Fest Festival: Odzyskaj pieniądze za bilety kupione po 7 listopada 2022 r. [materiały do pobrania]

31 sierpień 2023

W dniu 4 sierpnia 2023 r. doszło do opublikowania informacji o odwołaniu planowanego w dniach 9-13 sierpnia tego roku FEST Festivalu w Chorzowie. W stosunku do organizatora wydarzenia, Fest Festival sp. z o.o., toczy się obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu (tj. jedno z postępowań restrukturyzacyjnych). Kupujący starają się teraz o zwrot środków za bilety. Choć w większości przypadków nie ma z tym problemów, to kłopot w otrzymaniu zwrotu ceny biletów mogą mieć ci, którzy kupili bilety na festiwal za pośrednictwem platformy Going sp. z o.o., w dniu przypadającym po 7 listopada 2022 r. Jak bowiem informuje na swojej stronie internetowej Going*, spółka ta uzależnia decyzję o zwrocie ceny za bilet od daty zakupu biletu. Jeśli bilet został zakupiony do 7 listopada 2022 r., Going deklaruje zwrot ceny w całości. Jeśli do zakupu doszło później, Going będzie zwracać tylko opłatę transakcyjną, bez ceny biletu.

czytaj więcej

Lista zawodów medycznych znów zmieniona

3 sierpień 2023

Sejmowa Komisja Zdrowia przywróciła na listę zawodów medycznych techników dentystycznych  oraz część dietetyków (tylko tych świadczących usługi na NFZ). Głosowanie nad ustawą było zaplanowane na 28 lipca, jednak w ostatniej chwili zostało wycofane z porządku obrad.

czytaj więcej

Zakup pierwszego mieszkania zwolniony z podatku PCC

27 lipiec 2023

Dobra wiadomość dla wszystkich planujących zakup pierwszego mieszkania! W dniu 24 lipca 2023 Prezydent podpisał ustawę zwalniającą z podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zakupu pierwszego mieszkania lub domu z rynku wtórnego tj. ustawę z 26 maja 2023r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej podpisania przez Prezydenta. 

czytaj więcej

Getin Noble Bank S.A. w upadłości

26 lipiec 2023

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowił ogłosić upadłość Getin Noble Bank S.A. Upadłość banku została zatem ogłoszona w niespełna trzy miesiące od dnia złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości. Informacja ta ma szczególne znaczenie dla kredytobiorców, którzy posiadają w banku tzw. kredyty frankowe i zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę.

czytaj więcej

Ważne zmiany w pismach procesowych po lipcowej nowelizacji KPC

25 lipiec 2023

Duża nowelizacja KPC, która weszła w życie 1 lipca 2023 roku m.in. dodała art. 1281, który nakłada na fachowych pełnomocników obowiązek wyraźnego wskazania w petitum pisma: oświadczeń, twierdzeń i wniosków, w tym wniosków dowodowych. Przepis wyraźnie wskazuje, że zawarcie ich w uzasadnieniu pisma będzie bezskuteczne. 

czytaj więcej

PUODO: Analiza ryzyka jest podstawą dla prawidłowej ochrony danych osobowych

16 czerwiec 2023

Po trwającym niemal rok postępowaniu w sprawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył w decyzji z 9 maja 2023 r. administracyjną karę pieniężną na Burmistrza jednej z gmin, w kwocie 10 tys. złotych. Decyzja ma niezwykle istotne znaczenie dla wszystkich administratorów danych, ponieważ zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka.

czytaj więcej

TSUE wydaje dwa korzystne orzeczenia dla kredytobiorców w sprawach tzw. kredytów frankowych

15 czerwiec 2023

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny stanął po stronie kredytobiorców, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe. W sprawie C-520/21 Trybunał orzekł, że w sytuacji unieważnienia umowy kredytu wskutek stosowania nieuczciwych warunków umownych przez bank, bankowi nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę. Co więcej, wskazał również na możliwość żądania przez kredytobiorców od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat.

czytaj więcej

Dwa istotne orzeczenia TSUE w sprawach frankowych już w czerwcu

19 maj 2023

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 15 czerwca 2023 r. wyda dwa wyroki w polskich sprawach, istotne dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli tzw. kredyty frankowe. Pierwszy z nich dotyczyć będzie zasadności roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału (sprawa C-520/21). W tej sprawie opinię korzystną dla kredytobiorców wydał już w lutym tego roku Rzecznik Generalny Anthony Michael Collins. Choć opinia Rzecznika Generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości, to z praktyki wynika, że Trybunał zazwyczaj podziela stanowisko przyjęte przez Rzecznika.

czytaj więcej

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wypowiedzenia umowy kredytu

17 maj 2023

Sąd Najwyższy w uchwale z 10 maja 2023 r. orzekł, że wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy. W praktyce oznacza to, że gdy bank wypowie umowę kredytu z powodu zaległości w spłacie rat kredytu, nie będzie mógł skutecznie dochodzić zapłaty rat, które stały się wymagalne wcześniej niż na 3 lata przed wypowiedzeniem umowy, z uwagi na upływ biegu terminu przedawnienia. Wypowiedzenie umowy kredytu nie powoduje zatem, że bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat rozpoczyna się na nowo – roszczenie o zapłatę rat kredytu przedawnia się zgodnie z ogólnymi zasadami, czyli w terminie 3 lat, licząc od następnego dnia po upływie terminu płatności.

czytaj więcej

Klienci kancelarii opuścili areszty

3 maj 2023

Dzięki skutecznym działaniom obrońców, trzy osoby podejrzane o udział w produkcji narkotyków, w głośnej sprawie prowadzonej przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, po czterech miesiącach opuściły areszty. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił wszystkie trzy zażalenia obrońców, podzielając w całości ich argumentację i uznał, że dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania, jako najsurowszego ze środków zapobiegawczych, jest nieuzasadnione.

czytaj więcej