Kategoria: Aktualności

500 tys. złotych odszkodowania dla klienta Kancelarii

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy wygrała przed Sądem Apelacyjnym na rzecz klienta sprawę o zapłatę odszkodowania w wysokości 500 tys. złotych. Przedmiotem sporu była wykładnia zapisu ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku, gdy ubezpieczony ponosi śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień. 

Spór dotyczył konkretnie wykładki następującego zapisu ogólnych warunków ubezpieczenia: ?(…) nie wypłaci sumy ubezpieczenia, jeżeli nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego Ubezpieczony zmarł, został spowodowany lub miał miejsce w następstwie prowadzenia pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu przez Ubezpieczonego, który nie był do tego uprawniony?.

Sąd Apelacyjny orzekł, że niedopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku, gdy brak uprawnień nie pozostawał w związku z tym wypadkiem.