Aktualności

18/07/2018

Kolejny sukces kancelarii: skuteczna skarga na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za zasadną przygotowaną przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od towarów i usług. Klient otrzyma od organu podatkowego kwotę prawie 47 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.   

Prawnicy naszej Kancelarii, dzięki odpowiednio dobranej argumentacji prawnej, doprowadzili do uchylenia niekorzystnych dla zagranicznego Klienta decyzji podatkowych organów obu instancji ? Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, dotyczących wadliwego rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy urządzeń. 

W odniesieniu do stanu faktycznego sprawy i wobec istotnych wątpliwości interpretacyjnych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług WSA w Warszawie zastosował obowiązującą od 2016 roku zasadę ?in dubio pro tributario?, zapisaną w art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. 

Sąd odwołał się również do zasady proporcjonalności, w myśl której organy państwowe mają osiągać cel, który służy społeczeństwu, jak najmniejszym kosztem poszczególnych jednostek. Mając na względzie przywołane zasady Sąd uznał, że przyjęta między Skarżącą i jej kontrahenta formuła rozliczeń w podatku od towarów i usług była prawidłowa, a należny podatek został rozliczony bez jakiegokolwiek uszczerbku dla Skarbu Państwa. WSA w Warszawie stwierdził naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a w konsekwencji ? uchylił decyzje organów podatkowych. 

Sukces jest tym większy, że Sądy i organy podatkowe stosunkowo rzadko stosują klauzulę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.