Aktualności

09/09/2022

Bank zwróci Klientowi pieniądze stracone w wyniku cyberataku

Standardem stało się korzystanie z usług płatniczych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń mobilnych. Niestety, coraz częściej dochodzi także do przestępczych ataków cyberprzestępców. Jeden z klientów naszej kancelarii padł ofiarą tego typu praktyk. Bank odmówił rekompensaty poniesionych strat.

Po odwołaniu złożonym przez Kancelarię, Bank zwrócił klientce wszystkie środki pieniężne. Na kanwie tej sprawy należy przypomnieć, że w celu wzmocnienia bezpieczeństwa klientów instytucji finansowych wprowadzona została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE. Jedną z podstawowych zasad, które przyświecają wprowadzonym regulacjom, jest przeniesienie odpowiedzialności  dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych z klienta na instytucję finansową. Jako, że Bank pełni rolę gwaranta środków pieniężnych, która ma szczególny wymiar w zakresie dostawy usług płatniczych, ustawodawca – dążąc do ochrony płatnika – nałożył na instytucje finansowe szereg obowiązków. Powyższe przepisy zostały implementowane do ustawy o usługach płatniczych i stanowiły podstawę do skutecznie podniesionych roszczeń naszej klientki.