Aktualności

13/11/2018

Elektronizacja zamówień publicznych

Na mocy dyrektyw opracowanych przez Komisję Europejską wprowadzono obowiązek stosowania środków elektronicznych w procesie zamówień publicznych. W Polsce przepisy te weszły w życie z dniem 18 października 2018 r. Do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono nowy rozdział 2a ? ,,Komunikacja zamawiającego z wykonawcami?.

Na mocy wskazanych przepisów kontakt pomiędzy stronami postępowania (Zamawiającym i Wykonawcą, zwłaszcza w sprawach składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), odbywać się będzie za pomocą środków elektronicznych, do których zaliczony został także faks. Natomiast wybór konkretnych środków i narzędzi wymaganych w konkretnym postępowaniu na mocy przepisów krajowych został oddany w ręce Zamawiających.

Warto jednakże wskazać, że w ustawie dopuszczono wyjątki od obowiązku komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zgodnie bowiem z art. 10 c ust. 1 PZP, dopuszczalne jest odstąpienie przez Zamawiającego od tego wymagania w przypadku, gdy:

1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji,

2) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez Zamawiającego,

3) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla Zamawiającego,

4) wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

5) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej,

6) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez Zamawiającego.

Czas pokaże w jakim stopniu Zamawiający i Wykonawcy odnajdą się w nowej rzeczywistości.