Aktualności

21/04/2016

?Ograniczenie? prokury nie wpływa na ważność czynności prawnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznał pozew wniesiony przez prawników z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach w sprawie o zapłatę przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi. 

Kancelaria wniosła w imieniu klienta pozew o zapłatę w trybie upominawczym. Pozwana spółka podniosła w sprzeciwie, że aneks do umowy zawartej przez strony jest nieważny, gdyż został opatrzony tylko podpisem prokurenta. Według spółki prokura była wówczas ograniczona, ponieważ prokurent powinien współdziałać z członkiem zarządu lub działać za zgodą zarządu w trakcie składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

Prawnicy w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty podważyli stanowisko dłużnika, powołując się na m.in. na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, podjętą w składzie 7 sędziów, w sprawie o sygn. akt: III CZP 34/14, zgodnie z którą wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu, jest niedopuszczalny. Ponadto w niniejszej sytuacji nie zaistniała tzw. prokura łączna, ponieważ w pozwanej spółce powołany został wyłącznie jeden prokurent, natomiast instytucja prokury łącznej dotyczy co najmniej dwóch prokurentów. Prawnicy zaznaczyli ponadto, iż prokura łączna może występować tylko w spółkach, w których występuje zarząd wieloosobowy, zaś w spółce pozwanej organ ten był jednoosobowy.

Sąd w pełni podzielił stanowisko prawników z Kancelarii Adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy z Katowic i uznał żądanie pozwu w całości.