Aktualności

11/04/2017

Możliwość podjęcia inwestycji na terenach uzdrowiskowych

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt II OSK 200/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Zdrowia w przedmiocie uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowienia Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Minister Zdrowia postanowieniem odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu polegającej na nadbudowie hali produkcyjno-magazynowej położonej na terenie uzdrowiska Ustroń. Zdaniem Ministra Zdrowia inwestycja mogła negatywnie oddziaływać na otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych.

Zdania tego nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wedle którego w sprawie zastosowanie miał art. 38a ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o uzdrowiskach, którego zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz niektórych innych ustaw nie stosuje się do zakładów przemysłowych, budynków, obiektów, autostrad i dróg ekspresowych, parkingów, stacji, zapór oraz urządzeń, które istniały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska Ministra Zdrowia podnoszonego w skardze kasacyjnej, podzielając argumentację Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, iż art. 38a ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o uzdrowiskach, z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej nie dotyczy planowanej inwestycji będącej przedmiotem projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi szansę dla przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć lub kontynuować inwestycje znajdujące się na terenach uzdrowiskowych.