Kategoria: Aktualności

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wypowiedzenia umowy kredytu

Sąd Najwyższy w uchwale z 10 maja 2023 r. orzekł, że wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy. W praktyce oznacza to, że gdy bank wypowie umowę kredytu z powodu zaległości w spłacie rat kredytu, nie będzie mógł skutecznie dochodzić zapłaty rat, które stały się wymagalne wcześniej niż na 3 lata przed wypowiedzeniem umowy, z uwagi na upływ biegu terminu przedawnienia. Wypowiedzenie umowy kredytu nie powoduje zatem, że bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat rozpoczyna się na nowo – roszczenie o zapłatę rat kredytu przedawnia się zgodnie z ogólnymi zasadami, czyli w terminie 3 lat, licząc od następnego dnia po upływie terminu płatności.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 10 maja 2023 r., sygn. akt III CZP 52/22