Aktualności

18/03/2016

Przejęcie pracowników a zmiana ich warunków pracy i płacy

Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną wniesioną przez kancelarię Duraj Reck i Partnerzy w Katowicach w sprawie dotyczącej zasad wypowiadania pracownikom ich warunków pracy i płacy po upływie jednego roku od ich przejęcia przez nowego pracodawcę.

Potrzeba rozstrzygnięcia wątpliwości w tym zakresie zaistniała na gruncie następujących okoliczności faktycznych. Pracownicy przed ich przejęciem przez nowego pracodawcę byli związani Układem Zbiorowym Pracy, szczegółowo regulującym ich prawa i obowiązki związane ze stosunkiem pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w sytuacji gdy dochodzi do zmiany pracodawcy, jest on zobowiązany do przestrzegania jego postanowień przez okres 1 roku od chwili przyjęcia. Nieuregulowaną jest natomiast kwestia, czy po upływie wskazanego terminu nowy pracodawcy jest uprawniony do zmiany płynących z Układu postanowień w trybie przepisów szczegółowo określających warunki i procedurę jego zmiany, czy też może tego dokonać poprzez porozumienie ze związkami zawodowymi, do których wskazane zaostrzone reguły nie mają zastosowania.

Wskazane zagadnienie jest istotne również z tego względu, iż jednocześnie zawiera w sobie próbę odpowiedzi na pytanie, czy warunki pracy i płacy pracowników stanowiące fundamentalne elementy ich stosunku pracy mogą być regulowane jedynie w drodze Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania, czy też dopuszczalne jest ich ustalenie w drodze innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych. Kwestia ta jest istotna dla interesów pracowników z tego względu, iż wprowadzone w zakresie Układów i Regulaminów wynagradzania warunki ich tworzenia, zmian czy wypowiadania są wyraźnie określone w ustawie, podczas gdy brak jest ich w stosunku do pozostałych porozumień zbiorowych. Ostatnie rozwiązanie może w praktyce oznaczać sytuację, w której ograniczanie uprawnień pracowników będzie procesem zdecydowanie łatwiejszym, niż ma to miejsce w przypadku układów lub regulaminów wynagradzania.