Aktualności

14/11/2023

Czym jest i co zmienia Dyrektywa CRSD?

Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy reprezentuje klientów, którzy stoją przed wyzwaniem dostosowania swojego modus operandi w zakresie raportowania do unijnej dyrektywy CRSD. Jest to wyzwanie wymagające dokładności i szybkości działania z uwagi na fakt iż niektóre podmioty będą zobligowane do stosowania tejże dyrektywy już od 2025 roku. 

Unijna dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju dyrektywa CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive), rozszerza krąg podmiotów objętych obowiązkiem raportowania i zwiększa zakres informacji, jakie podlegają raportowaniu. 

Skąd zobowiązane podmioty będą wiedzieć jakie są szczegółowe zasady ujawniania informacji? Zasady te mają zostać określone w europejskich standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Zmiany mają na celu harmonizację standardów raportowania informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i zwiększenie porównywalności raportowanych przez przedsiębiorstwa danych, co ma przełożyć się na zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za wpływ wywierany przez nie na środowisko i społeczeństwo. 

Obowiązki raportowania są szersze niż do tej pory. Dyrektywa CSRD nakłada na podmioty objęte obowiązkiem raportowania wymóg umieszczenia w sprawozdaniu z działalności odrębnej sekcji, zawierającej informacje niezbędne do zrozumienia wpływu raportującej jednostki na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Obowiązki, zakres i zasady raportowania określone są w dyrektywie CSRD bardzo ogólnie. Szczegóły mają zostać dookreślone we wspomnianych już, europejskich standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS)