Kategoria: Aktualności

Nowelizacja procedury cywilnej – sprawy frankowe mają być rozpatrywane szybciej

15 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie istotne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, które mają na celu usprawnienie rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących umów o kredyty frankowe. Na mocy poprzedniej nowelizacji procedury cywilnej z kwietnia 2021 r., zdecydowana większość spraw frankowych trafiała do tzw. Wydziału Frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Orzekają w nim sędziowie szczególnie przygotowani do prowadzenia tego rodzaju spraw, a umożliwienie skierowania pozwu do właśnie tego wydziału miało zapewnić poszkodowanym klientom banków szybsze zakończenie sprawy. Niestety efekt wprowadzonych zmian był odwrotny – w przeciągu dwóch lat do Wydziału Frankowego wpłynęło ponad 42 tysiące spraw, których rozpoznanie jest obowiązkiem ok. 30 sędziów. Oznacza to, że czas oczekiwania na wydanie orzeczenia należy liczyć w latach. 

Dodatkowo, na mocy dotychczasowych przepisów, kredytobiorca mógł dokonać wyboru – albo pozwać bank przed sądem właściwym dla jego siedziby (co w zdecydowanej większości przypadków oznaczało właściwość Wydziału Frankowego), albo przed sądem swojego miejsca zamieszkania. Liczne doniesienia medialne wskazują, że rozpoznawanie spraw frankowych w mniejszych sądach „lokalnych” przebiega szybciej, a przygotowanie merytoryczne sędziów nie budzi wątpliwości.

Między innymi z tych powodów zdecydowano o zmianie regulacji – przepisy w nowym brzmieniu umożliwiają kredytobiorcom pozwanie banku wyłącznie przed sądem swojego miejsca zamieszkania. Pozwoli to na znaczące odciążenie Wydziału Frankowego oraz ogólne przyspieszenie postępowań, dzięki mniejszej ilości spraw rozpatrywanych przez poszczególnych sędziów. 

Modyfikacji ulegnie także właściwość rzeczowa sądów w sprawach frankowych. Na mocy dotychczasowych przepisów, zdecydowana większość spraw trafiała do sądów okręgowych, które były właściwe do rozpoznania spraw o wartości przedmiotu sporu w wysokości powyżej 75 tys. złotych. Powyższa zasada powoduje bezustanne przeciążenie sądów okręgowych, ponieważ wartość umów kredytowych jedynie w nielicznych przypadkach jest niższa od tej kwoty. Z tego też powodu zdecydowano o podniesieniu kwoty decydującej o właściwości sądu do 100 tys. złotych, w celu lepszego rozłożenia ilości rozpatrywanych spraw. Począwszy od 15 kwietnia 2023 r. pozwy opiewające na kwotę niższą niż wskazany próg należy kierować do sądów rejonowych.