Blog

23 kwietnia 2017

Tarcza antykryzysowa – podatki

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw, rząd przygotował szereg rozwiązań zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Szacowana wartość tarczy antykryzysowej wynosi 212 mld zł. 

 

Filary tarczy antykryzysowej

bezpieczeństwo pracowników (30 mld zł),

 finansowanie Przedsiębiorstw Ochrony Zdrowia (74,2 mld zł),

 Ochrona Zdrowia (7,5 mld zł),

 wzmocnienie Systemu Finansowego (70,3 mld zł),

 Program Inwestycji Publicznych (30 mld zł). 

 

Wsteczne rozliczenie straty PIT i CIT

Zwolnienia z PIT

Zwolnione od podatku dochodowego będą otrzymane lub pozostające do dyspozycji podatnika 2020 roku:

  świadczenia postojowe otrzymane na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o COVID-19,

– świadczenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia pracowników w przedsiębiorstwach, których działanie jest niezbędne dla funkcjonowania ogółu (np. Przedsiębiorstwa transportowe, zaopatrujące w energię, paliwa i sieci teleinformatyczne).

 

Limity zwolnień z PIT

Podwyższenie limitu zwolnień w PIT:

1. 21 ust. 1 pkt 9a zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji z 1.000 zł => 3 000 zł;

2. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub

osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej – w 2020 r. z 6.000 zł => 10 000 zł;

3. 21 ust. 1 pkt 67 – wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 1.000 zł => w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2 000 zł;

4. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b – dopłaty do wypoczynku zorganizowanego (dla dzieci do 18 roku życia) finansowane z innych źródeł niż fundusz socjalny z 2.000 zł => w 2020 r. i 2021 r. wynosi 3 000 zł.

 

Odliczenie darowizn w PIT i CIT

Podatnik może odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

– podmiotom wykonującym działalność leczniczą (wymienionym w wykazie w art. 7 ustawy o COVID-19),

– Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,

– Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Darowizny przekazane w 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19:

– do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości Darowizny,

– w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wysokości darowizny.

 

Mali podatnicy – możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek PIT i CIT

– mali podatnicy (czyli tacy których przychód ze sprzedaży nie przekroczył w roku poprzedzającym kwoty 2 000 000 euro) => którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek => ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

– mają możliwość rezygnacji w trakcie roku podatkowego uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r,

O rezygnacji z tego rodzaju formy wpłacania zaliczek mali podatnicy powinni poinformować w zeznaniu podatkowym złożonym za rok 2020 wynikającym z art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2.

 

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będą mogli liczyć na:

– przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.,

– zwolnienie od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

– prawo przedsiębiorców.

 

Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej

Opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej nie będzie pobierana w przypadku:

  jeżeli organ podatkowy odroczy:

1. termin płatności podatku lub rozłoży zapłatę podatku na raty

lub

2. rozłoży na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

  nie będzie naliczana opłata prolongacyjna w przypadku zawarcia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowy odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.

 

Odpis amortyzacyjny

– podatnicy mogą jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

– za towary, o których mowa uważa się przede wszystkim:

 • maseczki ochronne, gogle, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, rękawiczki, środki do dezynfekcji i higieny,
 • respiratory. 

 

Zmiany Terminów

Przesunięte zostały terminy:

 do 31 maja 2020 r. – termin złożenia zeznania CIT (pod warunkami wskazanymi w ustawie),

 do 1 czerwca 2020 r. – termin płatności zaliczek PIT za marzec – kwiecień 2020 (pod warunkami wskazanymi w ustawie),

 na 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowego JPK_VAT z deklaracją,

 na 1 lipca 2020 r. – termin wejścia w życie nowej matrycy VAT,

 do lipca 2020 r. obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego,

 obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.,

 do 30 września 2020 r. na złożenie informacji o cenach transferowych,

 do 1 stycznia 2021 r. – Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej,

 do 1 czerwca 2020 r. – termin płatności zaliczek PIT za marzec – kwiecień 2020 (pod warunkami wskazanymi w ustawie);

 do 20 lipca 2020 r. – termin płatności podatku (za marzec-maj 2020 r.) od przychodów z budynków (pod warunkiem spełnienia warunków);

 o 3 miesiące przedłużono termin interpretacji indywidualnych wynikających z art 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacji podatkowej.

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.