Blog

 • 21/11/2023

  Oliwia Iwon

  17 listopada 2023 roku weszły w życie zmiany do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe[1]. Zaktualizowane przepisy oznaczają obowiązki, którym pracodawcy będą musieli sprostać nie tylko przy tworzeniu nowych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ale które również będą musiały zostać wdrożone w odniesieniu do stanowisk pracy już istniejących. Podkreślić trzeba, że przepisy rozporządzenia dotyczą każdej osoby zatrudnioną przez pracodawcę, w tym także praktykanta i stażysty, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli tzw. „dniówki”.

 • 26/10/2023

  Agnieszka Koźlik

  1 października 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego. Ustawodawca zaserwował nam m.in. prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o katalog kar. Pierwszą gruntowną zmianą jest usunięcie kary w postaci 25 lat pozbawienia wolności. Obecnie w jej miejsce została rozszerzona terminowa kara pozbawienia wolności, którą sądy będą mogły wymierzać od 1 miesiąca do 30 lat (do tej pory było to od 1 miesiąca do 15 lat). Efekt? Sądy będą mogły wymierzać wyższe kary za poszczególne przestępstwa, ponieważ górna granica została podniesiona aż do 30 lat. Kara 25 lat pozbawienia wolności była dotychczas przewidziana za konkretne przestępstwa stypizowane w kodeksie karnym. Obecna kara 30 lat pozbawienia wolności będzie miała zastosowanie do wszystkich przestępstw, w których nie jest oznaczona górna granica kary pozbawienia wolności. 

 • 18/10/2023

  Martyna Kasperska

  Już od niemalże roku obowiązuje unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa zakłada rozszerzenie zakresu obowiązków związanych z raportowaniem niefinansowym, czyli raportowaniem w zakresie dotyczącym kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania. Na zmiany, jakie za sobą niesie, przygotować się muszą w pierwszej kolejności duże przedsiębiorstwa notowane na giełdzie – te, które raportują już na podstawie dyrektywy o sprawozdawczości niefinansowej NFRD. To one jako pierwsze już w 2025 roku będą składać sprawozdania z uwzględnieniem nowych zasad, a dane, jakie będą objęte sprawozdaniem, należy zacząć zbierać już od początku 2024 roku.

 • 15/09/2023

  Dorota Brzęk

  Zmiana prawa ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 31 lipca 2023 roku stanowi kolejny etap usuwania z polskiego systemu prawnego instytucji użytkowania wieczystego. Nowe przepisy będą stanowiły podstawę roszczenia o nabycie prawa własności gruntów użytkowników wieczystych wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.

 • 04/09/2023

  Agnieszka Koźlik

  W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał postanowienie w sprawie III CZ 427/22, w którym odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez profesjonalnego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e – PUAP, jako wniesioną po terminie i z tej przyczyny niedopuszczalną. 

 • 31/08/2023

  Marcin Tadus

  W dniu 4 sierpnia 2023 r. doszło do opublikowania informacji o odwołaniu planowanego w dniach 9-13 sierpnia tego roku FEST Festivalu w Chorzowie. W stosunku do organizatora wydarzenia, Fest Festival sp. z o.o., toczy się obecnie postępowanie o zatwierdzenie układu (tj. jedno z postępowań restrukturyzacyjnych). Kupujący starają się teraz o zwrot środków za bilety. Choć w większości przypadków nie ma z tym problemów, to kłopot w otrzymaniu zwrotu ceny biletów mogą mieć ci, którzy kupili bilety na festiwal za pośrednictwem platformy Going sp. z o.o., w dniu przypadającym po 7 listopada 2022 r. Jak bowiem informuje na swojej stronie internetowej Going*, spółka ta uzależnia decyzję o zwrocie ceny za bilet od daty zakupu biletu. Jeśli bilet został zakupiony do 7 listopada 2022 r., Going deklaruje zwrot ceny w całości. Jeśli do zakupu doszło później, Going będzie zwracać tylko opłatę transakcyjną, bez ceny biletu.

 • 20/08/2023

  Dominika Wysocka

  Zniesławienie, zwane potocznie pomówieniem lub oszczerstwem, stanowi występek stypizowany w art. 212 Kodeksu karnego i polega na pomówieniu danej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które w efekcie może ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. 

 • 06/08/2023

  Krzysztof Szwajda

  Czym są kontakty z dzieckiem? Otóż jest to prawo, ale i obowiązek zarówno rodziców jak i dzieci, istniejące niezależnie od władzy rodzicielskiej. Sam ustawodawca precyzuje, że przez kontakty z dzieckiem należy w szczególności rozumieć przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

 • 25/07/2023

  alternate

  Anna Malczewska

  Doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek błędu medycznego? A może Twój bliski zmarł w wyniku błędu lekarskiego? W takich sytuacjach możesz ubiegać się o odszkodowanie lub inną formę rekompensaty – w zależności od okoliczności zdarzenia – od szpitala, lekarza czy ich ubezpieczyciela. Jeśli chcesz skutecznie dochodzić swoich praw z tytułu błędu w sztuce lekarskiej, musisz się odpowiednio do tego przygotować.

 • 12/07/2023

  Dominika Pacocha

  Działalność gospodarcza nieewidencjonowana, tj. działalność, która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą sobie dorobić do domowego budżetu poprzez dodatkową pracę, przy czym nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i wiązać się z wszystkimi obowiązkami z tym związanymi.