Aktualności

27/01/2016

Zapraszanie cudzoziemców przez polskiego przedsiębiorcę

Coraz częstszym powodem przyjazdu cudzoziemców do Polski są cele biznesowe. Polskie firmy chętnie zapraszają swoich zagranicznych partnerów do kraju w celu prowadzenia rozmów czy też organizują różne szkolenia dla pracowników z oddziałów zagranicznych lub z zagranicznych firm partnerskich. Cudzoziemcom planującym przyjazd do Polski często zależy na uzyskaniu od polskiego przedsiębiorcy oficjalnego zaproszenia, które stanowi istotne ułatwienie przy ubieganiu się o wizę. 

Obcokrajowiec może bowiem przedstawić takie zaproszenie jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

W celu zaproszenia cudzoziemca do Polski konieczne jest złożenie w odpowiednim urzędzie wojewódzkim wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Wniosek ten podlega opłacie skarbowej w wysokości 27 zł. Zaproszenie może wystawić nie tylko osoba fizyczna, ale również osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski.