Jakie umowy są objęte zakresem przedstawionych zmian?

 • umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do:

 •  zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19:

a) jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby

lub

b) jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego

 • zamówień udzielanych przez:

a) Bank Gospodarstwa Krajowego,

b) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub

c) regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa związanych z realizacją:

1. zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub

2. zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.

 •  zamówień na usługi lub dostawy udzielanych przez ZUS:

a) w związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego,

b) w związku z realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek.

 

Jakie są obowiązki stron umowy w sprawie zamówienia publicznego?

 • niezwłoczne, wzajemne informowanie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy,
 • przedstawienie oświadczeń lub dokumentów, dotyczących w szczególności:

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,

b) nałożenia na wykonawcę obowiązku podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych na mocy decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów,

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,

e) powyższych okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

 • przedstawienie dodatkowych oświadczeń lub dokumentów na żądanie drugiej strony, również niewymienionych powyżej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji druga strona ma obowiązek zająć swoje stanowisko o wpływie okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Stanowisko to musi zawierać uzasadnienie.

 

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Kto może dokonać zmiany umowy?

– zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą.

 •  Kiedy zmiana jest dopuszczalna?

– jeśli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy.

 •  Na czym w szczególności może polegać zmiana umowy?

– na zmianie terminu wykonania umowy lub jej części,

– na czasowym zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

– na zmianie sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

– na zmianie zakresu świadczenia wykonawcy łącznie z odpowiednią zmianą jego wynagrodzenia => Wzrost nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.

 •  Co jeśli umowa zawiera postanowienia dopuszczające jej zmianę korzystniejsze dla wykonawcy?

– stosuje się postanowienia umowne,

– okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

 

Kary umowne i odszkodowania

Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące:

 • kar umownych,
 • odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności

strona umowy w swoim stanowisku przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem

COVID-19 na:

 •  należyte jej wykonanie,
 •  zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

 

Zmiana umowy o podwykonawstwo

 •  Kto może dokonać zmian?

– wykonawca i podwykonawca po wspólnym uzgodnieniu.

 •  Kiedy mogą dokonać zmiany?

– jeśli strony stwierdzą, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy o podwykonawstwo związanej z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części.

 •  Kiedy muszą?

– w razie dokonania przez zamawiającego i wykonawcę zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, która obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy.

 • Na czym w szczególności może polegać zmiana umowy?

– zmianie terminu wykonania umowy lub jej części,

– czasowym zawieszeniu wykonywania umowy lub jej części,

– zmianie sposoby wykonywania umowy,

– zmianie zakresu wzajemnych świadczeń.

 

Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa przewiduje wyłączenie przepisów o ponoszeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku:

 • nieustalenia lub niedochodzenia od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie tej umowy,
 • zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy.

 

Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Nie popełnia przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym (art. 296 § 1–4 kk), kto będąc obowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej:

 • nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tej na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mających wpływ na należyte wykonanie tej umowy,
 • zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy.

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec Spółki z o.o. lub akcyjnej

 •  Jakich spółek dotyczy?

– spółki z o.o.,

– spółki akcyjnej.

 • Kto nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec spółki?

– członkowie zarządu,

– członkowie rady nadzorczej,

– członkowie komisji rewizyjnej,

– likwidatorzy.

 • Jakich czynów dotyczy wyłączenie odpowiedzialności?

– nie ustalenia lub nie dochodzenia od strony umowy w sprawie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19

– zmiany umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami Ustawy.

 

Uzasadnione naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych

 • Nie popełnia:

– przestępstwa określonego w art. 231 kk,

– przestępstwa określonego w art. 296 kk,

– deliktu dyscyplinarnego,

– naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

kto w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza:

– obowiązki służbowe lub

– obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 • Warunki wyłączenia odpowiedzialności:

– działanie w interesie społecznym,

– nabycie towarów lub usług bez dopuszczenia się naruszeń nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone.

 

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych nie ulegają wstrzymaniu ani zawieszeniu terminy w ramach:

 •  kontroli uprzedniej zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeprowadzane przez Prezes UZP,
 • postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczących odwołań od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 

Zarządzenia Prezesa UZP i Prezesa KIO

 • Kto może wydać zarządzenia?

– Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

– Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

 • Czego mogą dotyczyć zarządzenia?

– określenia szczegółowych warunków organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania,

– określenia stosownych środków zapewniających bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.