzyskawszy uprawnień.

  W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych okres, na jaki organ cofa uprawnienia, nie może przekraczać okresu, na jaki orzeczony został przez sąd środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Działanie takie prowadziłoby do zwiększenia surowości kary przez organ administracyjny ponad karę wymierzoną przez sąd, co oznaczałoby wkroczenie w zakres kognicji sądu i budziłoby wątpliwości dotyczące zgodności regulacji z konstytucją.

  W konsekwencji osoba prowadząca pojazd po upływie okresu, na jaki orzeczony został środek karny, nie może ponosić odpowiedzialności na podstawie art. 180a Kodeksu karnego.

  powrót
 • 17 września 2015

  Dwie pozytywne decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Na wnioski Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje bezwarunkowo zezwalające na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Postępowania antymonopolowe dotyczyły wyrażenia zgody na przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami w wyniku ich sprzedaży. 

  czytaj więcej

  Dwie pozytywne decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  17 września 2015

  powrót

  Na wnioski Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie decyzje bezwarunkowo zezwalające na dokonanie koncentracji przedsiębiorców. Postępowania antymonopolowe dotyczyły wyrażenia zgody na przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami w wyniku ich sprzedaży. 

  Skutkiem tego otwarta została droga do podpisania ostatecznych umów sprzedaży łączących się przedsiębiorstw. Wartość tych transakcji wyniesie łącznie ok. 53 mln złotych

  powrót
 • 15 września 2015

  Kancelaria staje w obronie interesów rolników

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zawnioskowała do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących unijnych dopłat dla rolników. Polski Parlament ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wprowadził rozwiązanie, w ramach którego płatności obszarowe dla rolników przekraczające kwotę 150 tys. euro, będą redukowane o 100 proc. 

  czytaj więcej

  Kancelaria staje w obronie interesów rolników

  15 września 2015

  powrót

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zawnioskowała do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących unijnych dopłat dla rolników. Polski Parlament ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wprowadził rozwiązanie, w ramach którego płatności obszarowe dla rolników przekraczające kwotę 150 tys. euro, będą redukowane o 100 proc. 

  Takie rozwiązanie jest niezwykle niekorzystne dla rolników zrzeszonych w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, gdyż instytucje te traktowane są na równi z rolnikiem indywidualnym. Opisana zasada degresywności powoduje, iż określona grupa rolników niezrzeszonych w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych może otrzymywać większe płatności, niż ta sama grupa działająca w ramach tejże instytucji. W ocenie Kancelarii powyższa zasada nie tylko w oczywisty sposób zaprzecza celom Wspólnej Polityki Rolnej, lecz także narusza postanowienia Konstytucji RP, w tym w szczególności zasady równości wobec prawa oraz wolności zrzeszania się.

  Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził zainteresowanie inicjatywą prawników z Kancelarii i zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie. RPO zauważył, iż opisane powyżej rozwiązania mają charakter sankcyjny i mogą być krzywdzące dla rolników zrzeszonych w spółdzielniach produkcyjnych, a nawet doprowadzać do zmniejszenia ich wynagrodzenia, czy też zwalniania ich z pracy.

  Ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich można się zapoznać TUTAJ.

  powrót
 • 31 sierpnia 2015

  Za fikcyjne usługi nie należy się zapłata.

  Powszechną praktyką wśród sieci sklepów wielopowierzchniowych jest obciążanie dostawców dodatkowymi opłatami związanymi z dystrybucją ich towarów.

  czytaj więcej

  Za fikcyjne usługi nie należy się zapłata.

  31 sierpnia 2015

  powrót

  Powszechną praktyką wśród sieci sklepów wielopowierzchniowych jest obciążanie dostawców dodatkowymi opłatami związanymi z dystrybucją ich towarów.

  Jak jednak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniając powództwo o zapłatę przygotowane przez Kancelarię Duraj&Reck i Partnerzy, świadczenie przez sieć handlową dodatkowych usług marketingowych w stosunku do towarów dostawcy od chwili ich wystawienia w przestrzeni handlowej sklepu, już po ich nabyciu, ma charakter fikcyjny. W rzeczywistości jest to wyłącznie sposób na ukrycie poboru dodatkowych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, stanowiąc tym samym czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

  powrót
 • 27 sierpnia 2015

  Pracodawcy nie są bezradni w przypadku kradzieży tajemnicy przedsiębiorstwa

  Policja – na wniosek Kancelarii – dokonała przeszukania miejsca zamieszkania byłego pracownika klienta podejrzanego o kradzież tajemnicy handlowej. Policjanci zatrzymali prywatny komputer znajdujący się w mieszkaniu. Aktualnie komputer znajduje się u biegłego sądowemu z zakresu informatyki, który  ustali czy są na nim wykradzione tajemnice handlowe.

  czytaj więcej

  Pracodawcy nie są bezradni w przypadku kradzieży tajemnicy przedsiębiorstwa

  27 sierpnia 2015

  powrót

  Policja – na wniosek Kancelarii – dokonała przeszukania miejsca zamieszkania byłego pracownika klienta podejrzanego o kradzież tajemnicy handlowej. Policjanci zatrzymali prywatny komputer znajdujący się w mieszkaniu. Aktualnie komputer znajduje się u biegłego sądowemu z zakresu informatyki, który  ustali czy są na nim wykradzione tajemnice handlowe.

  Biegły odpowie też na pytanie, czy te tajemnice były wysyłane konkurencyjnym firmom.

  Okazuje się, iż pracodawcy nie są bezbronni w sytuacji, kiedy były pracownik ujawnia innej osobie dane objęte tajemnicą handlową. Poza drogą cywilną ustawodawca działanie takie sankcjonuje karnie – karą pozbawienia wolności nawet do lat 2. Należy jednak pamiętać, iż ściganie takiego przestępstwa jest możliwe jedynie na wniosek pokrzywdzonego. Innymi słowy – aby uzyskać odpowiednią ochronę Państwa należy się o nią we własnym zakresie upomnieć.

  powrót
 • 19 sierpnia 2015

  Roszczenia dotyczące urządzeń przesyłowych

  Właściciele nieruchomości coraz częściej mogą skutecznie żądać usunięcia ze swoich nieruchomości infrastruktury sieciowej, która została posadowiona na ich działkach bez uzyskania ich uprzedniej zgody. Skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego (actio negatoria) daje właścicielowi szansę na odzyskanie możliwości swobodnego i nieograniczonego korzystania z nieruchomości. 

  czytaj więcej

  Roszczenia dotyczące urządzeń przesyłowych

  19 sierpnia 2015

  powrót

  Właściciele nieruchomości coraz częściej mogą skutecznie żądać usunięcia ze swoich nieruchomości infrastruktury sieciowej, która została posadowiona na ich działkach bez uzyskania ich uprzedniej zgody. Skorzystanie z tzw. roszczenia negatoryjnego (actio negatoria) daje właścicielowi szansę na odzyskanie możliwości swobodnego i nieograniczonego korzystania z nieruchomości. 

  Dzięki działaniom podjętym przez Kancelarię Sąd Rejonowy w Mikołowie orzekł o obowiązku usunięcia infrastruktury technicznej ciepłociągu przebiegającej pod działką Klientki. Dzięki temu nareszcie możliwe będzie zagospodarowanie działki zgodne z wolą właścicielki. 

  powrót
 • 29 lipca 2015

  Kancelaria przed UOKiK

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zgłosiła w lipcu dwa wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorstw. Łączenie sił przez duże firmy wymaga zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi UOKIK, który bada czy na skutek takiej koncentracji nie zostanie zagrożona konkurencja na rynku działania takich przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

  Kancelaria przed UOKiK

  29 lipca 2015

  powrót

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zgłosiła w lipcu dwa wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorstw. Łączenie sił przez duże firmy wymaga zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi UOKIK, który bada czy na skutek takiej koncentracji nie zostanie zagrożona konkurencja na rynku działania takich przedsiębiorstw.

  Może się bowiem okazać, że na skutek fuzji, czy przejęć powstanie podmiot na tyle silny, że jego pozycja zagrozi konkurentom, co finalnie będzie się działo ze szkodą dla pozostałych przedsiębiorców z tej branży, czy konsumentów. Jeżeli Prezes UOKIK dostrzeże takie zagrożenie może wydać decyzję odmowną, bądź zezwolić na koncentrację tylko w części. Decyzja jest wiążąca dla przedsiębiorców, zaś za jej nierespektowanie grożą surowe kary. Co ważne zgodnie z aktualnym stanem prawnym Prezes UOKIK może wydać tzw. milczącą zgodę, tzn. brak odpowiedzi na zamiar koncentracji w określonym terminie jest uznany za wyrażenie zgody.

   

  powrót
 • 20 lipca 2015

  "Fakty" TVN-u: Bokser pobił ratownika.

  Prokuratorskie zarzuty za napaść na medycznego ratownika, który ratował życie dwuletniej dziewczynki. Jej ojciec rzucił się na ratownika z pięściami. Pobił go do nieprzytomności, złamał mu szczękę i wybił zęby. 34-letni bokser może spędzić pięć lat za kratami. W materiale przygotowanym przez redakcję "Faktów" TVN-u wystąpił Daniel Reck - Partner w Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy. 

  czytaj więcej

  "Fakty" TVN-u: Bokser pobił ratownika.

  20 lipca 2015

  powrót

  Prokuratorskie zarzuty za napaść na medycznego ratownika, który ratował życie dwuletniej dziewczynki. Jej ojciec rzucił się na ratownika z pięściami. Pobił go do nieprzytomności, złamał mu szczękę i wybił zęby. 34-letni bokser może spędzić pięć lat za kratami. W materiale przygotowanym przez redakcję "Faktów" TVN-u wystąpił Daniel Reck - Partner w Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy. 

  Zobacz materiał

  powrót
 • 14 lipca 2015

  Wysokie kary za reklamę aptek nałożone bezprawnie

  Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończył przeszło dwuletni spór między reprezentowanym przez Kancelarię przedsiębiorcą a organami inspekcji farmaceutycznej. Sprawa dotyczyła wzbudzającego ostatnio wiele kontrowersji zakazu reklamy aptek, interpretowanego przez organy inspekcji w sposób skrajnie niekorzystny dla przedsiębiorców.

  czytaj więcej

  Wysokie kary za reklamę aptek nałożone bezprawnie

  14 lipca 2015

  powrót

  Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończył przeszło dwuletni spór między reprezentowanym przez Kancelarię przedsiębiorcą a organami inspekcji farmaceutycznej. Sprawa dotyczyła wzbudzającego ostatnio wiele kontrowersji zakazu reklamy aptek, interpretowanego przez organy inspekcji w sposób skrajnie niekorzystny dla przedsiębiorców.

  Kancelaria zaskarżyła decyzję nakładającą na przedsiębiorcę wielotysięczną karę kolejno do organu wyższej instancji, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wreszcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konsekwencja opłaciła się – NSA uchylił rozstrzygnięcia wszystkich kolejnych instancji orzekając, iż nałożenie kary było bezpodstawne. Sukces jest tym większy, iż również sądy administracyjne rygorystycznie podchodziły dotąd do kwestii reklamy aptek. Mamy nadzieję, że to ważne orzeczenie NSA stanowi pierwszy krok ku interpretacji prawa farmaceutycznego w sposób bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. 

  powrót
 • 17 czerwca 2015

  Odszkodowanie za zmianę zagospodarowania przestrzennego

  „Już sama zmiana planu zagospodarowania przestrzennego uprawnia właściciela działki do żądania odszkodowania od gminy” – takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 9 kwietnia 2015r. w sprawie II CSK 336/14. Zdaniem Sądu Najwyższego jeśli na danym terenie obowiązywał plan miejscowy uchwalony przed 1995r., który wygasł z mocy prawa z końcem 2013r., zaś gmina uchwaliła nowy plan dopiero po kilku latach – to właścicielowi należy się odszkodowanie, jeśli w wyniku tej zmiany – porównując przeznaczenie nieruchomości w starym i nowym planie – nieruchomość straciła na wartości.

  czytaj więcej

  Odszkodowanie za zmianę zagospodarowania przestrzennego

  17 czerwca 2015

  powrót

  „Już sama zmiana planu zagospodarowania przestrzennego uprawnia właściciela działki do żądania odszkodowania od gminy” – takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 9 kwietnia 2015r. w sprawie II CSK 336/14. Zdaniem Sądu Najwyższego jeśli na danym terenie obowiązywał plan miejscowy uchwalony przed 1995r., który wygasł z mocy prawa z końcem 2013r., zaś gmina uchwaliła nowy plan dopiero po kilku latach – to właścicielowi należy się odszkodowanie, jeśli w wyniku tej zmiany – porównując przeznaczenie nieruchomości w starym i nowym planie – nieruchomość straciła na wartości.

  Jak zauważył SN nie ma przy tym żadnego znaczenia faktyczne wykorzystywanie nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej – właściciel nie może bowiem odpowiadać za to, że gmina nie zdążyła uchwalić nowego planu. Co ważne, nie ma znaczenia rzeczywiste wykorzystywanie gruntu przez właściciela, leż już sam potencjał, możliwość określonego zagospodarowania gruntu przewidziana w planie. To czy właściciel rzeczywiście coś robił na nieruchomości, czy nie, jest nieistotne. Liczy się tylko to, czy na mocy starego planu mógł grunt wykorzystywać w określony sposób, a na mocy nowego nie może. Jeśli tak się stało wskutek uchwalenia nowego planu, ma prawo dochodzić odszkodowania od gminy.

  powrót
 • 12 czerwca 2015

  Renta dla dziecka za błąd w sztuce medycznej po 12 latach od porodu

  W prowadzonej przez Kancelarię sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny podczas porodu Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił złożony przez Kancelarię wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Orzeczenie to pozwoli rodzicom poszkodowanego na natychmiastowe uzyskanie środków na pokrycie kosztów leczenia i terapii dziecka – na długo przed ostatecznym zakończeniem postępowania. 

  czytaj więcej

  Renta dla dziecka za błąd w sztuce medycznej po 12 latach od porodu

  12 czerwca 2015

  powrót

  W prowadzonej przez Kancelarię sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny podczas porodu Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił złożony przez Kancelarię wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Orzeczenie to pozwoli rodzicom poszkodowanego na natychmiastowe uzyskanie środków na pokrycie kosztów leczenia i terapii dziecka – na długo przed ostatecznym zakończeniem postępowania. 

  Sukces w sprawie jest tym większy jeśli wziąć pod uwagę, iż roszczenie dochodzone jest po wielu latach od zaistnienia samego zdarzenia, zaś pozwani podnieśli zarzut przedawnienia.

  Według obecnie funkcjonującej regulacji – przedawnienie roszczenia dziecka o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jednakże w dacie wystąpienia zdarzenia przepisy nie chroniły w taki sposób interesów dziecka, istniało więc niebezpieczeństwo uznania, iż roszczenie zgłoszone zostało zbyt późno.

  Przyznając zabezpieczenie Sąd uznał roszczenie za uprawdopodobnione, podzielając tym samym argumentację pełnomocnika, zgodnie z którą uzależnianie uprawnienia małoletniego do dochodzenia odszkodowania od tego, czy urodził się przed czy też po wprowadzeniu korzystniejszej regulacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

  powrót
 • 19 maja 2015

  Sukces w zamówieniach publicznych

  Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił przygotowaną przez Kancelarię skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Wygrana sprawa, w której wartość przedmiotu sporu sięgała niemal 50 mln złotych, pozwoli naszemu klientowi na realizację zamówienia publicznego w postaci budowy odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, łączącej DTŚ z autostradą A4. 

  czytaj więcej

  Sukces w zamówieniach publicznych

  19 maja 2015

  powrót

  Sąd Okręgowy w Gliwicach uwzględnił przygotowaną przez Kancelarię skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Wygrana sprawa, w której wartość przedmiotu sporu sięgała niemal 50 mln złotych, pozwoli naszemu klientowi na realizację zamówienia publicznego w postaci budowy odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, łączącej DTŚ z autostradą A4. 

  Sukces jest tym większy, że dwukrotnie Krajowa Izba Odwoławcza odmawiała naszemu klientowi racji. Sąd Okręgowy nie miał jednak wątpliwości, że reprezentowana przez Kancelarię spółka spełnia wszystkie wymagania formalne warunkujące jej udział oraz zwycięstwo w przetargu.

  powrót
 • 15 maja 2015

  Rzeczpospolita: Ranking Kancelarii Prawniczych 2015

  Już po raz 13. dziennik "Rzeczpospolita" opublikował ranking dotyczący największych Kancelarii Prawniczych w Polsce. Po raz kolejny w zestawieniu tym znalazła się także Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy. W tegorocznym notowaniu uplasowaliśmy się na wysokim, 15. miejscu wśród największych Kancelarii Prawniczych w województwie śląskim. 

  czytaj więcej

  Rzeczpospolita: Ranking Kancelarii Prawniczych 2015

  15 maja 2015

  powrót

  Już po raz 13. dziennik "Rzeczpospolita" opublikował ranking dotyczący największych Kancelarii Prawniczych w Polsce. Po raz kolejny w zestawieniu tym znalazła się także Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy. W tegorocznym notowaniu uplasowaliśmy się na wysokim, 15. miejscu wśród największych Kancelarii Prawniczych w województwie śląskim. 

  powrót
 • 12 maja 2015

  Pytanie do Sądu Najwyższego dotyczące tzw. "opłat półkowych"

  Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie wniesionej w imieniu klienta Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy zadał do Sądu Najwyższego pytanie prawne w brzmieniu: „Czy rabat posprzedażowy wypłacany kupującemu przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonej przez strony wielkości sprzedaży stanowi opłatę inną niż marża handlowa, przewidzianą w art. 15 ustęp 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”?

  czytaj więcej

  Pytanie do Sądu Najwyższego dotyczące tzw. "opłat półkowych"

  12 maja 2015

  powrót

  Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie wniesionej w imieniu klienta Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy zadał do Sądu Najwyższego pytanie prawne w brzmieniu: „Czy rabat posprzedażowy wypłacany kupującemu przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonej przez strony wielkości sprzedaży stanowi opłatę inną niż marża handlowa, przewidzianą w art. 15 ustęp 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”?

  Odpowiedź na to pytanie będzie miała kluczowe znaczenie w sprawach klientów Kancelarii dochodzących od sieci sklepów wielopowierzchniowych roszczeń z tytułu tzw. opłat półkowych.

  powrót
 • 06 maja 2015

  Zabezpieczenie rozszczenia odszkodowawczego

  Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił wniosek złożony przez Kancelarię w imieniu klienta o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na majątku strony pozwanej na kwotę 750 tys. zł. 

  czytaj więcej

  Zabezpieczenie rozszczenia odszkodowawczego

  06 maja 2015

  powrót

  Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił wniosek złożony przez Kancelarię w imieniu klienta o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na majątku strony pozwanej na kwotę 750 tys. zł. 

  Dzięki temu – jeszcze przed zakończeniem procesu w sprawie - możliwe stało zajęcie majątku pozwanego przez komornika i jego zabezpieczenie na wypadek uwzględnienia roszczenia klienta. Takie zabezpieczenie uniemożliwi pozwanemu ewentualną ucieczkę z majątkiem, gdyż do czasu prawomocnego zakończenia procesu pozwany nie będzie mógł nim rozporządzać.

  Warto zauważyć, że jest to przełomowe orzeczenie, dotyczy bowiem sprawy o roszczenie odszkodowawcze z umowy agencyjnej. Ponadto dotyczy bardzo dużej sumy i wielu składników majątku: począwszy od rachunków bankowych, przez ruchomości i udziały w spółkach. Sąd nie miał wątpliwości, że sytuacja majątkowa pozwanego – już sam brak publikacji sprawozdań finansowych w KRS – uzasadnia groźbę jego niewypłacalności, a tym samym uzasadnia zabezpieczenie na tak szeroką skalę.

  powrót
 • 31 marca 2015

  Ochrona nazwiska wspólnika

  Sąd Najwyższy w Warszawie przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną w imieniu klienta przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w precedensowej sprawie. 

  czytaj więcej

  Ochrona nazwiska wspólnika

  31 marca 2015

  powrót

  Sąd Najwyższy w Warszawie przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną w imieniu klienta przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w precedensowej sprawie. 

  Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego będzie prawo nabywcy udziałów w spółce kapitałowej do dalszego używania w firmie spółki nazwiska byłego wspólnika. Zgodnie z przepisem w sytuacji utraty członkostwa w spółce przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie spółki, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

  Ani przepisy kodeksu cywilnego, doktryna, ani orzecznictwo nie rozstrzygają jednak, czy ochrona rozciąga się wyłącznie na nazwiska występujących wspólników spółek osobowych, czy także spółek kapitałowych.

  Drugim problemem prawnym, którym zajmie się Sąd Najwyższy, będzie rozważenie, czy występujący wspólnik może swoją zgodę wyrazić także w sposób dorozumiany poprzez podpisanie klauzuli o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej z wykorzystaniem firmy składającej się właśnie z jego nazwiska.  

  Z uwagi na stale rozwijający się wolny rynek rozwiązanie tych zagadnień prawnych będzie miało istotne znaczenie nie tylko dla nabywców spółek zainteresowanych utrzymaniem renomy związanej z nazwą spółki, ale także dla występujących wspólników, często nieświadomych przysługującego im prawa ochrony ich nazwiska. 

  powrót
 • 02 grudnia 2014

  Połączenia spółek farmaceutycznych dla grupy Dr. Max

  Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy sfinalizowała ostatnią zaplanowaną na ten rok operację połączeń spółek farmaceutycznych dla grupy Dr.Max, będącej właścicielem sieci aptek. W wyniku połączeń, w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku, przejętych zostało 21 spółek.

  czytaj więcej

  Połączenia spółek farmaceutycznych dla grupy Dr. Max

  02 grudnia 2014

  powrót

  Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy sfinalizowała ostatnią zaplanowaną na ten rok operację połączeń spółek farmaceutycznych dla grupy Dr.Max, będącej właścicielem sieci aptek. W wyniku połączeń, w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku, przejętych zostało 21 spółek.

  Jednocześnie uruchomiliśmy trzecią fazę, w której przejęte zostaną 3 kolejne podmioty. Łącznie w wyniku przeprowadzonych przez naszą Kancelarię procesów restrukturyzacyjnych w grupie Dr.Max, zredukowano liczbę podmiotów zależnych z 37 do 16, a w przeciągu najbliższych miesięcy liczba ta zmaleje do 13.

  Działania restrukturyzacyjne były następstwem zakończenia w kwietniu 2014 roku transakcji nabycia sieci aptek MEDIQ przez grupę Dr.Max należącą do funduszu Penta Investments.

  powrót
 • 25 listopada 2014

  Potentat samoprzylepnych produktów w gronie naszych klientów

  Dostawca oferujący 6500 rozwiązań w zakresie produktów i systemów samoprzylepnych, około 300 produktów dla biura, domu i ogrodu oraz zatrudniający 3900 pracowników na całym świecie – to tylko kilka znaczących faktów dotyczących firmy Tesa, która dołączyła do grona klientów Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy. 

  czytaj więcej

  Potentat samoprzylepnych produktów w gronie naszych klientów

  25 listopada 2014

  powrót

  Dostawca oferujący 6500 rozwiązań w zakresie produktów i systemów samoprzylepnych, około 300 produktów dla biura, domu i ogrodu oraz zatrudniający 3900 pracowników na całym świecie – to tylko kilka znaczących faktów dotyczących firmy Tesa, która dołączyła do grona klientów Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy. 

  Tesa jest jednym z wiodących, światowych producentów samoprzylepnych produktów i rozwiązań systemowych. Firma może pochwalić się szerokim zakresem różnych rozwiązań systemowych do stosowania w przemyśle i przez profesjonalistów, a także produktami przeznaczonymi dla konsumentów (m.in. taśmy klejące, bogata oferta uszczelek, haczyków, czy moskitier). Tesa oprócz głównej siedziby posiada 6 centrali regionalnych, aż 80 oddziałów na całym świecie oraz 8 zakładów produkcyjnych. 

  powrót
 • 19 listopada 2014

  Sukces projektu „Zostań mecenasem”!

  Dobiegła końca pilotażowa edycja projektu „Zostań mecenasem”. Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy pragnie podziękować wszystkim kandydatom, którzy zgłosili chęć odbycia praktyk bądź aplikacji radcowskiej lub adwokackiej w naszym gronie.

  czytaj więcej

  Sukces projektu „Zostań mecenasem”!

  19 listopada 2014

  powrót

  Dobiegła końca pilotażowa edycja projektu „Zostań mecenasem”. Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy pragnie podziękować wszystkim kandydatom, którzy zgłosili chęć odbycia praktyk bądź aplikacji radcowskiej lub adwokackiej w naszym gronie.

  Byliśmy pod dużym wrażeniem posiadanej przez Państwa wiedzy i umiejętności, dlatego wybór tych najlepszych kandydatów nie był zadaniem prostym. Ostatecznie wyłoniliśmy jednak zwycięzców: praktykę w naszej kancelarii rozpoczęło 3 studentów, a aplikację aż 6 absolwentów prawa. Tym samym tegoroczna edycja projektu dobiegła końca.

  Ponieważ nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony, już teraz możemy poinformować, że w przyszłym roku odbędzie się II edycja projektu „Zostań mecenasem”.

  powrót
 • 08 października 2014

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy dla EMC Instytut Medyczny S.A.

  Największy w Polsce właściciel szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych – EMC Instytut Medyczny SA – został nowym klientem Kancelarii Adwokackiej Duraj & Reck i Partnerzy.

  czytaj więcej

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy dla EMC Instytut Medyczny S.A.

  08 października 2014

  powrót

  Największy w Polsce właściciel szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych – EMC Instytut Medyczny SA – został nowym klientem Kancelarii Adwokackiej Duraj & Reck i Partnerzy.

  Obecnie w skład grupy kapitałowej wchodzi 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Firma od 2005 roku firma notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Co warte podkreślenia, prywatna spółka większość swoich usług dla pacjentów realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną firmy EMC Instytut Medyczny S.A.

  powrót
 • 03 października 2014

  Ruszył projekt „Zostań mecenasem”

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy rozpoczęła pierwszą edycję projektu „Zostań mecenasem”, skierowanego zarówno do studentów, jak i absolwentów prawa

  czytaj więcej

  Ruszył projekt „Zostań mecenasem”

  03 października 2014

  powrót

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy rozpoczęła pierwszą edycję projektu „Zostań mecenasem”, skierowanego zarówno do studentów, jak i absolwentów prawa

  Jeśli chcesz wygrać trzymiesięczne, płatne praktyki lub odbyć aplikację adwokacką bądź radcowską w jednej z najlepszych kancelarii w kraju, wejdź na www.zostanmecenasem.pl i poznaj szczegóły projektu. W sumie Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy poszukuje trzech praktykantów oraz trzech aplikantów. Nie zwlekaj, aplikuj. To może być początek Twojej kariery.

  powrót
 • 21 sierpnia 2014

  Wniosek o odszkodowanie w sprawie Romana Mirka

  Mecenas Roman Mirek rozpoczyna batalię o odzyskanie dobrego imienia.

  czytaj więcej

  Wniosek o odszkodowanie w sprawie Romana Mirka

  21 sierpnia 2014

  powrót

  Mecenas Roman Mirek rozpoczyna batalię o odzyskanie dobrego imienia.

  Kancelaria DurajReck & Partnerzy złożyła już do Sądu Okręgowego w Gliwicach wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie za poniesione przez mecenasa straty finansowe i moralne. Przypomnijmy, że w marcu tego roku mecenas Mirek został oczyszczony ze wszystkich zarzucanych mu czynów (m.in. w głośnej sprawie Henryka Musialskiego), a w okresie 21 maj 2006 – 9 marca 2007 niesłusznie przebywał w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach.

  O złożonym przed kancelarię DurajReck & Partnerzy wniosku szeroko rozpisują się media.

