Kategoria: Aktualności

Zwrot kosztów obrony z wyboru

W przypadku częściowego uniewinnienia oskarżonego lub częściowego umorzenia prowadzonego przeciwko jemu postępowania, oskarżony może domagać się od Skarbu Państwa zwrotu tej części wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem w sprawie jednego obrońcy z wyboru. 

Powyższe stanowisko zostało wyrażone przez Sąd Najwyższy, który w dniu 28 stycznia 2016 roku, w sprawie o sygn. akt I KZP 16/15, podjął uchwałę rozstrzygającą dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych związanych ze zwrotem kosztów obrony z wyboru. Sąd Najwyższy stwierdził, że treść art. 632 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego znajduje zastosowanie również w przypadku uniewinnienia lub umorzenia postępowania w części.