Aktualności

26/07/2023

Getin Noble Bank S.A. w upadłości

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowił ogłosić upadłość Getin Noble Bank S.A. Upadłość banku została zatem ogłoszona w niespełna trzy miesiące od dnia złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości. Informacja ta ma szczególne znaczenie dla kredytobiorców, którzy posiadają w banku tzw. kredyty frankowe i zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę.

Kredytobiorcy powinni w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoje wierzytelności syndykowi, przy czym zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez system teleinformatyczny. Dotyczy to zarówno kredytobiorców, którzy uzyskali już prawomocny wyrok w sprawie przeciwko bankowi, jak i tych, których sprawa sądowa wciąż jest w toku. Kredytobiorcy pozostający w sporze z bankiem muszą jednak przede wszystkim zadbać o to, by wykluczyć ryzyko żądania przez bank zwrotu kwoty kapitału kredytu, poprzez złożenie oświadczeń o potrąceniu wierzytelności.