Kategoria: Aktualności

Zakup nieruchomości a wysokość PCCZgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości transakcja opodatkowana jest 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należność na rzecz fiskusa uiszczana jest przez kupującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości transakcja opodatkowana jest 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należność na rzecz fiskusa uiszczana jest przez kupującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej własność. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości rynkowej nieruchomości. 

Istotny jest fakt, iż w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości niejednokrotnie finalna umowa przenosząca własność poprzedzana jest uprzednio zawartą umową przedwstępną. Z uwagi na upływ czasu pomiędzy podpisaniem umowy przedwstępnej a umowy przyrzeczonej dojść może do znaczącej zmiany wartości rynkowej nieruchomości. W takich przypadkach kluczowym zagadnieniem jest odpowiedź na pytanie, czy podstawą do ustalenia wysokości PCC jest wartość rynkowa wskazana w umowie przedwstępnej, czy też wartość rynkowa nieruchomości w chwili zawierania umowy przyrzeczonej?

Omawiane zagadnienie od dłuższego czasu było przyczyną sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem i w konsekwencji stało się również przedmiotem badań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

WSA w Poznaniu, rozpoznając sprawę podatnika, który w 2005 roku podpisał umowę przedwstępną, ale nieruchomość nabył dopiero po pięciu latach, stanął po stronie podatnika, potwierdzając, iż kupujący nieruchomość może zapłacić PCC od ceny ustalonej nawet kilka lat wstecz (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt: III SA/Po 1924/14).

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż podstawą do obliczenia PCC może być wartość nieruchomości wskazana nie tylko w umowie przyrzeczonej sprzedaży, ale także w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości.