Aktualności

12/05/2022

Kolejne wyroki NSA potwierdzające błędną wykładnię przepisów o tzw. 1%

26 kwietnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał dwie sprawy przedsiębiorców aptecznych, dotyczące odmowy zmiany zezwolenia po połączeniu spółek dokonanym przed wejściem w życie tzw. „Apteki dla Aptekarza”.

NSA, oddalając skargę kasacyjną Głównego Inspektora Farmaceutycznego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podtrzymał swoją ugruntowaną linię orzeczniczą zgodnie, z którą art. 99 ust.3 Prawa farmaceutycznego dotyczy jedynie wydawania nowych zezwoleń i nie może być stosowany do zezwoleń już wydanych. 

Utrzymany w mocy wyrok sądu pierwszej instancji wskazywał, że do 25 czerwca 2017 roku, połączenie spółek skutkowało przejściem zezwolenia na prowadzenie aptek na spółkę przejmującą z mocy samego prawa (art. 494 §2 Kodeksu spółek handlowych) oraz że zmiana ta nie wymagała dokonywania zmiany zezwolenia.