Czy gratyfikacje dla zaszczepionych pracowników są zgodne z prawem?

19 październik 2021

Epidemia COVID-19 spowodowała bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich ludzi. Zagrożenie to wymusiło konieczność wprowadzenia szeregu ograniczeń w różnych sferach życia społecznego. Konsekwencje tych ograniczeń stały się szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn prawnych, kadrowych czy też rynkowych, zmuszeni zostali do ograniczenia lub też całkowitego, czasowego wstrzymania swojej działalności.

czytaj więcej

Niejawne posiedzenia zamiast rozpraw mogą naruszać Konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka

20 lipiec 2021

„Ustawa antycovidowa” wprowadziła możliwość zastępowania rozpraw w sądach niejawnymi posiedzeniami bez udziału stron. Stosowanie tych przepisów jest szczególnie zauważalne w działalności sądów administracyjnych, gdzie rozprawy w zasadzie się nie odbywają (nawet w formie zdalnej), a przeważająca większość rozpoznawana jest na posiedzeniach niejawnych. 

czytaj więcej

Zwolnienie dyscyplinarne: kiedy pracodawca ma do tego prawo?

13 lipiec 2021

Na gruncie Kodeksu pracy zarówno pracodawca jak i pracownik mają do dyspozycji kilka wariantów zakończenia współpracy. Chociaż najmniej korzystną formą przewidzianą w przepisach prawa jest zwolnienie dyscyplinarne (tzn. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika), to jednak w niektórych sytuacjach pracodawca wybierze bądź też będzie zmuszony wybrać, właśnie tę formę rozstania z pracownikiem. W jakich sytuacjach pracodawca będzie miał do tego prawo? 

czytaj więcej

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

6 maj 2021

Z początkiem 2021 roku spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy o podatku CIT. Stało się to za sprawą uchwalenia przez Sejm „ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”. Tym samym spółki komandytowe zobowiązane są teraz do zapłaty zarówno podatku dochodowego, jak i podatku CIT. 

czytaj więcej

Nieodśnieżone chodniki. Kto za to odpowiada i jakie może ponieść konsekwencje?

19 styczeń 2021

Intensywne opady śniegu występują w Polsce coraz rzadziej. Wystarczy jednak dzień mocniejszych opadów przy minusowej temperaturze powietrza, a na nowo pojawia się problem nieodśnieżonych chodników. Kilkucentymetrowa pokrywa śniegu bądź warstwa lodu, są nie tylko uciążliwe dla pieszych, ale także stanowią realne zagrożenie. Kto zatem odpowiada za odśnieżanie chodników? Jakie można ponieść konsekwencje za brak odśnieżania? 

czytaj więcej

Co zrobić, gdy nie zgadzamy się z doręczoną fakturą?

8 grudzień 2020

Obrót gospodarczy powinien być oparty na wzajemnym zaufaniu kontrahentów. I faktycznie, zdecydowana większość zawieranych umów jest realizowana bezproblemowo, a wzajemne zobowiązania stron są wypełniane zgodnie z treścią łączącego ich stosunku prawnego. Czasami jednak zdarza się, że jedna ze stron nie wywiązuje się z zawartej umowy, a jej działania są źródłem konfliktów, które niejednokrotnie znajdują swój finał w sądzie.

czytaj więcej

Polskie instrumenty prawne planowania sukcesyjnego w świetle regulacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.

10 Listopad 2020

Działalność prowadzona indywidualnie przez osoby fizyczne jest zdecydowanie najpopularniejszą formą wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowanie przedsiębiorstwa, prowadzonego w takiej formie, na jego przejście na kolejne pokolenie rodzinnego biznesu, jak również sam proces tego przechodzenia, nierzadko wywierają destrukcyjny wpływ na przedsiębiorstwo. Do 2018 r. w Polsce brak było szczególnych instrumentów prawnych tzw. planowania sukcesyjnego. Przygotowanie i przebieg sukcesji następowały w oparciu o ogólne zasady przechodzenia zobowiązań prawa prywatnego, z wykorzystaniem czynności prawnych między żyjącymi lub na wypadek śmierci oraz ogólne zasady przechodzenia zobowiązań publicznoprawnych. Nierzadko też zainteresowani przedsiębiorcy sięgali (i sięgają w dalszym ciągu) do zagranicznych instrumentów planowania sukcesyjnego (jak np. fundacja rodzinna czy trust).

czytaj więcej

Czy pacjent może ubiegać się o odszkodowanie za brak dostępu do lekarza w czasie pandemii?

28 październik 2020

Choć obecnie z uwagi na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, funkcjonuje system udzielania świadczeń w postaci „teleporady” w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, pacjenci sygnalizują o trudnościach z jej uzyskaniem. Ponadto pojawiają się zgłoszenia o braku możliwości bezpośredniego kontaktu z lekarzem, pomimo zaistnienia takiej potrzeby. Zgodnie z raportem Rzecznika Praw Pacjenta w okresie marzec – wrzesień 2020 r. prawie o 60 proc. wzrosła liczba pisemnych wniosków indywidualnych pacjentów, kierowanych do Biura Rzecznika, w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Przeważająca część zgłoszeń dotyczyła braku lub ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych. 

czytaj więcej

Ponad 14 tys. poszkodowanych w wypadkach przy pracy w I kwartale 2020 roku. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

14 październik 2020

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od stycznia do marca 2020 roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało 14 140 osób. Niestety, 0,2 proc. z nich poniosło w efekcie śmierć (taki sam wskaźnik jak przed rokiem). W porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących – z 1,17 do 1,04. O jakie świadczenia mogą ubiegać się osoby poszkodowane?

czytaj więcej

Kiedy potrzebna jest zgoda prezesa UOKiK? Podstawy prawne udzielania zgody na koncentrację przedsiębiorców

15 wrzesień 2020

Jednym z najistotniejszych elementów gospodarki wolnorynkowej jest konkurencyjność. Ustawodawca wyposażył Państwo w narzędzia, które mają na celu przeciwdziałanie zachowaniom antykonkurencyjnym, między innymi poprzez kontrolę koncentracji przedsiębiorców. Zasady kontroli koncentracji zostały uregulowane w Ustawie z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Organem właściwym w sprawach uregulowanych ustawą jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

czytaj więcej