Zasady reprezentacji w spółce kapitałowej

24 Październik 2018

Wydawać by się mogło, że ustalenie sposobu reprezentacji spółki jest sprawą prostą i bezproblemową. W rzeczywistości jednak ta kwestia, choć prawnie jednoznaczna i oczywista, jest źródłem nieporozumień i niezasadnych oczekiwań ze strony kontrahentów, a nawet organów administracji. Zatem jak wygląda reprezentacja spółki kapitałowej i jak radzić sobie z pojawiającymi się problemami?

czytaj więcej

Automatyczne umorzenie udziałów w spółce z o.o.

18 Czerwiec 2018

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują dwa tryby umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadniczo udziały te mogą być umorzone dobrowolnie – po wyrażeniu zgody przez wspólnika oraz przymusowo. Jednym z rodzajów umorzenia przymusowego jest umorzenie na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia. Taki rodzaj umorzenia nazywany jest umorzeniem automatycznym. Istotę przedmiotowej instytucji przedstawiamy w niniejszym wpisie. 

czytaj więcej

Ważne zmiany w ustawie o KRS

13 Kwiecień 2018

15 marca 2018 r. weszła w życie, w swej zasadniczej części, ważna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem zmian oraz ich skutków.

czytaj więcej

Zastaw udziałów w spółce z o.o.

2 Marzec 2018

Zastaw jest jedną z form zabezpieczania wierzytelności i może być ustanowiony na rzeczach lub na prawach zbywalnych, a skoro tak – to również na udziałach w spółce z o.o. Jak ustanowić zastaw na udziałach? Jakie są skutki tego zastawu dla praw wspólnika? Zapraszamy do lektury.

czytaj więcej

Zmiana umowy spółki (statutu) spółki kapitałowej w organizacji

21 Listopad 2017

Spółka kapitałowa po jej zawiązaniu, a przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status tzw. „spółki w organizacji”, czyli nie jest jeszcze osobą prawną, ale posiada podmiotowość jako tzw. „ułomna osoba prawna”. Czasem zdarza się jednak, że po zawiązaniu, a przed wpisem do KRS, zachodzi potrzeba zmiany umowy spółki lub statutu. Pytanie tylko w jaki sposób zmienić umowę spółki/statut spółki kapitałowej w organizacji?

czytaj więcej

Osobiste uprawnienia wspólnika spółki z o.o. w zakresie prawa głosu

28 Kwiecień 2017

Kodeks spółek handlowych przewiduje określone prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o. Niezależnie od takich kodeksowych praw i obowiązków możliwe jest umowne przyznanie szczególnych korzyści lub też nałożenie szczególnych obowiązków. W umowie spółki dopuszczalne jest przyznanie szczególnych korzyści wspólnikowi, a więc takich uprawnień, które wykraczają poza zakres praw wynikających z modelu przyjętego w KSH. Jak wielokrotnie podkreślono w orzecznictwie, wspólnik może uzyskać szczególne, a więc przyznane właśnie jemu prawa tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi.

czytaj więcej

Zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych

15 Marzec 2017

W poprzednich wpisach kilkukrotnie podkreślaliśmy znaczenie organów uchwałodawczych w spółkach kapitałowych. To właśnie zgromadzenie wspólników i – odpowiednio – walne zgromadzenie akcjonariuszy decyduje o najistotniejszych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kwestiach w spółce. Należy jednak mieć na uwadze, że swoboda decyzyjna wspólników (akcjonariuszy) przy podejmowaniu uchwał napotyka pewne ograniczenia, których przekroczenie może skutkować uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności uchwały.

czytaj więcej