Blog

27 października 2015

Due diligence. Analiza, która chroni przed fuzją z nieodpowiednią firmą.

W coraz trudniejszych realiach gospodarczych wielu przedsiębiorców decyduje się na połączenie sił poprzez fuzję, czyli koncentrację kilku konkurencyjnych spółek w jednej spółce bądź też w grupie spółek kontrolowanych przez jednego właściciela. Niezależnie od tego w jaki sposób do fuzji dochodzi, skutki tego są jak w małżeństwie ? z dwojga staje się jedno. Aby jak najlepiej przygotować się do takiego ?gospodarczego małżeństwa? niezbędne jest przeprowadzenie badania due diligence. Czym jest takie badanie?

Due diligence z języka angielskiego oznacza należytą staranność. W przypadku analizy spółek, zwrot ten oznacza podjęcie takich czynności, które pozwolą na uzyskanie jak najpełniejszego obrazu firmy z którą chcemy się łączyć oraz pozwolą na podjęcie rozsądnej decyzji.

Badanie due diligence powinno nastąpić w sferze biznesowej, prawnej i finansowo-podatkowej oraz obejmować wszystkie obszary działalności spółki, a zwłaszcza: audyt korporacyjny, audyt finansowy, audyt podatkowy, audyt pracowniczy, audyt sporów sądowych i postępowań administracyjnych, audyt nieruchomość, audyt zawartych umów itd.

Na przykład w ramach audytu pracowniczego należy zbadać: stan zatrudnienia, podstawy zatrudnienia, zawarte umowy o pracę i kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itd. Z kolei audyt korporacyjny powinien opisywać m.in. strukturę kapitałową badanej spółki lub grupy spółek, powiązania z innymi podmiotami, uprawnienia osobiste wspólników, dopuszczalność ewentualnych działań restrukturyzacyjnych, badanie składu i sposobu działalności organów itd.

Zakres oraz płaszczyzny badania należy przede wszystkim ustalić indywidualnie, w oparciu o przedmiot działalności badanej spółki. Inny będzie bowiem zakres audytu spółki paliwowej, inny spółki prowadzącej szpital, a jeszcze inny spółki prowadzącej działalność transportową. W każdym wypadku jednak, audyt powinien obejmować szczególne obszary właściwe dla danej branży, w tym badanie spełnienie wymogów wykonywania działalności reglamentowanej, prowadzonej na podstawie koncesji, licencji lub zezwoleń.

Każda analiza due diligence, niezależnie od przedmiotu działalności, powinna odzwierciedlać rzeczywistą i pełną sytuację prawną, finansową i gospodarczą badanego podmiotu, wskazywać potencjalne szanse i zagrożenia oraz wskazywać na ich ewentualne konsekwencje w każdej sferze. Jako najpoważniejsze zagrożenia można wskazać m.in. złą kondycję finansową firmy, zagrożenie upadłością, zawarcie niekorzystnych kontraktów, istnienie sporów sądowych o zapłatę wysokich kwot itd.

Z audytu due diligence sporządza się raport końcowy w którym wskazuje się wyniki przeprowadzonego badania oraz wskazuje szanse i zagrożenia, na każdej z badanych płaszczyzn. Dla przedsiębiorców rozważających fuzję, lektura raportu powinna umożliwiać odpowiedzenie sobie na pytanie ?czy powinniśmy się łączyć??. Wyniki raportu mają też istotne znaczenie w procesie negocjacji ceny.

Od strony technicznej analiza due diligence odbywa się poprzez analizę wszystkich dokumentów spółki, udostępnionych w tzw. ?pokoju danych? (ang. ?data room?), który może być pomieszczeniem w spółce lub też platformą informatyczną w której dostępne są w wersji elektronicznej kopie wszystkich dokumentów. Z uwagi na to, że dostęp do dokumentów badanej spółki mają dostęp osoby ze spółki konkurencyjnej, częstą praktyką jest składanie oświadczeń o zachowaniu poufności oraz o niewykorzystywaniu uzyskanych informacji w celach gospodarczych. Przeprowadzenie badania, w zależności od płaszczyzny warto zlecić wyspecjalizowanym podmiotom: prawnikom, biegłym rewidentom, doradcom podatkowym i innym specjalistom, posiadającym doświadczenie w tego typu badaniach. Ważnym źródłem opracowania raportu due diligence, są informacje udzielone od badanej spółki czy to z jej własnej inicjatywy czy też na skutek zadanych przez audytorów pytań.

Podsumowując, due diligence to analiza sytuacji prawnej, gospodarczej i finansowej spółki, przygotowywana w związku z zamiarem dokonania transakcji przejęcia spółek, a jej celem jest ustalenie, czy nie kupujemy przysłowiowego ?kota w worku?.

Więcej na blogu:

 • 29/05/2024

  06 marcelinatynda kw web

  Marcelina Tynda

  Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Pomimo jego wielu zalet i coraz szerszego zastosowania, w Polsce nie ma obowiązku prawnego posiadania i korzystania z tego rozwiązania. Nie istnieją również przepisy na podstawie, których pracodawca może żądać założenia profilu zaufanego przez pracownika i wykorzystywania go w celach służbowych.

 • 14/05/2024

  06 marcelinatynda kw web

  Marcelina Tynda

  Zgodnie z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chory ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu od lekarza wymaganych informacji o stanie swojego zdrowia. Co do zasady, zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyraża pacjent samodzielnie. W przypadku leczenia małoletnich, czyli osób poniżej 18 roku życia możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami:

 • 30/04/2024

  swoboda kamila web

  Kamila Swoboda

  Przepisy w obecnie obowiązującym kształcie umożliwiają kupującemu reklamowanie towaru zarówno na podstawie gwarancji, jak i z tytułu braku zgodności z umową. Wobec tego winno się wskazać, że na podstawie art. 579 Kodeksu cywilnego[1] konsument jest uprawniony do wykonywania uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (rękojmi) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Sprawa komplikuje się jednak w sytuacji, w której klient dokona zakupu na firmę. Co w takiej sytuacji? Jaki wpływ na ochronę konsumencką ma status kupującego?