Aktualności

11/05/2016

Właściciel konta bankowego pokrzywdzony w wyniku wypłaty środków przez osobę nieuprawnioną

Wypłata środków pieniężnych z rachunku bankowego przez osobę nieuprawnioną ? niekorzystna dla banku ? może być uznana in concreto za rozporządzenie niekorzystne, w rozumieniu art. 286 § 1 Kodeksu karnego, także dla posiadacza rachunku. Stanowisko to wyraził Sąd Najwyższy dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt I KZP 3/16. 

Dobro prawne posiadacza, mające źródło w umowie rachunku bankowego, zostaje bezpośrednio naruszone wtedy, gdy uprawnienie do uzyskania zwrotu zdeponowanych środków pieniężnych na każde żądanie nie zostanie zrealizowane przed skorygowaniem przez bank stanu konta. Do tego czasu posiadacz rachunku nie dysponuje środkami, które wypłacono osobie nieuprawnionej, co może pociągnąć określone ujemne następstwa w jego majątku, także w zakresie lucrum cessans. Nie ma więc podstaw, by a limine odmówić posiadaczowi rachunku statusu pokrzywdzonego w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego.