Aktualności

28/02/2024

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku wspólników spółki z o.o.

Po wielu latach błędnej praktyki w zakresie naliczania składek ZUS wspólnikom spółek z o.o. w których jeden wspólnik będący osobą fizyczną ma większość udziałów, Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której uznał, że wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym. 

Dla przypomnienia: przepis art. 6 ust.1 pkt 5) w zw. z art. 8 ust.6 pkt 4) ustawy o systemie ubezpieczeń, stanowi że ubezpieczeniom społecznym podlega wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis wydawał się być jasny i oczywisty jednak ZUS, a w ślad za nim sądy (nie wyłączając Sądu Najwyższego), przyjęły że wspólnik posiadający 99%, 95% czy nawet 90% udziałów jest „prawie” jedynym wspólnikiem. W konsekwencji obciążały go składkami na ubezpieczenie społeczne, wbrew jednoznacznie brzmiącemu przepisowy. Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III UZP 8/23 przywraca prawidłową wykładnię omawianych przepisów.

Co to oznacza dla wspólników?

  • brak konieczności zapłaty nienależnych składek oraz otwarcie drogi do odzyskania składek nienależnie uiszczonych,
  • sprawy w toku powinny być rozpoznane z uwzględnieniem uchwały Sądu Najwyższego,
  • w sprawach prawomocnie zakończonych konieczne będzie (o ile to możliwe) wniesienie środków nadzwyczajnych takich jak skarga kasacyjna lub wniosek o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a następnie wystąpienie z roszczeniem o zwrot nienależnie uiszczonych składek,
  • w wypadku prawomocnych orzeczeń, od których nadzwyczajne środki zaskarżenia nie przysługują, z roszczeniem można wystąpić bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych.