Aktualności

23/10/2015

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ? na skutek skargi wniesionej przez Kancelarię Adwokacką Duraj & Reck i Partnerzy ? uchylił postanowienie Ministra Zdrowia odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości położonej w strefie ochrony uzdrowiskowej, której zagospodarowanie planował klient kancelarii.

W myśl art. 60 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzyskaniu przez organ stosownych uzgodnień. Postępowanie uzgodnieniowe ma charakter akcesoryjny i jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Co istotne, wynik jest wiążący dla organu prowadzącego postępowanie główne. W konsekwencji uwzględnienie przez sąd administracyjny skargi Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy umożliwi klientowi realizację zamierzonej przez niego inwestycji.