Aktualności

06/07/2022

Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przerywa biegu terminu przedawnienia

W dniu 30 czerwca 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks cywilny – wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy–- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – która wprowadziła istotną zmianę odnośnie skutku wniesienia do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Do tej pory było bowiem tak, że wniesienie przez stronę wniosku o zawezwanie do próby ugodowej prowadziło do przerwania biegu terminu przedawnienia. W konsekwencji po każdym przerwaniu przedawnienia jego termin biegł na nowo, licząc od zakończenia postepowania. Tym samym wierzyciel mógł nawet kilkakrotnie przedłużać bieg terminu przedawnienia, zanim ostatecznie zdecydował się złożyć pozew w sądzie.

Obecnie obowiązuje zasada, że zawezwanie do próby ugodowej powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia na czas trwania postępowania ugodowego (art. 121 pkt 6) k.c.). Po zakończeniu tego postępowania termin będzie kontynuował bieg.

Praktyka pokazuje, że wielokrotnie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej są składane w przedostatnim albo ostatnim dniu terminu przedawnienia. Powyższa zmiana powoduje więc konieczność szczególnego sprawdzania i pilnowania terminów przez wierzycieli i ich pełnomocników, ma także na celu zmobilizowanie wierzycieli do dochodzenia swoich praw w terminie.