Aktualności

25/07/2023

Ważne zmiany w pismach procesowych po lipcowej nowelizacji KPC

Duża nowelizacja KPC, która weszła w życie 1 lipca 2023 roku m.in. dodała art. 1281, który nakłada na fachowych pełnomocników obowiązek wyraźnego wskazania w petitum pisma: oświadczeń, twierdzeń i wniosków, w tym wniosków dowodowych. Przepis wyraźnie wskazuje, że zawarcie ich w uzasadnieniu pisma będzie bezskuteczne. 

Dla pełnomocników fachowych zmiana jest o tyle istotna, że częstokroć dowody, twierdzenia i świadczenia powoływane były wyłącznie w treści uzasadnienia pisma procesowego. Od teraz powinny być one wyodrębnione w petitum, zaś uzasadnienie powinno stanowić wyłącznie ich rozwinięcie.

Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania do złożonych do akt sprawy dowodów z dokumentów, gdyż nadal obowiązuje art. 2432 KPC, który wprost stanowi, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy stanowią dowody, bez wydawania odrębnego postanowienia. Sąd oczywiście może taki dowód pominąć, jednak podstawą pominięcia nie powinien być fakt niezgłoszenia wniosku dowodowego w tym zakresie w petitum pisma, skoro sama obecność dokumentu w aktach sprawy sprawia, iż jest on dowodem w sprawie.

Z punktu widzenia komfortu prowadzenia spraw zarówno dla sędziów, jak i pełnomocników takie ustandaryzowanie pism procesowych znacząco ułatwi pracę. Jednak wątpliwości budzi fakt, że to kolejna nowelizacja nadmiernie formalizująca polską procedurę cywilną, której skutki nie dają się pogodzić z zasadami sprawiedliwości społecznej czy prawdy obiektywnej. Bo czy sprawiedliwe jest przegranie słusznej sprawy z powodu drobnego błędu formalnego?