Blog

Autor:

 • Komu przysługuje leczenie poza kolejnością i jak z niego skorzystać?
  Marta Pelc

  Junior Associate, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

16 stycznia 2024

Komu przysługuje leczenie poza kolejnością i jak z niego skorzystać?

Wizyta u lekarza „na NFZ” każdemu kojarzy się z długą kolejką oczekujących. Zasadą jest, że w przypadku chęci skorzystania z świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, udziela się ich według kolejności zgłoszenia, a pacjent umieszczany jest na liście oczekujących.

Istnieje jednak pewna grupa osób uprawnionych do skorzystania z świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością tj. niezależnie od listy osób oczekujących. 

KTO JEST OSOBĄ UPRAWNIONĄ?

 • Kobiety w ciąży,
 • Osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy przeszczepu, 
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • Kombatanci,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi 30%,
 • Poszkodowani weterani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi 30%,
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19,
 • Żołnierze zawodowi, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
 • Osoby legitymujące się zaświadczeniem potwierdzającym przyznanie świadczenia kompensacyjnego na skutek zdarzenia medycznego, które spowodowało poważne następstwa zdrowotne – przez okres wskazany w zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od jego wydania.

Dodatkowo uprawione są osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej jednak jedynie w zakresie przeszczepów.

Powyżej wymienione osoby mają prawo do korzystania z świadczeń opieki zdrowotnej bez kolejki po okazaniu stosownego dokumentu, który potwierdzi podstawę do skorzystania z tego rodzaju uprzywilejowania.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ

Osobie uprawnionej – co do zasady – powinno się udzielić świadczeń w dniu zgłoszenia do jednostki medycznej. W przypadku gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z listy oczekujących. W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, tj. niewymagającej leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych, termin ten powinien zostać wyznaczony do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Istotnym jest, że uprawnienie do udzielania świadczeń poza kolejnością dotyczą nie tylko wizyt pierwszorazowych, ale także każdej kolejnej wizyty w toku leczenia, co z resztą w związku z powstałymi w praktyce wątpliwościami potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Ważnym jest także, że powyższe uprawnienie nie dotyczy przyjęć w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, bowiem na tym szczególnym oddziale o kolejności przyjęcia decyduje stan pacjenta, a pierwszeństwo mają osoby w stanie zagrożenia życia.

CO JEŻELI NIE JESTEŚMY OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO SKORZYSTANIA Z ŚWIADCZEŃ BEZ KOLEJKI, A KOLEJKA OCZEKIWANIA W NAJBLIŻSZEJ PORADNI JEST BARDZO DŁUGA?

 Każdy pacjent jest uprawniony do skorzystania z świadczeń w dowolnej jednostce medycznej. Istnieje możliwość uzyskania informacji na temat tego jakie kolejki oczekujących są w poszczególnych jednostkach medycznych:

– poprzez stronę: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

lub 

– pod numerem telefonu NFZ: 800 190  590. 

Na tej podstawie pacjent może wybrać jednostkę z najkrótszą kolejką oczekujących, a w konsekwencji zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę i uzyskanie pomocy od specjalisty. 

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.