Aktualności

20/11/2016

Równe zasady rozliczania placówek medycznych za ratowanie życia? Zapadł wyrok w tej sprawie!

Na skutek wniesionej przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy apelacji Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w budzącej kontrowersje sprawie regulującej kwestie zapłaty placówkom medycznym za ratowanie życia. Wyrokiem z dnia 29 września 2016 r. (sygn. akt: IV Ca 555/16) sąd przełamał stanowisko NFZ i rozstrzygnął, czy art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznaje prawo do dochodzenia od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom w stanach nagłych jedynie placówkom medycznym nieposiadającym jakiejkolwiek umowy z NFZ, czy też z żądaniem takim mogą występować także szpitale związane kontraktem z NFZ, lecz dochodzące zapłaty za świadczenia udzielone w stanach nagłych poza umownie ustalonym zakresem.

W toku postępowania sądowego Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy zwróciła uwagę, że medyków obowiązuje nie tylko ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, ale także ustawa o działalności leczniczej oraz art. 30 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wszystkie z przytoczonych unormowań nakładają  bezwzględny obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych na wszystkie podmioty lecznicze, niezależnie od tego, czy zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czy też nie.  Niedopuszczalna jednak byłaby sytuacja, w której szpital niezwiązany z NFZ kontraktem, a udzielający pomocy medycznej w niezakontraktowanym zakresie, miałby samodzielnie pokrywać koszty wynikające ze zrealizowania świadczeń udzielanych pacjentom w sprawach nagłych.

Rezultatem apelacji złożonej przez kancelarię, a także dzięki forsowanemu przez nią stanowisku wyrok katowickiego sądu okręgowego rozwiewa wątpliwości i pozwala placówkom służby zdrowia skupić się na ratowaniu życia i zdrowia pacjentów.