Pacjent objęty kwarantanną: jak może uzyskać i zrealizować e-receptę?

6 Kwiecień 2020

Wirus SARS-CoV-2 zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Coraz więcej Polaków jest zakażonych, coraz więcej osób kierowanych jest na kwarantannę. Osoba poddana takiej kwarantannie nie może wychodzić z domu lub też innego miejsca, które zostało taką kwarantanną objęte. Oznacza to tym samym, że nie ma ona możliwości normalnego funkcjonowania, w tym np. uzyskania w sposób tradycyjny recepty na zażywane dotychczas (lub nowe) leki. Na szczęście pacjent może skorzystać z uregulowanej niedawno w naszym porządku prawnym tzw. e-recepty, czyli recepty w wersji elektronicznej. Jak osoba objęta kwarantanną może uzyskać taką receptę, a następnie – bezpiecznie ją zrealizować? 

czytaj więcej

Pandemia koronawirusa. Opieka nad dzieckiem – pytania i odpowiedzi

27 Marzec 2020

W związku z zamknięciem żłóbków, przedszkoli i szkół, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na razie okres ten wynosi 14 dni, ale w związku z przedłużeniem decyzji o zamknięciu placówek, na pewno zostanie wydłużony. Zasady przyznawania zasiłku określone zostały w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Chociaż za nami pierwsze dwa tygodnie po tym, jak placówki edukacyjne zostały zamknięte i rodzice musieli zająć się swoimi dziećmi, wciąż pojawia się wiele pytań i wątpliwości, co do przyznawanego zasiłku. Na pytania rodziców odpowiada specjalista prawa pracy, Karolina Wojtas – aplikant adwokacki z kancelarii Duraj Reck i Partnerzy. 

czytaj więcej

Rodzic odmawia leczenia dziecka. Szpital i lekarze bezradni?

18 Marzec 2020

Religia, wiara w medycynę naturalną, indywidualne przekonania czy też stan szoku niepozwalający na podjęcie racjonalnych decyzji – to tylko kilka z powodów, dla których dorośli pacjenci bardzo często odmawiają leczenia a nawet poddania się zabiegom. Dopóki podejmują takie decyzje w swoim imieniu, mają takie prawo. Problem pojawia się, kiedy osoba dorosła zaczyna niekorzystnie dysponować życiem i zdrowiem małoletniego w jego imieniu.  

czytaj więcej

Przedsiębiorca konsumentem od 1 czerwca 2020. Czy to dobra zmiana?

11 Marzec 2020

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku rządzący wprowadzili kilkanaście rozwiązań, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Jedną z wprowadzonych nowości będzie nadanie jednoosobowym przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej niektórych praw konsumentów. Zmiana obejmie zatem około 2,5 mln przedsiębiorców. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że konsument jako słabsza strona w stosunkach z przedsiębiorcami jest szczególnie chroniony. Ochroną tą nie są natomiast objęci przedsiębiorcy nawiązujący stosunki z większymi podmiotami, mimo że niewątpliwie najczęściej są stroną słabszą stosunków prawnych. Od 1 czerwca 2020 roku ta sytuacja ulegnie zmianie a przedsiębiorcy jednoosobowi zyskają dodatkową ochronę.

czytaj więcej

Charakter prawny stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego

5 Marzec 2020

Sądy orzekające w sprawach frankowiczów doczekały się stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyrażonego w wyroku z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (Dziubak vs Raiffeisen Bank International AG). TSUE orzekł, że nie istnieją przeszkody do unieważnienia kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego przez sąd krajowy, w przypadku, gdy stwierdzi on, że umowa zawiera nieuczciwe postanowienia, a ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Oznacza to, że sąd krajowy może umowę unieważnić, jeżeli umowa ta nie może dalej funkcjonować bez niedozwolonych postanowień umownych. Co istotne, kredytobiorca-konsument ma możliwość zdecydować o utrzymaniu w mocy całej umowy, jeżeli wyeliminowanie klauzuli niedozwolonej prowadziłoby do unieważnienia umowy. Unieważnienie umowy jest więc uzależnione od wyraźnego życzenia konsumenta.

czytaj więcej

Czy szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi dostęp do leków podczas hospitalizacji?

24 Styczeń 2020

Na potrzeby niniejszego wpisu przyjmijmy następujący stan faktyczny: zespół ratownictwa medycznego przetransportował do szpitala pacjenta z ostrą niewydolnością serca, który od wielu lat cierpi na cukrzycę i wymaga insulinoterapii. Pacjent kilka dni spędził na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, w stanie śpiączki farmakologicznej. Po ustabilizowaniu sytuacji oraz wybudzeniu, przeniesiony został na oddział kardiologiczny, na którym przebywał kolejnych kilka dni. 

czytaj więcej

Zasady rozpowszechniania wizerunku oraz jego ochrona

7 Styczeń 2020

Przetwarzanie wizerunku to kwestia budząca wiele wątpliwości nie tylko na gruncie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego oraz na gruncie przepisów prawa cywilnego odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. O czym powinien zatem pamiętać administrator przetwarzający czyjś wizerunek? Na jaką ochronę może liczyć podmiot, którego wizerunek jest przetwarzany? 

czytaj więcej

Formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku

20 Grudzień 2019

Plakaty reklamowe, banery oraz bilbordy. Każdy z nas widzi je codziennie na blokach czy przy drodze. To sprawdzony sposób dotarcia do ogromnej ilości odbiorców i bez wątpienia jest kluczowym elementem strategii marketingowej wielu przedsiębiorstw. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak kompleksowo przejść przez wszystkie formalności związane z ekspozycją własnej reklamy na budynku.

czytaj więcej

Kiedy potrzebna jest zgoda prezesa UOKiK? Podstawy prawne udzielania zgody na koncentrację przedsiębiorców

9 Grudzień 2019

Jednym z najistotniejszych elementów gospodarki wolnorynkowej jest konkurencyjność. Ustawodawca wyposażył Państwo w narzędzia, które mają na celu przeciwdziałanie zachowaniom antykonkurencyjnym, między innymi poprzez kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Zasady kontroli koncentracji zostały uregulowane w Ustawie z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Organem właściwym w sprawach uregulowanych ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

czytaj więcej