  Zobacz publikacje na ten temat.

  powrót
 • 16 lipca 2014

  Wniosek o areszt trzeba udostępnić

  Prokurator, kierując do sądu wniosek o zastosowanie aresztu wobec podejrzanego, powinien załączyć odpowiednią liczbę odpisów dla podejrzanego oraz jego obrońcy.

  czytaj więcej

  Wniosek o areszt trzeba udostępnić

  16 lipca 2014

  powrót

  Prokurator, kierując do sądu wniosek o zastosowanie aresztu wobec podejrzanego, powinien załączyć odpowiednią liczbę odpisów dla podejrzanego oraz jego obrońcy.

  Praktyka w tym zakresie bywa różna, często rzecznicy oskarżenia publicznego wręcz zastrzegają, aby takiego wniosku nie udostępniać obronie. Temat dla dziennika ˜„Rzeczpospolita” analizują adwokat Daniel Reck oraz aplikant adwokacki Tomasz Machowski z Kancelarii Adwokackiej Duraj & Reck i Partnerzy.

  Całość artykułu można przeczytać tutaj.

  powrót
 • 26 maja 2014

  Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt

  Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatrzymali 15 osób pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na uszczuplaniu podatku VAT wielkiej wartości w łącznej kwocie co najmniej 37 milionów złotych.

  czytaj więcej

  Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt

  26 maja 2014

  powrót

  Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, zatrzymali 15 osób pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na uszczuplaniu podatku VAT wielkiej wartości w łącznej kwocie co najmniej 37 milionów złotych.

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy broni w tej sprawie 11 zatrzymanych. Wobec dwóch prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie aresztu. Po ośmiogodzinnym posiedzeniu sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie uwzględnił wniosku prokuratora. Na posiedzeniu jako obrońcy występowali adwokaci Daniel Reck, Tomasz Duraj oraz Marek Gola. Zażalenie prokuratora nie zostało uwzględnione.

  powrót
 • 22 maja 2014

  Nowa strona internetowa

  Katowicka Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy wita Państwa serdecznie na swojej nowej stronie internetowej.

  czytaj więcej

  Nowa strona internetowa

  22 maja 2014

  powrót

  Katowicka Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy wita Państwa serdecznie na swojej nowej stronie internetowej.

  Stworzyliśmy ją w ten sposób, by umożliwić Państwu jak najprostszy i najszybszy kontakt z nami. W zakładce Specjalizacje znajdą Państwo wszystkie gałęzie prawa, w których jesteśmy ekspertami. Poznać nas można dzięki zakładce Zespół.

  Zapraszamy do współpracy

  powrót
 • 17 kwietnia 2014

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy w rankingu

  Według rankingu gazety „Rzeczpospolita” katowicka Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy znalazła się na wysokiej, 77. pozycji pod względem liczby zatrudnianych prawników w kancelariach na terenie całej Polski.

  czytaj więcej

  Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy w rankingu

  17 kwietnia 2014

  powrót

  Według rankingu gazety „Rzeczpospolita” katowicka Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy znalazła się na wysokiej, 77. pozycji pod względem liczby zatrudnianych prawników w kancelariach na terenie całej Polski.

  powrót
 • 15 kwietnia 2014

  Roman Mirek oczyszczony z zarzutów

  Adwokat Roman Mirek, jeden z najlepszych adwokatów w regionie, 21 maja 2006 roku został bezpodstawnie aresztowany i przebywał w AŚ dziewięć miesięcy.

  czytaj więcej

  Roman Mirek oczyszczony z zarzutów

  15 kwietnia 2014

  powrót

  Adwokat Roman Mirek, jeden z najlepszych adwokatów w regionie, 21 maja 2006 roku został bezpodstawnie aresztowany i przebywał w AŚ dziewięć miesięcy.

  Mirkowi postawiono sześć zarzutów, w tym rzekomego usiłowania oszustwa na kwotę dwóch milionów złotych w związku ze sprawą Henryka Musialskiego. Przewód sądowy zaczął się w 2009 roku. 14 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie uniewinnił adwokata od wszystkich zarzucanych mu czynów. Obrońcami oskarżonego byli adwokaci Daniel Reck oraz Marek Gola.

  powrót
 • 15 marca 2014

  Środki z polisy na wcześniejszą spłatę kredytu można odzyskać

  Kancelaria odniosła sukces w sporze z ubezpieczycielem.

  czytaj więcej

  Środki z polisy na wcześniejszą spłatę kredytu można odzyskać

  15 marca 2014

  powrót

  Kancelaria odniosła sukces w sporze z ubezpieczycielem.

  Regułą ostatnich lat jest sprzedawanie przez ubezpieczycieli polis inwestycyjnych, które są przeznaczane na wcześniejszą spłatę kredytu. Polisy są zawierane na okres 10 lat, zaś ich wcześniejsze rozwiązanie wiąże się z koniecznością poniesienia tzw. opłat likwidacyjnych, które w pierwszych latach nierzadko sięgają 90 , a nawet 100% wpłaconych składek. Z tego względu klientom praktycznie nie opłaca się likwidować polisy przed zakończeniem jej trwania. Jednak jak pokazało skuteczne działanie kancelarii, taki mechanizm opłat likwidacyjnych można zakwestionować, a klient może otrzymać wpłacone środki już nawet po roku od zawarcia polisy.

  powrót
 • 16 grudnia 2013

  Zakończenie transakcji zakupu spółek farmaceutycznych

  Dziś Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy sfinalizowała dla Penta Investments Limited – funduszu private equity – właściciela marki Dr. Max transakcję zakupu spółek farmaceutycznych, zajmujących się prowadzeniem sieci aptek.

  czytaj więcej

  Zakończenie transakcji zakupu spółek farmaceutycznych

  16 grudnia 2013

  powrót

  Dziś Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy sfinalizowała dla Penta Investments Limited – funduszu private equity – właściciela marki Dr. Max transakcję zakupu spółek farmaceutycznych, zajmujących się prowadzeniem sieci aptek.

  Transakcja poprzedzona była wielomiesięcznymi przygotowaniami, w tym przeprowadzeniem przez nas audytu due diligence, uzyskaniem zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji (w niespełna miesiąc), która zakończyła się połączeniem spółek BRL Center-Polska Sp. z o.o. i Partner Pharma Sp. z o.o. Wieloetapowy proces zakończył się 16 grudnia 2013 roku wydaniem przez sąd rejestrowy postanowienia o połączeniu spółek.

  powrót
 • 12 września 2013

  Odzyskanie 75% podatku dochodowego

  Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 18 lipca 2013 roku, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego urzędom skarbowym ustalać zatajone dochody podatników. Podatnicy mają czas do 27 września, by starać się odzyskać podatek.

  czytaj więcej

  Odzyskanie 75% podatku dochodowego

  12 września 2013

  powrót

  Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z dnia 18 lipca 2013 roku, w którym orzekł o niekonstytucyjności przepisu pozwalającego urzędom skarbowym ustalać zatajone dochody podatników. Podatnicy mają czas do 27 września, by starać się odzyskać podatek.

  Uchylenie art. 20 ust. 3 Ustawy o PIT, mówiącego o ustaleniu przychodów z nieujawnionych źródeł, skutkuje tym, iż nie może być on podstawą wydania decyzji administracyjnej. Tym samym organ podatkowy nie może wymierzyć 75-procentowego podatku.

  Aby odzyskać nienależnie pobrany podatek, należy złożyć do urzędu, który wydał decyzję w oparciu o uchylony przepis, wniosek o wznowienie postępowania. Termin złożenia wniosku to miesiąc od opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw, a ten upływa właśnie 27 września.

  powrót
 • 20 sierpnia 2013

  Wyrok TS UE: Przedsiębiorca nie ma obowiązku badać statusu kontrahenta

  W wyroku z 18 lipca br. w sprawie Evita-K EOOD przeciwko Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” w Sofii Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że organy podatkowe nie mogą wymagać, aby przedsiębiorca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia VAT, badał, czy sprzedawca ma status podatnika VAT, czy ma towary, czy jest w stanie je dostarczyć oraz czy składa deklaracje i płaci VAT. Sporna sprawa dotyczyła bułgarskiej spółki zajmującej się obrotem zwierzętami rzeźnymi (C-78/12).

  czytaj więcej

  Wyrok TS UE: Przedsiębiorca nie ma obowiązku badać statusu kontrahenta

  20 sierpnia 2013

  powrót

  W wyroku z 18 lipca br. w sprawie Evita-K EOOD przeciwko Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” w Sofii Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że organy podatkowe nie mogą wymagać, aby przedsiębiorca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia VAT, badał, czy sprzedawca ma status podatnika VAT, czy ma towary, czy jest w stanie je dostarczyć oraz czy składa deklaracje i płaci VAT. Sporna sprawa dotyczyła bułgarskiej spółki zajmującej się obrotem zwierzętami rzeźnymi (C-78/12).

  powrót
 • 19 lipca 2013

  Przepisy Ustawy o podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej niezgodne z konstytucją

  18 lipca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie SK 18/09, w którym uznał przepis art. 20 ust.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dotyczący sposobu obliczania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – za niezgodny z konstytucją.

  czytaj więcej

  Przepisy Ustawy o podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej niezgodne z konstytucją

  19 lipca 2013

  powrót

  18 lipca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie SK 18/09, w którym uznał przepis art. 20 ust.3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dotyczący sposobu obliczania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – za niezgodny z konstytucją.

  Ponadto trybunał uznał również, że niezgodny z konstytucją jest przepis art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej, który przewiduje przedawnienie zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.

