Blog

14 października 2016

Czy przy aporcie zawsze trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Na naszym blogu poruszaliśmy już wiele różnych zagadnień związanych z procesami fuzji i przejęć spółek. Każde z nich dotyczyło innego rodzaju czynności, które zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednak czy zawsze podatek ten będzie trzeba zapłacić?

Procesy fuzji i przekształceń nierozerwalnie związane są ze sferą prawa podatkowego. Każda czynność: aport, połączenie, przekształcenie, podział, założenie spółki, podwyższenie kapitału, przeniesienie udziałów lub akcji itd. wywołuje różnorakie skutki podatkowe na płaszczyźnie podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Każda z tych płaszczyzn to osobny temat, ale dziś chcielibyśmy przybliżyć kwestię podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są m.in. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy spółki i ich zmiany, podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki, wniesienie wkładów do spółki osobowej, dopłaty w spółce kapitałowej, przekształcenie oraz łączenie spółek, jeśli zwiększają kapitał zakładowy lub wartość wkładów.

Trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze dojdzie do konieczności zapłaty podatku PCC w powyższych przypadkach, gdyż ustawa przewiduje wyłączenia niektórych czynności spod opodatkowania PCC. Na gruncie spraw związanych z fuzjami i przejęciami istotne jest wyłączenie przewidziane w art. 2 pkt. 6) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyłącza opodatkowanie umów spółek (statutów) oraz ich zmian, które są związane z łączeniem spółek kapitałowych, przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz wnoszeniem niektórych aportów.

Aporty są zwolnione z PCC, wtedy gdy są wnoszone do spółki kapitałowej, a ich przedmiotem jest:

 • przedsiębiorstwo spółki kapitałowej lub jego zorganizowana część,
 • udziały lub akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Zatem podatku PCC nie zapłacimy na przykład, gdy:

 1. przekształcamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,
 2. wnosimy aportem przedsiębiorstwo spółki z o.o. do spółki akcyjnej,
 3. wnosimy aportem wszystkie udziały w jednej spółce z o.o. do spółki akcyjnej,
 4. wnosimy pozostałą część udziałów w spółce z o.o. do spółki akcyjnej, jeśli spółka akcyjna już ma większość głosów na zgromadzeniu spółki z o.o.

Dla przypomnienia napiszmy, że aport to czynność przeniesienia własności rzeczy lub praw do spółki w zamian za udziały lub akcje w tej spółce. Przedmiotem aportu mogą być rzeczy oraz zbywalne prawa majątkowe (np. udziały w spółce z o.o.).

Reasumując, planując działania restrukturyzacyjne oraz fuzje i przejęcia, należy zważyć na skutki podatkowe, w tym na obowiązek zapłaty podatku PCC, trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku trzeba będzie zapłacić ten podatek.

 

 

Więcej na blogu:

 • 29/05/2024

  06 marcelinatynda kw web

  Marcelina Tynda

  Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Pomimo jego wielu zalet i coraz szerszego zastosowania, w Polsce nie ma obowiązku prawnego posiadania i korzystania z tego rozwiązania. Nie istnieją również przepisy na podstawie, których pracodawca może żądać założenia profilu zaufanego przez pracownika i wykorzystywania go w celach służbowych.

 • 14/05/2024

  06 marcelinatynda kw web

  Marcelina Tynda

  Zgodnie z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chory ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu od lekarza wymaganych informacji o stanie swojego zdrowia. Co do zasady, zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyraża pacjent samodzielnie. W przypadku leczenia małoletnich, czyli osób poniżej 18 roku życia możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami:

 • 30/04/2024

  swoboda kamila web

  Kamila Swoboda

  Przepisy w obecnie obowiązującym kształcie umożliwiają kupującemu reklamowanie towaru zarówno na podstawie gwarancji, jak i z tytułu braku zgodności z umową. Wobec tego winno się wskazać, że na podstawie art. 579 Kodeksu cywilnego[1] konsument jest uprawniony do wykonywania uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (rękojmi) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Sprawa komplikuje się jednak w sytuacji, w której klient dokona zakupu na firmę. Co w takiej sytuacji? Jaki wpływ na ochronę konsumencką ma status kupującego?