Aktualności

20/02/2017

Ważna uchwała Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń wobec przekształcanego przedsiębiorcy

Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę w sprawie terminów dochodzenia roszczeń wobec przedsiębiorcy, który przekształcił się w spółkę kapitałową. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. W takim wypadku ustawodawca przewidział, że przedsiębiorca, który przekształcił się w spółkę, odpowiada solidarnie z tą spółką całym swoim majątkiem za długi związane z działalnością przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Przepis dotyczy jedynie zobowiązań powstałych do dnia przekształcenia. Przepis ten jednak rodził poważne problemy interpretacyjne, które sprowadzały się do tego, czy termin trzech lat jest terminem przedawnienia, czy terminem zawitym (powodującym wygaśnięcie zobowiązania), oraz czy po upływie tego terminu możliwa jest realizacja roszczeń. 

Sąd Najwyższy w swojej uchwale w sprawie III CZP 98/16 stanął po stronie wierzycieli i uznał, iż termin ten jest terminem zawitym, ale wytoczenie powództwa przed jego upływem przerywa bieg terminu. W konsekwencji jeśli wytoczy się powództwo przeciwko przekształcanemu przedsiębiorcy przed upływem trzech lat od przekształcenia, to nie ma przeszkód, aby powództwo takie uwzględnić oraz aby skierować takie roszczenie do egzekucji komorniczej po upływie trzech lat od przekształcenia.