Kategoria: Aktualności

Przestępstwo samouwolnienia a system dozoru elektronicznego

Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania zagadnienie prawne dotyczące możliwości wypełnienia znamion przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 Kodeksu karnego) przez skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, który oddala się z miejsca odbywania kary.

W doktrynie interpretacja znamienia ?pozbawienie wolności? nie jest jednolita. Podobnie zachodzą wątpliwości, jakie skutki pociąga za sobą oddalenie się przez skazanego z miejsca odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Pytający Sąd Okręgowy w K. skłania się do uznania, iż w takim przypadku dochodzi do wypełnienia znamion przestępstwa samouwolnienia się. Ostatecznie wątpliwości te rozstrzygnie Sąd Najwyższy (I KZP 11/16).