Blog

Autor:

 • Odrzucenie zadłużonego spadku w imieniu małoletnich teraz prostsze
  Agnieszka Koźlik

  Aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacka Duraj Reck i Partnerzy

30 stycznia 2024

Odrzucenie zadłużonego spadku w imieniu małoletnich teraz prostsze

Zadłużony, niechciany spadek, częstokroć przypadający po osobie, z którą mieliśmy ograniczony kontakt, stanowi nie lada problem. Ten staje się jeszcze większy, gdy w końcu przypada on małoletnim dzieciom. Ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw rodzicom, którzy odrzucają spadek z uwagi na znajdujące się w nim pasywa, a jednocześnie to samo planują zrobić w imieniu swoich małoletnich dzieci. Do tej pory potrzebowali w tym celu odrębnej zgody sądu opiekuńczego, co powodowało konieczność wszczynania kolejnej, skomplikowanej procedury. 

Jak wygląda odrzucenie spadku po zmianach? 

Od 15 listopada 2023 r. rodzice planujący odrzucić spadek w imieniu swoich dzieci mogą zrobić to bez występowania o zgodę na wykonanie tzw. czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Jednak, by było to możliwe muszą spełnić następujące warunki: 

 • to rodzic najpierw we własnym imieniu odrzuca spadek; 
 • odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest dokonywane przez rodzica, który posiada władzę rodzicielską i robi to za zgodą drugiego rodzica również posiadającego władzę rodzicielską albo oboje rodzice odrzucają spadek wspólnie w imieniu dziecka; 
 •  spadek zostaje odrzucony także przez rodzeństwo małoletniego (inni zstępni rodziców tego dziecka dokonujący czynności por. art. 101 § 4 k.r.o.).

W praktyce najczęściej dotyczy to sytuacji, w których rodzic dziedziczy ustawowo spadek po dalekim krewnym, a następnie odrzuca z uwagi na występujące w nim zadłużenie lub też niewiedzę dotyczącą tego co wchodzi w skład spadku. W takich wypadkach po odrzuceniu spadku przez rodzica przechodził on na rzecz jego małoletnich dzieci. Jeśli rodzic chciał odrzucić spadek musiał uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Aktualnie takiej zgody już nie będzie potrzebował. 

W innych przypadkach, np. kiedy do spadku został powołany z testamentu tylko małoletni, w dalszym ciągu będą obowiązywać dotychczasowe zasady zgodnie, z którymi na przyjęcie wprost lub odrzucenie spadku konieczna jest zgoda sądu. 

Jak odrzucić spadek na nowych zasadach? 

Jeśli zostały spełnione powyższe przesłanki możliwe jest odrzucenie spadku na nowych zasadach. Odrzucenia dokonuje się u notariusza poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do protokołu lub przed sądem składając wniosek o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku  

Ile mam czasu? 

Zmiany nie objęły ogólnych zasad odrzucania spadku – w dalszym ciągu ustawodawca przewiduje 6 miesięczny okres na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten biegnie od momentu dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku. To zaś oznacza, że w przypadku rodziców, którzy sami najpierw odrzucają spadek w swoim imieniu, termin 6-miesięczny dla złożenia oświadczenia w imieniu małoletnich rozpoczyna swój bieg w dniu odrzucenia spadku przez rodzica. 

 

Podstawa prawna nowych zasad:

Art.  101.  [Zarząd majątkiem dziecka] 

§ 1. – § 3. […]

§  4. Jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 6401 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, sądu spadku – jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka. W braku porozumienia rodziców stosuje się przepis § 3.

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.