Aktualności

21/09/2015

Kilka słów o art. 180a Kodeksu karnego

Od 18 maja 2015 r. obowiązuje nowy przepis ? art. 180a Kodeksu karnego przewidujący odpowiedzialność karną prowadzących pojazdy mechaniczne, którzy nie stosują się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Cytowany przepis nie będzie miał jednak zastosowania do sytuacji, w której upłynął okres orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, a potencjalny sprawca prowadzi pojazd nie odzyskawszy uprawnień.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych okres, na jaki organ cofa uprawnienia, nie może przekraczać okresu, na jaki orzeczony został przez sąd środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Działanie takie prowadziłoby do zwiększenia surowości kary przez organ administracyjny ponad karę wymierzoną przez sąd, co oznaczałoby wkroczenie w zakres kognicji sądu i budziłoby wątpliwości dotyczące zgodności regulacji z konstytucją.

W konsekwencji osoba prowadząca pojazd po upływie okresu, na jaki orzeczony został środek karny, nie może ponosić odpowiedzialności na podstawie art. 180a Kodeksu karnego.