Kategoria: Blog

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana – nowe zasady działania

Działalność gospodarcza nieewidencjonowana, tj. działalność, która nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa przedsiębiorców, to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą sobie dorobić do domowego budżetu poprzez dodatkową pracę, przy czym nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i wiązać się z wszystkimi obowiązkami z tym związanymi. 

Zgodnie z przepisem art. 5 Prawo Przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Zatem mając na względzie powyższe, kluczowym wyznacznikiem prowadzenia działalności nieewidencjonowanej jest osiągnięcie przychodu w wysokości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od dnia 1 lipca 2023 roku została podniesiona wysokość progu, dzięki któremu osoba dorabiająca do budżetu domowego nie musi rejestrować swojej działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do 30 czerwca 2023 roku było to 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aż 25% więcej niż w miesiącu poprzednim. 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, to kwota 2700,00 zł.

Przychody z działalności nieewidencjonowanej stanowią przychody z innych źródeł, a nie z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT). Prowadząc działalność nieewidencjonowaną możemy śmiało zapomnieć o obowiązku opłacania wszelkich składek ZUS, co niewątpliwe wpływa na atrakcyjność prowadzenia takiej formy działalności. 

O działalności nieewidencjonowanej nie powinny myśleć osoby, które prowadzą działalność w formie spółki cywilnej oraz osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, bowiem Ustawodawca wyklucza możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, w celu możliwości regulowania powyższych działalności przez Państwo. 

Przy działalności gospodarczej nieewidencjonowanej, należy pamiętać, by przychód należny z działalności nieewidencjonowanej, nie przekroczył w danym miesiącu kwoty 2700,00 zł. Gdy jednak tak się stanie, próg zostanie przekroczony, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, co oznacza, że działalność należy zarejestrować w danym Urzędzie Miasta.

Autor:

Dominika Pacocha – Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy.