Aktualności

16/01/2017

Sąd Najwyższy uwzględnił zażalenie wniesione przez Kancelarię Duraj Reck i Partnerzy

Sprawa dotyczyła wydania indywidualnej interpretacji przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Klient kancelarii zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa, przedstawiając przy tym własną interpretację i wnosząc o uznanie jej za prawidłową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko klienta za nieprawidłowe. W wyniku odwołania od decyzji ZUS sąd pierwszej instancji uwzględnił odwołanie, jednak przedstawił własną interpretację przepisów, częściowo odmienną od interpretacji przedstawionej we wniosku. Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy wniosła w imieniu klienta apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, zaskarżając ten wyrok w części i wnosząc o zmianę decyzji ZUS zgodnie z wnioskiem. Sąd drugiej instancji odrzucił apelację, wskazując, że skoro sąd pierwszej instancji nie oddalił w pozostałej części żądania, to nie istnieje część wyroku, która została zaskarżona w apelacji. 

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy wniosła do Sądu Najwyższego zażalenie, podnosząc, iż sąd pierwszej instancji rozstrzygnął w pełni kwestię interpretacji przepisów we wskazany w sentencji sposób, co wyklucza uznanie, iż sentencja jest niepełna. Z kolei osobne rozstrzygnięcie w przedmiocie oddalenia odwołania w pozostałej części jest zbędne, gdyż w sentencji wydanego wyroku zawiera się rozstrzygnięcie negatywne, wyłączające interpretację przepisów w sposób inny niż wskazany w tej sentencji. Zatem zaskarżone rozstrzygnięcie ustalające zawiera w sobie rozstrzygnięcie merytoryczne negatywne, dokonane w wyniku przeprowadzonej oceny. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie I UZ 29/16 uwzględnił wniesione zażalenie, wskazując, że skoro sąd pierwszej instancji wyrokiem zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przedstawił własną interpretację przepisów (która nie była w całości zgodna z wnioskiem zawartym w odwołaniu), to brak ?oddalenia odwołania w pozostałym zakresie? nie przesądza o braku podstaw do zaskarżenia dla skarżącego. Powyższe postanowienie Sądu Najwyższego może mieć istotne znaczenie przy rozpoznawaniu podobnych spraw przez sądy powszechne.