Kategoria: Blog

Implementacja dyrektywy Omnibus – nowe obowiązki sprzedawców

Ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. dokonano implementacji unijnej dyrektywy Omnibus. Ustawa zmienia przepisy m.in. ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o informowaniu o cenach towarów i usług oraz o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jednym z najważniejszych obowiązków nałożonych na sprzedawców jest obowiązek informowania o zmianie wysokości ceny w okresie 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki. Zgodnie z brzmieniem przepisu ustawy, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zmiana ta ma uniemożliwić dokonywanie manipulacji cenowych i wprowadzanie sztucznych obniżek. Co istotne, do nowego wymogu muszą dostosować się zarówno sprzedawcy w sklepach stacjonarnych, jak i internetowi.

Nowe przepisy mają jednak znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców działających w ramach e-commerce. Sprzedawcy internetowi będą mieli za zadanie zapewnić m.in. weryfikację opinii wystawianych o produktach przez konsumentów, którzy faktycznie nabyli produkt lub go używali, aby zapobiec ich zafałszowaniu.

Przedsiębiorcy powinni również informować konsumentów o stosowaniu narzędzi do tzw. plasowania (pozycjonowania) dostępnych produktów, przedstawianych konsumentom. Przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument powinien też uzyskać stosowną informację, jeśli zaproponowana mu cena została indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji – tzw. profilowanie.

Dostawcy internetowych platform handlowych muszą też przekazywać informacje m.in. o tym czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na tej platformie jest przedsiębiorcą (na podstawie oświadczenia tej osoby złożonego dostawcy platformy). Wiedza ta pozwoli konsumentom m.in. upewnić się, czy przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podawania przyczyny.

Co istotne, zmiany w prawie konsumenckim wynikające z implementacji Omnibus to niejedyne zmiany jakie czekają sprzedawców. Od nowego roku obowiązują również krajowe przepisy wdrażające tzw. dyrektywę cyfrową i towarową, które dokonują modyfikacji w zakresie uprawnień konsumentów z tytułu rękojmi za wady.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2581).