Kategoria: Aktualności

Kontrowersyjna nowelizacja ustawy kodeksu postępowania karnego

Pod koniec czerwca 2021 roku weszła w życie kontrowersyjna nowelizacja ustawy kodeksu postępowania karnego, dotycząca zasad stosowania środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego. Nowelizacja zakłada, że przedmiot poręczenia majątkowego nie może pochodzić z przysporzenia na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie dokonanego na ten cel. 

Ponadto Sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania przez osobę składającą poręczenie źródła pochodzenia tego przedmiotu (art. 266 § 1a kpk). Wprowadzone zmiany radyklanie ograniczają możliwość wpłaty kwoty poręczenia przez samego oskarżonego, a także zasadniczo ograniczają wpłatę poręczenia majątkowego przez inną osobę, jeżeli środki finansowe nie będą pochodziły bezpośrednio od tej osoby. 

Co więcej, wprowadzone zmiany rodzą ryzyko uznaniowości po stronie prokuratora lub Sądu, albowiem mogą uzależniać przyjęcie poręczenia od wykazania legalności pochodzenia pieniędzy i to bez podania przyczyny. 

Wprowadzone zmiany w sposób istotny ograniczają możliwość zastosowania środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego będącego najczęściej alternatywą dla stosowania tymczasowego aresztowania. Wspomnieć należy także, że systemowo znowelizowano przepis art. 57 Kodeksu wykroczeń, który w obecnie obowiązującym brzmieniu penalizuje zbiórkę pieniędzy m.in. na poręczenie majątkowe, a dodatkowo wprowadza obligatoryjny przepadek zebranych kwot.

Prawdziwego ratio legis wprowadzonych zmian można się jedynie domyślać śledząc bieżące wydarzenia polityczne.