Aktualności

19/02/2015

Sąd udzieli informacji drogą mailową

W 2015 roku zaszły istotne zmiany w zakresie udzielania przez sądy informacji, a w szczególności informacji o stanie sprawy. Zgodnie z nowymi przepisami sądy są zobowiązane udzielać odpowiedzi na zapytania skierowane drogą mailową. Forma elektroniczna stała się w zasadzie podstawową formą składania zapytań i udzielania odpowiedzi. Dotychczas o udzielenie informacji o stanie sprawy zwracano się głównie telefonicznie, nierzadko również zapytania do sądów kierowano na piśmie. Nowe regulacje w końcu uwzględniły możliwość uzyskania informacji drogą mailową. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 8 lipca 2015 roku, a utrzymanymi w nowym Regulaminie urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015, regułą stało się udzielanie informacji o stanie sprawy drogą elektroniczną. Telefonicznie można uzyskać obecnie:

  • informacje tożsame z udostępnianymi na wokandzie sądowej,
  • informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Strony, uczestnicy postępowania oraz ich pełnomocnicy i obrońcy mogą uzyskać inne niż wskazane powyżej informacje o sprawie, przesyłając do sądu odpowiednie zapytanie drogą elektroniczną. Istnieją dwie możliwości:

  • zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;
  • zapytanie przesłane z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez osobę składającą zapytanie bądź osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

Mail z zapytaniem o sprawę powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby składającej zapytanie, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się również drogą elektroniczną. Jeżeli udzielenie informacji w tej formie nie jest możliwe, sąd ma obowiązek poinformować osobę składającą zapytanie o tym fakcie.