Kategoria: Aktualności

Kancelaria wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy pochyli się nad przepisami wprowadzającymi rozbieżności

Kancelaria wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy pochyli się nad przepisami wprowadzającymi rozbieżności

01 kwietnia 2016

powrót

Czy wskutek uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku sądu drugiej instancji sąd ten przy ponownym rozpoznaniu sprawy może wykroczyć poza granice apelacji i rozpoznać niepodniesiony w tej apelacji zarzut naruszenia przepisów postępowania, jeśli tylko i wyłącznie z powodu nierozpoznania tego nieistniejącego zarzutu Sąd Najwyższy uchylił wyrok, oraz czy w takiej sytuacji ocena prawna i wskazania Sądu Najwyższego co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku kasacyjnego wiążą sąd drugiej instancji? 

Nad takim zagadnieniem będzie musiał pochylić się Sąd Najwyższy na planowanej rozprawie w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy, w sprawie dotyczącej pozbawienia tytułu wykonawczego w klauzuli wykonalności. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia będzie wskazówką, jak należy postępować w podobnych przypadkach kolizyjnych, gdy zadośćuczynienie wskazaniom sądu odwoławczego lub kasacyjnego będzie wiązało się z naruszeniem innych przepisów prawa.

Na rozprawie Sąd Najwyższy dokona także wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości oraz stwarzających rozbieżności w orzecznictwie. Analizie poddany zostanie art. 365 §1 KPC (poprzez rozstrzygnięcie, czy sąd rozpoznający sprawę o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności jest związany ustaleniami faktycznymi sądu w sprawie, w której ten tytuł był wydany, jeśli te fakty były przez sąd badane i stanowiły podstawę wydania wyroku, a ich ustalenie ma również istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy zachodzą podstawy do pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności) oraz art. 840 §1 pkt. 2 KPC (poprzez rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności na podstawie art. 840 §1 pkt. 2 KPC w oparciu o złożone przez dłużnika oświadczenie o potrąceniu, w sytuacji gdy w świetle ustaleń sądu poczynionych w postępowaniu, w którym tytuł ten został wydany, oświadczenie o potrąceniu jest nieskuteczne z uwagi na brak wierzytelności przysługującej zobowiązanemu z tytułu wykonawczego względem uprawnionego z tego tytułu, a także czy możliwe jest pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności na podstawie art. 840 §1 pkt. 2 KPC w stosunku do skapitalizowanych odsetek od należności głównej w części, w jakiej te odsetki zostały już wyegzekwowane).

Rozstrzygnięcie zagadnień przez Sąd Najwyższy pozwoli na ujednolicenie orzecznictwa w tym zakresie. Sprawy dotyczące pozbawienia tytułu wykonawczego nie należą do rzadkości, a obecnie bardzo często oparte są na zarzucie potrącenia zgłoszonym po zakończeniu postępowania, w którym wydano tytuł wykonawczy.