  Przedmiotem sprawy była również ocena zgodności z konstytucją innych przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przede wszystkim art.30 ust.1 pkt 7 ustawy, przewidującego wysokość opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w wysokości 75% dochodu. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jednak stanowiska skarżącej, iż przepis ten narusza przepisy ustawy zasadniczej, wskazując, iż: „Podatek od dochodów nieujawnionych stanowi nadzwyczajną reakcję ustawodawcy na zjawisko zatajania uzyskiwanych przez podatnika przychodów, a wysoka stawka tego podatku pełni dwie funkcje: rekompensacyjną i prewencyjną".

  powrót
 • 20 czerwca 2013

  Wydatki na kolacje biznesowe są kosztem podatkowym!

  W poniedziałek (17 czerwca 2013 roku) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w siedmioosobowym składzie (II FSK 702/11) orzekł, że wydatki na kolacje biznesowe nie stanowią wydatków na reprezentację, których przepisy nie pozwalają zaliczyć do kosztów, tylko że stanowią koszty uzyskania przychodu.

  czytaj więcej

  Wydatki na kolacje biznesowe są kosztem podatkowym!

  20 czerwca 2013

  powrót

  W poniedziałek (17 czerwca 2013 roku) Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku wydanym w siedmioosobowym składzie (II FSK 702/11) orzekł, że wydatki na kolacje biznesowe nie stanowią wydatków na reprezentację, których przepisy nie pozwalają zaliczyć do kosztów, tylko że stanowią koszty uzyskania przychodu.

  powrót
 • 05 czerwca 2013

  Wojewoda uchyla studium Bierunia

  Dzięki prężnemu zaangażowaniu w sprawę zainicjowaną przez mieszkańców Bierunia oraz sile merytorycznych argumentów w dniu 31 maja 2013 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

  czytaj więcej

  Wojewoda uchyla studium Bierunia

  05 czerwca 2013

  powrót

  Dzięki prężnemu zaangażowaniu w sprawę zainicjowaną przez mieszkańców Bierunia oraz sile merytorycznych argumentów w dniu 31 maja 2013 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

  Kancelaria w niniejszej sprawie wysłała 36 wniosków o wyrażenie opinii w przedmiocie uchwalonego studium, a otrzymane odpowiedzi stanowiły niezwykle istotne narzędzie argumentacji w podjętym dyskursie.

  powrót
 • 21 maja 2013

  Konferencja „Wyższe zarobki – niższe koszty. Elastyczne formy zatrudnienia”

  Już w najbliższy piątek, 24 maja 2013 roku, w Krakowie, odbędzie się ostatnia konferencja z cyklu „Elastyczni – nowocześni – skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces”.

  czytaj więcej

  Konferencja „Wyższe zarobki – niższe koszty. Elastyczne formy zatrudnienia”

  21 maja 2013

  powrót

  Już w najbliższy piątek, 24 maja 2013 roku, w Krakowie, odbędzie się ostatnia konferencja z cyklu „Elastyczni – nowocześni – skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces”.  Temat konferencji:

  Będzie ona poświęcona korzyściom płynącym z elastycznych form zatrudnienia:

  • Czy umowy śmieciowe są rzeczywiście śmieciowe?
  • Czy etat jest zawsze najkorzystniejszą formą zatrudnienia?
  • Jaki rodzaj umowy wybrać, żeby zadowoleni byli zarówno pracodawcy, jak i zatrudnieni?
  • Konferencja odbędzie się w piątek, 24 maja 2013, w hotelu Atrium, przy ul. Krzywej 7, w Krakowie w godzinach 10:00-16:00. Rejestracja i kawa powitalna od 9:30.
  9:30 – 10:00 Rejestracja i kawa powitalna

  10:00 – 11:00

  • Wprowadzenie: Kim jesteśmy? Kilka słów o Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) – Dorota Wolickaekspert ZPP
  • Co wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć o elastycznych formach zatrudnienia? Wyniki badań ZPP w Małopolsce – Dorota Wolickaekspert ZPP
  • Koncepcja FLEXICURITY a elastyczne formy zatrudnienia – Dorota Wolickaekspert ZPP

  11:00 – 11:45 Umowy terminowe. Jakie korzyści? Jakie zagrożenia? – adw. Daniel Reck

  11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

  12:15 – 12:45 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca i praca na wezwanie – adw. Daniel Reck

  12:45 – 13:30 Leasing pracowniczy, job-sharing i praca tymczasowa. Podstawy, elementy umowy, sposoby wykonywania, praktyczne przykłady dla pracodawców i pracujących – adw. Daniel Reck

  13:30 – 14:30 Lunch

  14:30 – 15:00 Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia, o dzieło, umowa agencyjna. Podstawy prawne, szczegółowe regulacje w zakresie praw i obowiązków, praktyczne przykłady – adw. Daniel Reck

  15:00 – 15:15 Praca nakładcza i pozostałe elastyczne formy zatrudnienia – adw. Daniel Reck

  15:15 – 16:00 Podsumowanie konferencji i dyskusja – moderator: Dorota Wolicka

  powrót
 • 10 maja 2013

  Wyniki IX Rankingu Kancelarii Prawnych

  W dniu 10 maja 2013 roku w „Dzienniku Gazeta Prawna” ukazał się IX Ranking Kancelarii Prawnych, w którym kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zajęła:

  • 26. miejsce w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych od 21 do 50 prawników.

  czytaj więcej

  Wyniki IX Rankingu Kancelarii Prawnych

  10 maja 2013

  powrót

  W dniu 10 maja 2013 roku w „Dzienniku Gazeta Prawna” ukazał się IX Ranking Kancelarii Prawnych, w którym kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zajęła:

  • 26. miejsce w ogólnopolskim rankingu kancelarii prawnych od 21 do 50 prawników.

  Jednocześnie przypominamy, że nasza kancelaria zajęła również 11. miejsce w województwie w 11. Rankingu Kancelarii Prawniczych, który ukazał się 19 kwietnia 2013 roku w dzienniku „Rzeczpospolita”.

  powrót
 • 19 kwietnia 2013

  Wyniki 11. Rankingu Kancelarii Prawniczych

  W dniu 19 kwietnia 2013 roku w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazały się wyniki 11. Rankingu Kancelarii Prawniczych. Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria zajęła:

  • 11. miejsce w rankingu kancelarii województwa śląskiego,
  • 124. miejsce w rankingu ogólnopolskim.

  czytaj więcej

  Wyniki 11. Rankingu Kancelarii Prawniczych

  19 kwietnia 2013

  powrót

  W dniu 19 kwietnia 2013 roku w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazały się wyniki 11. Rankingu Kancelarii Prawniczych. Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria zajęła:

  • 11. miejsce w rankingu kancelarii województwa śląskiego,
  • 124. miejsce w rankingu ogólnopolskim.

  Dla porównania informujemy, że w ubiegłorocznym, 10. Jubileuszowym Rankingu Kancelarii Prawniczych, który ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 17 kwietnia 2012 roku, zajęliśmy:

  • 18. miejsce w rankingu kancelarii województwa śląskiego,
  • 161. miejsce w ogólnopolskim rankingu wg liczby prawników.
  powrót
 • 07 stycznia 2013

  Elastyczni – nowocześni – skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy została partnerem projektu „Elastyczni – nowocześni – skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces”.

  czytaj więcej

  Elastyczni – nowocześni – skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces

  07 stycznia 2013

  powrót

  Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy została partnerem projektu „Elastyczni – nowocześni – skuteczni. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na sukces”.

  Prawnicy z naszego zespołu – adw. Daniel Reck i adw. dr Maciej Wieczorek – będą prelegentami cyklu konferencji, które odbędą się w ramach projektu. Harmonogram konferencji:

  • 25 stycznia 2013, Tarnów
  • 8 lutego 2013, Kraków
  • 22 lutego 2013, Nowy Sącz
  • 8 marca 2013, Oświęcim
  • 22 marca 2013, Zakopane
  • 12 kwietnia 2013, Nowy Targ
  • 19 kwietnia 2013, Kraków
  • 26 kwietnia 2013, Kraków
  • 17 maja 2013, Gorlice
  • 24 maja 2013, Kraków.

  Więcej na: www.elastyczni.eu

  powrót

Zespół

Partner Daniel Reck

Daniel Reck

Partner

Partner Daniel Reck

Daniel Reck

Partner

powrót

Koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. Występuje w charakterze obrońcy w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć M&A, nadzoruje oraz prowadzi procesy due diligence, a także postępowania na tle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z szczególnym uwzględnieniem procesów o zwrot tzw. opłat półkowych. Był ekspertem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie. Kieruje pracami zespołów zajmujących się obsługą kluczowych klientów.

Ceniony jest za doskonałą znajomość specyfiki poszczególnych branż, elastyczne podejście oraz dużą skuteczność.

Posługuje się językiem angielskim. 

powrót
Partner Tomasz Duraj

Tomasz Duraj

Partner

Partner Tomasz Duraj

Tomasz Duraj

Partner

powrót

Specjalizuje się w doradztwie prawnym o charakterze karno-gospodarczym oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w branży farmaceutycznej, budowlanej oraz energetycznej.

Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania procesów due diligence, procesów fuzji i przejęć (M&A) oraz postępowań w sprawach koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Wieloletnia praktyka zdobyta w kancelarii adwokackiej oraz stały rozwój w dziedzinie prawa decydują o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zdolności obsługi nawet najbardziej złożonych spraw.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior Associate Bartosz Halejak

Bartosz Halejak

Senior Associate

Senior Associate Bartosz Halejak

Bartosz Halejak

Senior Associate

powrót

Zajmuje się prawem gospodarczym, cywilnym oraz podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa o nieuczciwej konkurencji i prawa nieruchomości.

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych m.in. z branży budowlanej, transportowej oraz bankowej.

Odbył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim. W grudniu 2010 roku, wraz z uzyskaniem uprawnień radcy prawnego, został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior Associate Mateusz Grzech

Mateusz Grzech

Senior Associate

Senior Associate Mateusz Grzech

Mateusz Grzech

Senior Associate

powrót

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest prawo handlowe, gospodarcze i cywilne, a także prawo reklamy i prawo farmaceutyczne. Doradza klientom z branży farmaceutycznej.

Odbył etatową aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Od kwietnia 2011 roku wykonuje zawód adwokata.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior Associate Marek Gola

Marek Gola

Senior Associate

Senior Associate Marek Gola

Marek Gola

Senior Associate

powrót

Specjalista z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego oraz karno-gospodarczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego Procesowego. Ukończył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie, które zdobył, pracując w sądzie, pozwala mu spojrzeć na prowadzone sprawy z szerszej perspektywy.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Associate Tomasz Kowolik

Tomasz Kowolik

Associate

Associate Tomasz Kowolik

Tomasz Kowolik

Associate

powrót

Specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w: zakładaniu i obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych.

Ma również doświadczenie w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczania wierzytelności. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa spółek handlowych, prawa zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Associate Łukasz Tomiczek

Łukasz Tomiczek

Associate

Associate Łukasz Tomiczek

Łukasz Tomiczek

Associate

powrót

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i prawa upadłościowego. Nadto w jego kręgu zainteresowań znajduje się prawo kontraktowe.

W swojej karierze zajmował się również zagadnieniami związanymi z robotami budowlanymi, prawem pracy i administracyjnym. Ma także doświadczenie w zakresie rejestracji podmiotów prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. W dotychczasowej pracy świadczył pomoc prawną zarówno na rzecz osób prawnych, jak i osób fizycznych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną egzaminem radcowskim. W czerwcu 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. pr

powrót
Associate Dominik Hąc

Dominik Hąc

Associate

Associate Dominik Hąc

Dominik Hąc

Associate

powrót

Zajmuje się w szczególności obsługą przedsiębiorców, zarówno w zakresie spraw cywilnych jak i administracyjnych. W kręgu jego szczególnych zainteresowań pozostają również sprawy z zakresu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej – zarówno na płaszczyźnie cywilnej, jak i karnej, a także zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym i wolnością prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Associate Tomasz Machowski

Tomasz Machowski

Associate

Associate Tomasz Machowski

Tomasz Machowski

Associate

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego, oraz karno-skarbowego. Laureat nagrody im. Profesor Oktawii Górniok za wybitną pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego i kryminologii

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Associate Wiktoria Sydorowska

Wiktoria Sydorowska

Associate

Associate Wiktoria Sydorowska

Wiktoria Sydorowska

Associate

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Semestr studiów prawniczych ukończyła na uniwersytecie w Hiszpanii (Universidad de Salamanca). Odbywała również staże zagraniczne – w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w brytyjskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

powrót
Associate Mateusz Kinas

Mateusz Kinas

Associate

Associate Mateusz Kinas

Mateusz Kinas

Associate

powrót

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych i prawa zobowiązań.

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma także doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Associate Joanna Paliwoda

Joanna Paliwoda

Associate

Associate Joanna Paliwoda

Joanna Paliwoda

Associate

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa ochrony środowiska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach programu stypendialnego Socrates – Erasmus odbyła VIII semestr studiów na uczelni partnerskiej – Aarhus University w Danii.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior lawyer Anna Cierpioł

Anna Cierpioł

Senior lawyer

Senior lawyer Anna Cierpioł

Anna Cierpioł

Senior lawyer

powrót

Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi przede wszystkim z prawem karnym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się także prawo cywilne, zwłaszcza prawo zobowiązań.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior lawyer Dominika Solipiwko

Dominika Solipiwko

Senior lawyer

Senior lawyer Dominika Solipiwko

Dominika Solipiwko

Senior lawyer

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa medycznego. Ma również doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior lawyer Bartosz Karbowski

Bartosz Karbowski

Senior lawyer

Senior lawyer Bartosz Karbowski

Bartosz Karbowski

Senior lawyer

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz postępowania egzekucyjnego.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również międzynarodowe prawo handlowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

powrót
Lawyer Łukasz Gołba

Łukasz Gołba

Lawyer

Lawyer Łukasz Gołba

Łukasz Gołba

Lawyer

powrót

W przedmiocie jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, gospodarcze, a także prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe prawo handlowe.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Senior Associate Greg Prucey

Greg Prucey

Senior Associate

Senior Associate Greg Prucey

Greg Prucey

Senior Associate

powrót

Od prawie 20 lat specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów M&A (fuzje i przekształcenia) oraz Technology Commercialisation & Licensing (komercjalizacja i koncesjonowanie).

Ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności zaś w zakresie opracowywania indywidualnych strategii rozwoju, prowadzenia procesu negocjacji handlowych, nadzorowania procesu przekształceń. W polu jego szczególnych zainteresowań jest przygotowywanie raportów due diligence.

Wiedzę i bogate doświadczenie zdobył między innymi, wdrażając zasady postępowania US Bankruptcy 363 Process. W pracy z klientami wykorzystuje swoje unikalne umiejętności budowania efektywnie współpracujących zespołów oraz koordynowania współpracy pomiędzy podmiotami zewnętrznymi (tj. banki, audytorzy itp.). Dzięki nim z powodzeniem zdobywa zaufanie swoich klientów i realizuje ich wizje gospodarcze.

powrót
Senior Associate Maria Nogaj

Maria Nogaj

Senior Associate

Senior Associate Maria Nogaj

Maria Nogaj

Senior Associate

powrót

Specjalizuje się w prawie bankowym z uwzględnieniem specyfiki rozliczeń pieniężnych. Szczególną uwagę poświęca odpowiedzialności za nieprawidłową realizację transakcji płatniczych, w tym kartowych, banków, instytucji płatniczych i biur usług płatniczych.

Zajmuje się także prawem dewizowym, w tym odpowiedzialnością karną za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy dewizowej.

Ma w swoim dorobku komentarze nt. rozliczeń pieniężnych, a także wiele artykułów publikowanych w wydawnictwach fachowych. Na stałe współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Udziela w nim m.in. fachowych rad na pytania związane z rozliczeniami pieniężnymi.

Odbyła szereg praktyk za granicą, w tym na zaproszenie CBA – Kanadyjskiego Stowarzyszenia Adwokatów w Kanadzie. Praktykowała tam w Kancelarii Adwokackiej „Borden – Elliot” oraz w Royal Banku w Toronto. Jest członkiem Samorządu Radców Prawnych, z którym również współpracuje jako wykładowca.

powrót
Senior Associate Adrianna Nowak

Adrianna Nowak

Senior Associate

Senior Associate Adrianna Nowak

Adrianna Nowak

Senior Associate

powrót

Zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego, reprezentuje podatników przed organami podatkowymi.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod nr 11636. Uzyskała również certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Salzburgu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, liczne szkolenia i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów prawa podatkowego.

powrót
Office manager Agnieszka Wróblewska

Agnieszka Wróblewska

Office manager

Office manager Agnieszka Wróblewska

Agnieszka Wróblewska

Office manager

powrót

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Zajmuje się obsługą administracyjną kancelarii, kontaktuje się z klientami, sądami.

powrót
Office manager Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Office manager

Office manager Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Office manager

powrót

Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zajmuje się obsługą systemu zarządzania kancelarią prawną oraz kompleksowo wspiera działania partnerów zarządzających kancelarią.

powrót
Lawyer Paulina Milewska

Paulina Milewska

Lawyer

Lawyer Paulina Milewska

Paulina Milewska

Lawyer

powrót

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo karne, gospodarcze i handlowe, a także prawo medyczne oraz farmaceutyczne.

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Lawyer Janusz Tomczak

Janusz Tomczak

Lawyer

Lawyer Janusz Tomczak

Janusz Tomczak

Lawyer

powrót

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wekslowego i czekowego oraz prawa spółek.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Ma doświadczenie w zakresie przeprowadzania postępowań rejestrowych i egzekucyjnych.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym ukończył studia licencjackie w zakresie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

powrót
Lawyer Klaudia Cholewa

Klaudia Cholewa

Lawyer

Lawyer Klaudia Cholewa

Klaudia Cholewa

Lawyer

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa ochrony środowiska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyła w 2015 r. z wynikiem bardzo dobrym.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Lawyer Bartosz Radusiewicz

Bartosz Radusiewicz

Lawyer

Lawyer Bartosz Radusiewicz

Bartosz Radusiewicz

Lawyer

powrót

W kręgu jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i prawa rzeczowego, a także prawo lotnicze.

Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych i egzekucyjnych.

Posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

powrót
Capital Market Expert Michał Matujewicz

Michał Matujewicz

Capital Market Expert

Capital Market Expert Michał Matujewicz

Michał Matujewicz

Capital Market Expert

powrót

Zainteresowania koncentruje na rynku kapitałowym i jego instrumentach oraz organizacji źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, emisji wszelkiego typu instrumentów finansowych oraz w obsłudze wniosków o dofinansowanie ze środków UE, kierowanych do instytucji wsparcia o zasięgu krajowym (NCBiR oraz PARP). Posiada wiedzę niezbędną w tak unikalnych sprawach jak spory wynikające z nabywania określonych instrumentów finansowych. Jest także ekspertem gospodarczo - biznesowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

powrót

Specjalizacje

Kariera

Katowicka Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy to zespoły zarządzane przez doświadczonych prawników, dedykowane licznym sektorom oraz obszarom prawa.

