Ze zniesławiającymi komentarzami w Internecie można skutecznie walczyć

20 sierpień 2023

Zniesławienie, zwane potocznie pomówieniem lub oszczerstwem, stanowi występek stypizowany w art. 212 Kodeksu karnego i polega na pomówieniu danej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które w efekcie może ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. 

czytaj więcej

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

6 sierpień 2023

Czym są kontakty z dzieckiem? Otóż jest to prawo, ale i obowiązek zarówno rodziców jak i dzieci, istniejące niezależnie od władzy rodzicielskiej. Sam ustawodawca precyzuje, że przez kontakty z dzieckiem należy w szczególności rozumieć przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

czytaj więcej

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny?

25 lipiec 2023

Doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek błędu medycznego? A może Twój bliski zmarł w wyniku błędu lekarskiego? W takich sytuacjach możesz ubiegać się o odszkodowanie lub inną formę rekompensaty – w zależności od okoliczności zdarzenia – od szpitala, lekarza czy ich ubezpieczyciela. Jeśli chcesz skutecznie dochodzić swoich praw z tytułu błędu w sztuce lekarskiej, musisz się odpowiednio do tego przygotować.

czytaj więcej

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana – nowe zasady działania

12 lipiec 2023

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana, tj. działalność, która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą sobie dorobić do domowego budżetu poprzez dodatkową pracę, przy czym nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i wiązać się z wszystkimi obowiązkami z tym związanymi. 

czytaj więcej

Odpowiedzialność menadżerów za niezgłoszenie wniosku o upadłość

20 czerwiec 2023

Kodeks spółek handlowych w art. 586 przewiduje odpowiedzialność członka zarządu albo likwidatora za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, które zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności do roku czasu. Wskazuje się, że regulacja ta ma zapobiegać niebezpieczeństwu wiązania się stosunkami majątkowymi lub zobowiązaniowymi, z niewypłacalną spółką. Odpowiedzialność powiązana jest z działaniem w spółkach handlowych, a więc zarówno osobowych, jak i kapitałowych.

czytaj więcej

Odpowiedzialność członków zarządu spółek według Kodeksu spółek handlowych

12 czerwiec 2023

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki regulowana jest między innymi w art. 299 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada solidarnie za jej zobowiązania, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności rozpoczyna się od momentu powołania do zarządu spółki. Co ważne, nie ma przy tym znaczenia wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istotny jest sam fakt skutecznego powołania na stanowisko członka zarządu.

czytaj więcej

Przestępstwa gospodarcze i skarbowe – zakres działalności

21 maj 2023

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zasiadanie w organach spółek handlowych może doprowadzić (w przeważającej części przypadków nieświadomie) do powstania odpowiedzialności cywilnej i karnej. Dynamiczny rozwój gospodarczy niesie za sobą sukcesywne zwiększenie ilości regulacji prawnych, w tym norm karnych. Co istotne, odpowiedzialność karna nie jest zdefiniowana wyłącznie w Kodeksie karnym, albowiem przepisy karne regulujące warunki odpowiedzialności znajdują się również w Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie spółek handlowych, ustawie o rachunkowości i innych ustawach szczególnych.

czytaj więcej

Odpowiedzialność karna lekarza

9 maj 2023

Zawód lekarza polega ochronie życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganiu chorobom, leczeniu chorych i niesieniu ulgi w cierpieniu, a mówiąc ogólniej: na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to zawód zaufania publicznego, wymagający odpowiednich i wysokich kwalifikacji zawodowych oraz moralnych i etycznych, ściśle związany z ochroną najważniejszych dóbr prawnych w postaci zdrowia i życia ludzkiego. Z tego względu wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone dużym ryzykiem i ogromną odpowiedzialnością.

czytaj więcej

Zmiany w procesie cywilnym

28 kwiecień 2023

Ustawodawca, po dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., zdecydował się na kolejne zmiany przepisów dotyczących procesu cywilnego. Zmiany mają być odpowiedzią na potrzebę uproszczenia procedur, odciążenia sądów i skrócenia czasu trwania postępowań, mają też ułatwić stronom i pełnomocnikom kontakt z sądem. Część z nich ma umocnić pozycję procesową konsumentów względem przedsiębiorców.

czytaj więcej

Odszkodowanie za błędy medyczne

20 kwiecień 2023

W następstwie tzw. błędów medycznych dochodzi u pacjentów do uszkodzeń ciała czy rozstroju zdrowia i wiąże się z różnymi, często bardzo negatywnymi dla nich, konsekwencjami. Pacjenci są jednak coraz bardziej świadomi swoich praw, zdecydowanie bardziej niż kiedyś interesują się obowiązkami personelu medycznego, jak i podmiotu leczniczego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. To powoduje, że z roku na rok wzrasta liczba procesów sądowych w sprawach o tzw. błędy medyczne. Także wysokość zasądzanych odszkodowań w ciągu ostatnich lat uległa znacznej zmianie na korzyść pacjentów.

czytaj więcej