Aktualności

03/02/2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem interpretacyjny dotyczący usiłowania nieudolnego (art. 13 § 2 Kodeksu karnego)

W dniu 19 stycznia 2017 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt  I KZP 16/16) podjął uchwałę, która rozstrzyga rozbieżności występujące w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w zakresie dotyczącym interpretacji pojęcia ?brak przedmiotu nadającego się do popełnienia czynu zabronionego?.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zawarte w art. 13 § 2 Kodeksu karnego wyrażenie ?brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego? oznacza brak takiego przedmiotu, który należy do zbioru desygnatów znamienia przedmiotu czynności wykonawczej typu czynu zabronionego, do którego popełnienia zmierza sprawca. Rozpoznając sprawę, Sąd Najwyższy zważył również, iż pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawy usiłowania nieudolnego może być in concreto uwarunkowane poczynionymi ustaleniami co do zamiaru popełnienia czynu zabronionego na określonym przedmiocie.