Dzięki takiemu podejściu zapewniamy naszym pracownikom możliwość współpracy przy różnorodnych projektach, co owocuje wymianą wiedzy i zdobywaniem praktycznych umiejętności.

W pracy kierujemy się otwartością w komunikacji, wzajemnym szacunkiem oraz nastawieniem na ciągły rozwój i poszukiwanie wyzwań. Jesteśmy dumni z zespołu, jaki tworzymy – doświadczonego, ale wciąż pełnego pasji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy bądź praktyk w katowickiej Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: kancelaria@durajreck.com. Informujemy jednocześnie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Klienci

Gamrat
Gamrat

Gamrat

Producent najwyższej jakości materiałów budowlanych, zajmujący czołowe miejsce w światowej branży tworzyw sztucznych. Firma w ciągu 75 lat działalności zbudowała pozycję lidera, który gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów i usług oraz jest atrakcyjnym, bezpiecznym i wiarygodnym pracodawcą. Gamrat jest firmą, dla której szczególną wartością jest stan środowiska naturalnego oraz region, z którego wywodzi się spółka. 

Gamrat

powrót
Penta
Penta

Penta

Założona w 1994 roku środkowoeuropejska grupa inwestycyjna, działająca głównie w sektorach ochrony zdrowia, usług finansowych, produkcji, handlu detalicznego oraz nieruchomości. Grupa zarządza funduszem typu evergreen – należącym do partnerów, jedynych udziałowców firmy. Spółki portfelowe Penta zapewniają ponad 30 tys. miejsc pracy. Firma działa w ponad 10 krajach Europy i prowadzi biura w Pradze, Bratysławie, Monachium, Limassol, Amsterdamie, Jersey oraz Warszawie. 

Penta

powrót
Dr. Max
Dr. Max

Dr. Max

Dr. Max Polska to jedna z czterech największych sieci aptek w kraju, która jest częścią międzynarodowego holdingu Dr. Max, działającego również na terenie Czech i Słowacji. Miesięcznie Dr. Max Polska obsługuje w swoich 101 placówkach ponad 450 tys. klientów, współpracuje również z przychodniami i gabinetami lekarskimi, wspierając codzienną pracę lekarzy i personelu medycznego.

Dr. Max

powrót
EMC
EMC

EMC

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Od 2005 roku firma notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

EMC

powrót
Kabe
Kabe

Kabe

Farby Kabe Polska jest szwajcarskim przedsiębiorstwem produkcyjnym, które swoją działalność na polskim rynku rozpoczęło w 1995 roku. Firma ma ugruntowaną pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewację i do wnętrz (m.in.: farby, masy tynkarskie, systemy ociepleń, systemy do napraw i renowacji oraz inne produkty chemii budowlanej). Firma jako pierwsza na świecie opracowała w 1999 roku innowacyjną technologię produktów polikrzemianowych do elewacji budynków. Dzięki temu Kabe jest prekursorem i liderem w dziedzinie technologii produktów mineralnych, opartych na bazie niskoalkaicznego potasowanego szkła wodnego. Produkty Farby KABE dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całej Polski.

Kabe.

powrót
Tesa
Tesa

Tesa

Jeden z wiodących światowych producentów samoprzylepnych produktów i rozwiązań systemowych. Firma może pochwalić się szerokim zakresem różnych rozwiązań systemowych do stosowania w przemyśle i przez profesjonalistów, a także produktami przeznaczonymi dla konsumentów (m.in. taśmy klejące, bogata oferta uszczelek, haczyków, czy moskitier). 

Tesa.

powrót
PKO
PKO

PKO

Największy bank uniwersalny w kraju, założony w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. W sumie PKO Bank Polski prowadzi ponad 6 mln rachunków. Bank ma blisko 1200 własnych oddziałów, 1210 agencji oraz ponad 2500 własnych bankomatów. W firmie pracuje około 25 tys. pracowników. Od 2004 roku spółka akcyjna notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

PKO BP

powrót
ZETO Katowice
ZETO Katowice

ZETO Katowice

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Spółka z o.o. jest cenionym dostawcą systemów informatycznych. Gwarantuje dostarczenie wysoce zindywidualizowanych usług i rozwiązań informatycznych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności.

ZETO Katowice.

powrót
SARE
SARE

SARE

Firma dostarcza zaawansowane narzędzia wykorzystywane w komunikacji newsletterowej, w kampaniach e-mailingowych, konkursach, programach lojalnościach, komunikacji wewnętrznej, relacjach inwestorskich, w prowadzeniu kampanii mobile oraz w przeprowadzaniu badań ankietowych.

W 2011 roku firma SARE S.A. znalazła się w gronie 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych Europy Środkowej oraz 500 najszybciej rozwijających się firm technologicznych Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w rankingach firmy doradczej Deloitte.

Sare

powrót
Rawa Blues
Rawa Blues

Rawa Blues

Największy festiwal muzyki bluesowej w kraju i jeden z największym na świecie. Jego twórcą i organizatorem jest polski muzyk bluesowy - Ireneusz Dudek. Festiwal co roku odbywa się w hali widowiskowo-sportowej "Spodek", a nazwa festiwalu nawiązuje do katowickiej rzeki Rawy.

Rawa Blues.

powrót
Gühring
Gühring

Gühring

Firma jest światowym liderem wśród producentów najwyższej jakości narzędzi rotacyjnych do obróbki skrawaniem. Gühring wyróżnia się różnorodną ofertą, która obejmuje wiertła, narzędzia do gwintów, frezy, rozwiertaki, pogłębiacze, a nawet systemy modułowe, oprawki narzędziowe, przyrządy ostrzarskie i pomiarowe. W sumie daje to ponad 1650 typów i około 44 tys. produktów.

Gühring

powrót
TERMO - REX S.A.
TERMO - REX S.A.

TERMO - REX S.A.

Spółka specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych w różnych dziedzinach przemysłu: energetycznym, petrochemicznym, stoczniowym oraz górniczym. Termo-Rex posiada także zakład techniki spawalniczej (m.in. prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną), zakład produkcji energii (produkcja zielonej energii poprzez budowę elektrowni zasilanych biomasą oraz siłowni wiatrowych, które zostaną oddane do użytku w 2015 roku), zakład wdrażania nowych technologii oraz hurtownię materiałów elektrotechnicznych.

Termo-Rex S.A. 

powrót
OS3 Multimedia
OS3 Multimedia

OS3 Multimedia

Agencja strategiczno-kreatywna, która powstała w 1996 roku. Od kilkunastu lat firma zapewnia klientom wsparcie w obszarze digital, realizując strategie marketingowe, projektując kompleksowe komunikacje w sieci, budując wizerunek, kształtując trwałe więzi z otoczeniem poprzez internet oraz nowe media. OS3 realizuje projekty dla największych marek w Polsce i Europie, takich jak: BMW, Intel, Philips, PKO Bank Polski czy Unilever.

OS3

powrót
Centrala Zaopatrzenia Górnictwa
Centrala Zaopatrzenia Górnictwa

Centrala Zaopatrzenia Górnictwa

Firma o wieloletniej tradycji na polskim rynku. Aktualnie CZG S.A. zajmuje się sprzedażą lin różnego zastosowania produkcyjnego przez Spółkę Polskie Liny Sp. z o.o. Firma zajmuje się dystrybucją osprzętu w postaci wysokiej klasy zawiesi, szakli, haków, łańcuchów itp. Ponadto ZCG prowadzi transakcje w zakresie handlu wyrobami hutniczymi.

Centrala Zaopatrzenia Górnictwa

powrót
Sewera
Sewera

Sewera

Sewera Polska Chemia – lider zaopatrzenia budownictwa na Śląsku. Firma oferuje kompletny asortyment materiałów budowlanych umożliwiających realizację każdej inwestycji, a także przeprowadzenie gruntownego remontu i budowy domu od fundamentów po dach.

Sewera.

powrót
Cefarm Rzeszów
Cefarm Rzeszów

Cefarm Rzeszów

Hurtownia farmaceutyczna.

powrót
SOMATI SYSTEM
SOMATI SYSTEM

SOMATI SYSTEM

Firma SOMATI SYSTEM powstała w Belgii w 1962 roku. Swoją działalność rozpoczęła od produkcji gaśnic, a następnie rozszerzyła zakres produkcji o gaśnicze systemy natryskowe, zabudowy pojazdów straży pożarnej i bramy przeciwpożarowe.

SOMATI SYSTEM.

powrót
Revital System Medyczny
Revital System Medyczny

Revital System Medyczny

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REVITAL System Medyczny Sp. z o.o. to przychodnie oraz pracownie specjalistyczne. Pacjenci mogą skorzystać z takich poradni, jak: antynikotynowa, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób naczyń, chorób piersi, chorób wewnętrznych, dermatologicznej, diabetologicznej (także dla dzieci), endokrynologicznej (także dla dzieci), gastroenterologicznej (także dla dzieci), gastrologicznej, genetycznej, geriatrycznej, ginekologicznej, ginekologiczno-położniczej, gruźlicy i chorób płuc, hepatologicznej, kardiologicznej, pulmonologicznej, logopedycznej, urologicznej, reumatologicznej czy stomatologicznej. Revital System Medyczny to także takie pracownie, jak: EKG, USG, ergometrii, fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii czy spirometrii.

