Aktualności

28/10/2016

Rozstrzygnięcie wątpliwości w kwestii dochodzenia zapłaty za świadczenia w stanach nagłych

Możliwość ubiegania się o zapłatę za świadczenia wykonane w stanach nagłych przez placówki medyczne posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została potwierdzona.

 

Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach rozstrzygnął sporną dotychczas kwestię, czy art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyznaje prawo do dochodzenia od Narodowego Funduszu Zdrowia zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom w stanach nagłych jedynie placówkom medycznym nieposiadającym jakiejkolwiek umowy z NFZ, czy też z żądaniem takim mogą występować także szpitale związane z NFZ kontraktem, lecz dochodzące zapłaty za świadczenia udzielone w stanach nagłych poza umownie ustalonym zakresem. Wątpliwość powyższa związana była z niejednoznaczną treścią przytoczonego unormowania, którego literalne brzmienie wskazywało na przyznanie uprawnienia do dochodzenia zapłaty za świadczenia udzielone w stanach nagłych jedynie placówkom medycznym nieposiadającym jakiejkolwiek umowy z NFZ.

Sąd Okręgowy rozpoznający sprawę w II instancji rozstrzygnął powyższe wątpliwości, wskazując, iż udzielanie świadczeń w stanach nagłych jest ustawowym obowiązkiem świadczeniodawcy o charakterze bezwzględnym i koszt wykonania świadczenia, którego umowa nie przewidywała ze względu na jej rodzaj lub wyczerpanie jej limitu, w żadnym wypadku nie może obciążać ani placówki medycznej, ani pacjenta. Powyższe orzeczenie rozstrzygnęło spór pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia, jednoznacznie wskazując, iż fakt posiadania umowy przez placówkę medyczną nie wyłącza możliwości dochodzenia przez nią zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom w stanach nagłych poza określonym nią zakresem.