Blog

Autor:

 • Działalność gospodarcza nieewidencjonowana – nowe zasady działania
  Dominika Pacocha

  Aplikant adwokacki

12 lipca 2023

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana – nowe zasady działania

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana, tj. działalność, która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą sobie dorobić do domowego budżetu poprzez dodatkową pracę, przy czym nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i wiązać się z wszystkimi obowiązkami z tym związanymi. 

Zgodnie z przepisem art. 5 Prawo Przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Zatem mając na względzie powyższe, kluczowym wyznacznikiem prowadzenia działalności nieewidencjonowanej jest osiągnięcie przychodu w wysokości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od dnia 1 lipca 2023 roku została podniesiona wysokość progu, dzięki któremu osoba dorabiająca do budżetu domowego nie musi rejestrować swojej działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do 30 czerwca 2023 roku było to 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aż 25% więcej niż w miesiącu poprzednim. 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, to kwota 2700,00 zł.

Przychody z działalności nieewidencjonowanej stanowią przychody z innych źródeł, a nie z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT). Prowadząc działalność nieewidencjonowaną możemy śmiało zapomnieć o obowiązku opłacania wszelkich składek ZUS, co niewątpliwe wpływa na atrakcyjność prowadzenia takiej formy działalności. 

O działalności nieewidencjonowanej nie powinny myśleć osoby, które prowadzą działalność w formie spółki cywilnej oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, bowiem Ustawodawca wyklucza możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, w celu możliwości regulowania powyższych działalności przez Państwo. 

Przy działalności gospodarczej nieewidencjonowanej, należy pamiętać, by przychód należny z działalności nieewidencjonowanej, nie przekroczył w danym miesiącu kwoty 2700,00 zł. Gdy jednak tak się stanie, próg zostanie przekroczony, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, co oznacza, że działalność należy zarejestrować w danym Urzędzie Miasta.

 

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.