Revital System Medyczny

powrót
Mundo Marino
Mundo Marino

Mundo Marino

Niepubliczne Przedszkole Językowe Mundo Marino powstało w stolicy województwa śląskiego w 2007 roku, ale pod inną nazwą. Obecnie przedszkole funkcjonuje w trzech placówkach – dwie są w Katowicach Kostuchnie oraz jedna na Brynowie. W sumie Mundo Marino obejmuje opieką około 140 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przedszkole realizuje podstawę programową MEN. Dzieci biorą udział w zajęciach umuzykalniających, z plastyki, literatury, a także języka angielskiego (codziennie wszystkie grupy) oraz hiszpańskiego (raz w tygodniu w najstarszej grupie).

Mundo Marino.

powrót
Rozewie Apartamenty
Rozewie Apartamenty

Rozewie Apartamenty

Powstała na początku 2006 roku Rozewie Apartamenty Witold Dworakowski, Janusz Wójcik, Leszek Kalinowski spółka jawna zajmuje się budową i sprzedażą apartamentów nad polskim morzem.

Apartamenty Rozewie

powrót
Perrot Polska
Perrot Polska

Perrot Polska

Historia Perrot sięga 1925 roku – rozpoczęto wtedy badania i pionierską produkcję pierwszych w Europie zraszaczy i systemów nawadniających. Obecnie firma zajmuje się produkcją systemów nawadniających dla obiektów sportowych, ochrony środowiska oraz systemów rur, zraszaczy i szybkozłączy dla rolnictwa i przemysłu. Aktualnie sieć przedstawicieli firmy oraz serwisów obejmuje ponad 80 krajów.

Perrot

powrót
Wilamowa
Wilamowa

Wilamowa

Firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją rolniczą, jest największym producentem rolnym w gminie Paczków i powiecie nyskim, zatrudnia około 120 pracowników. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, przetwórstwa żywca wołowego i wieprzowego, produkcji pasz, handlu detalicznego oraz produkcji kroczka i karpia hodowlanego.

Wilamowa

powrót
Polskie Liny
Polskie Liny

Polskie Liny

Polskie Liny to firma zajmująca się produkcją lin oraz drutów. Wyroby marki znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wśród podstawowych zastosowań wymienić można m.in.: maszyny budowlane (koparki, betoniarki, spychacze, wciągarki itp.), urządzenia do transportu technologicznego, urządzenia dźwignicowe (windy, kołowroty, suwnice, żurawie), wyciągi narciarskie, gospodarkę morską, liny podtrzymujące, nośne, kopalniane wyciągowe oraz druty elektroenergetyczne, stalowe, ocynkowane i sprężynowe.

Polskie Liny

powrót
PPUH Trex-Hal
PPUH Trex-Hal

PPUH Trex-Hal

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe mające swoją siedzibę w Rybniku, świadczące m.in. usługi przewozu towarów i osób, zajmujące się naprawą pojazdów samochodowych oraz sprzedażą paliw płynnych.

PPUH Trex-Hal

powrót
Villa Verde
Villa Verde

Villa Verde

Hotel Villa Verde specjalizuje się w obsłudze zarówno gości indywidualnych jak i kompleksowej organizacji kongresów, konferencji, szkoleń, zjazdów oraz wyjazdów integracyjnych. W skład hotelu wchodzi m.in. restauracja, kawiarnia, sale konferencyjne, SPA, czy park wodny.

Villa Verde.

powrót
Tracor
Tracor

Tracor

Oferta firmy obejmuje atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne oraz gotowe projekty inwestycyjne, przygotowane pod względem prawnym i biznesowym, a także przeanalizowane pod kątem możliwości osiągnięcia zysku. Firma zajmuje się również działalnością deweloperską na Śląsku – buduje domy jednorodzinne, kompleksowo przygotowuje nieruchomości komercyjne, które wynajmuje wiarygodnym najemcom. Dodatkowo Tracor świadczy usługi dotyczące wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Tracor

powrót
Budwex
Budwex

Budwex

Firma prowadzi działalność energetyczną polegającą na obrocie, przesyłaniu oraz dystrybucji ciepła. Budwex Sp. z o.o. zajmuje się także budownictwem. Rybnicka firma świadczy m.in. usługi w zakresie: robót ziemnych wykonywanych koparko-ładowarką, murowania ścian i napraw konstrukcji murowych, wykonywania konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem deskowań systemowych, naprawy, wzmacniania i wymiany posadzek przemysłowych, docieplania budynków, wykonywania wewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w dowolnej technologii, wykonywania sieci kanalizacyjnej zewnętrznej i sieci cieplnej.

Budwex

powrót
Cukiernia Wadowice
Cukiernia Wadowice

Cukiernia Wadowice

Na rynku od 1999 roku. Firma jest producentem popularnych wadowickich kremówek papieskich, które stale przyciągają do Wadowic smakoszy oraz turystów nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. Wszystkie ciastka, ciasta, desery oraz lody i sorbety powstają w Cukierni Wadowice w oparciu o własne, autorskie, tradycyjne receptury. Wypieki produkowane przez cukiernię powstają na bazie naturalnych i najlepszych surowców.

Cukiernia Wadowice.

powrót
Obsługa Doradcza Firm
Obsługa Doradcza Firm

Obsługa Doradcza Firm

Firma konsultingowa obecna na polskim rynku już od 1993 roku (od 2007 roku pod nazwą Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.), pomaga w wykorzystywaniu szans, jakie niesie ze sobą gospodarka rynkowa, a także członkostwo w Unii Europejskiej. Firma specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych problemów gospodarczych, wymagających kompleksowego podejścia, obejmującego aspekty formalno-prawne, ekonomiczno-finansowe oraz aspekty strategiczno-strukturalno-organizacyjne rozwoju podmiotów gospodarczych.

powrót
D&D
D&D

D&D

Spółka D&D od 2005 roku (2005-2011 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 2011 – spółka akcyjna) produkuje i sprzedaje elementy wykończenia oraz dekoracji wnętrz, takie jak rolety, zasłony okienne, karnisze, tapety i girlandy.

powrót
Döllken
Döllken

Döllken

Funkcjonująca od ponad 100 lat marka Döllken jest światowym liderem w produkcji listew z tworzyw sztucznych, posiadającym wieloletnie doświadczenie w jakości, logistyce, doradztwie oraz obsłudze serwisowej. Produkty firmy – kierowane m.in. do majsterkowiczów, firm budowlanych oraz sklepów stawiających na jakość, design, czy praktyczność – doceniane są dziś na czterech kontynentach. Firma Döllken Sp. z o.o. należy do światowego koncernu Surteco Company, który sprzedaje na rynek Europy Środkowej i Wschodniej najwyższej jakości produkty firm:  Döllken-Kunststoffverarbeitung i Döllken-Weimar. 

Döllken.

powrót
Drogopol
Drogopol

Drogopol

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL® - ZW Spółka z o.o. wywodzi się z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych – Holding SA, które zostało utworzone w 1951 roku. 1 września 1993 roku w ramach ówczesnych przekształceń własnościowych powstało PRI Drogopol, które zapoczątkowało obecny kształt firmy. Dalsze przekształcenia doprowadziły do powołania Przedsiębiorstwa Budowy Dróg DROGOPOL®-ZW 1 czerwca 1997 roku. Na przestrzeni dziesięciu lat firma wykonała między innymi: remonty i przebudowy około 400 ulic, renowacje dróg miejskich, modernizacje obiektów drogowych, liczne roboty budowlane służące utrzymaniu dróg i ulic, około 8500mb sieci zewnętrznej. 

Drogopol

powrót
Jastrzębski Węgiel
Jastrzębski Węgiel

Jastrzębski Węgiel

Męski klub siatkarski założony w 1949 roku, który nieprzerwanie od sezonu 1997/1998 występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej (od 2009 roku pod nazwą Jastrzębski Węgiel). W dotychczasowej historii klub wywalczył 1 złoty, 3 srebrne oraz 6 brązowych medali Mistrzostw Polski. Dzięki temu w tabeli wszechczasów polskiej ekstraklasy Jastrzębski Węgiel zajmuje aktualnie wysokie, 15. miejsce. Klub odnosi sukcesy nie tylko na ligowym podwórku. W 2014 roku drużyna wywalczyła brązowy medal Ligi Mistrzów, a w 2011 roku 2. miejsce na Klubowych Mistrzostwach Świata. 

Jastrzębski Węgiel.

powrót
KS ROW Rybnik
KS ROW Rybnik

KS ROW Rybnik

12-krotny drużynowy Mistrz Polski w żużlu. W latach 1962 - 1968 rybniccy żużlowcy wywalczyli 7 mistrzowskich tytułów z rzędu, z kolei ostatnie mistrzostwo zdobyli w 1972 roku. Klub wywalczył w swojej historii także 6 srebrnych oraz 5 brązowych medali drużynowych Mistrzostw Polski. W 2016 roku KS ROW Rybnik wrócił do polskiej ekstraligi po 10-letniej przerwie na występy w I oraz II lidze. 

KS ROW Rybnik

powrót

Kontakt

DURAJ RECK i PARTNERZY

Siedziba kancelarii

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

KRS: 0000316630
NIP: 634-269-81-94
REGON: 241056821

tel.:
+48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: kancelaria[at]durajreck.com

Spotkanie po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem

Skontaktuj się z nami
* Pola wymagane

powrót