Formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku

20 Lipiec 2020

Plakaty reklamowe, banery oraz bilbordy. Każdy z nas widzi je codziennie na blokach czy przy drodze. To sprawdzony sposób dotarcia do ogromnej ilości odbiorców i bez wątpienia jest kluczowym elementem strategii marketingowej wielu przedsiębiorstw. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak kompleksowo przejść przez wszystkie formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku.

czytaj więcej

Charakter prawny stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego

13 Lipiec 2020

Sądy orzekające w sprawach frankowiczów doczekały się stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrażonego w wyroku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG). TSUE orzekł, że nie istnieją przeszkody do unieważnienia kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego przez sąd krajowy, w przypadku, gdy stwierdzi on, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia, a ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Oznacza to, że sąd krajowy może umowę unieważnić, jeżeli umowa ta nie może dalej funkcjonować bez niedozwolonych postanowień umownych. Co istotne, kredytobiorca-konsument ma możliwość zdecydować o utrzymaniu w mocy całej umowy, jeżeli wyeliminowanie klauzuli niedozwolonej prowadziłoby do unieważnienia umowy. Unieważnienie umowy jest więc uzależnione od wyraźnego życzenia konsumenta.

czytaj więcej

Termin rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

6 Lipiec 2020

13 lipca 2020 roku mija ostateczny termin do dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych spółek powstałych przed 13.10.2019 r. Spółki, które powstały i powstają od 13 października 2019 r. mają na to 7 dni od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Taki termin obowiązuje również w przypadku aktualizacji informacji w KRS. 

czytaj więcej

Zasady rozpowszechniania wizerunku oraz jego ochrona

23 Czerwiec 2020

Przetwarzanie wizerunku to kwestia budząca wiele wątpliwości nie tylko na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego oraz na gruncie przepisów prawa cywilnego odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. O czym powinien zatem pamiętać administrator przetwarzający czyjś wizerunek? Na jaką ochronę może liczyć podmiot, którego wizerunek jest przetwarzany? 

czytaj więcej

Czy szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi dostęp do leków podczas hospitalizacji?

16 Czerwiec 2020

Na potrzeby niniejszego wpisu przyjmijmy następujący stan faktyczny: zespół ratownictwa medycznego przetransportował do szpitala pacjenta z ostrą niewydolnością serca, który od wielu lat cierpi na cukrzycę i wymaga insulinoterapii. Pacjent kilka dni spędził na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w stanie śpiączki farmakologicznej. Po ustabilizowaniu sytuacji oraz wybudzeniu, przeniesiony został na oddział kardiologiczny, na którym przebywał kolejnych kilka dni. 

czytaj więcej

Walka Świata z koronawirusem. Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środku unijne na badania i rozwój

7 Czerwiec 2020

W dobie koronawirusa wielu przedsiębiorców walczy o przetrwanie. Dla części z nich obecna sytuacja może jednak okazać się szansą na rozwój i wprowadzenie nowych, innowacyjnych technologii, produktów czy też usług w swoich przedsiębiorstwach. Tego typu działania wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeznaczyło 200 mln zł na walkę z koronawirusem. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich, Agencja ma zamiar wesprzeć przedsiębiorców w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, na działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym obecnie panującego SARS-COV-2.

czytaj więcej

Kara umowna za niezrealizowanie obrotów może być nieważna?

25 Maj 2020

Do przedmiotowo istotnych elementów zastrzeżenia kary umownej zalicza się określenie zobowiązania lub pojedynczego obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie rodzi obowiązek zapłaty kary umownej. Tym samym za każdym razem, gdy w umowie zastrzegana jest kara umowna, strony powinny precyzyjnie wskazać tytuł do jej naliczenia (np. nienależyte wykonanie umowy lub jednego ze świadczeń, do których dłużnik jest zobowiązany, wadliwość przedmiotu świadczenia, opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu świadczenia), wskazując przy tym określoną jej wysokość albo sztywne kryterium odniesienia.

czytaj więcej

Jak odzyskać utracone obywatelstwo polskie?

11 Maj 2020

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego uregulowany jest w art. 38-45 ustawy o obywatelstwie polskim z 2 kwietnia 2009 roku i dotyczy osób, które utraciły je przed 1 stycznia 1999 roku m.in. w sposób przymusowy lub też były zobligowane do jego zrzeczenia się albo którym po prostu zostało one odebrane, a jednocześnie nie walczyły po stronie Państwa Osi oraz nie działały na szkodę Polski i nie stanowią zagrożenia dla obronności kraju. Jak wypełnić i złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?

czytaj więcej

Jak wprowadzić na rynek środki ochronne do walki z koronawirusem?

4 Maj 2020

W dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 środki ochrony indywidualnej to jedne z najbardziej potrzebnych i jednocześnie najbardziej deficytowych narzędzi walki z wirusem powodującym chorobę COVID-19. Maseczki, fartuchy i płyny do dezynfekcji zniknęły z półek sklepowych, gdy tylko okazało się, że wirus dotarł do Polski. Nagły wzrost popytu na środki ochronne spowodował, że zabrakło ich nie tylko dla zwykłych obywateli, ale również dla pracowników medycznych. Możliwości produkcyjne polskich przedsiębiorców szybko zostały wyczerpane, a duża nadwyżka podaży spowodowała, że ceny wzrosły do niebagatelnych poziomów. Pojawiła się więc niecodzienna okazja dla przedsiębiorców, którzy chcieliby odpowiedzieć na rosnący popyt wprowadzając na rynek środki ochronne.

czytaj więcej