Aktualności

31/03/2017

Roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot przedawnia się po roku

Uchwałą z dnia 17 marca 2017 roku, podjętą w trzyosobowym składzie (sygn. akt: III CZP 111/16), Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości w zakresie dotyczącym przedawnienia prawa do odszkodowania za opóźniony lot.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pasażerowie, których lot został odwołany, mogą ubiegać się o odszkodowanie w kwocie ryczałtowej – niezależnie od wysokości poniesionej szkody. Rozporządzenie nie reguluje jednak kwestii przedawnienia ww. roszczenia. W związku z powyższym do Sądu Najwyższego zostało skierowane pytanie w tym przedmiocie. Sąd Najwyższy rozstrzygnął, iż w rzeczonym zakresie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, a co za tym idzie – roszczenia odszkodowawcze wobec przewoźników lotniczych przedawniają się w terminie rocznym, zgodnie z art. 778 k.c.