Blog

6 maja 2021

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną to rozwiązanie, na które w ostatnich miesiącach decyduje się wiele podmiotów gospodarczych. Ma to związek z nowelizacją wprowadzaną z początkiem 2021 roku. Spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy o podatku CIT.

Stało się to za sprawą uchwalenia przez Sejm „ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”. Tym samym spółki komandytowe zobowiązane są teraz do zapłaty zarówno podatku dochodowego, jak i podatku CIT. 

Dotychczas w spółce komandytowej opodatkowany był jedynie dochód wspólnika z działalności spółki (PIT). Proporcjonalnie od generowanych przez spółkę przychodów i kosztów, Wspólnicy uiszczali na bieżąco zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Obecnie, po wprowadzonych zmianach, dochody spółki komandytowej opodatkowane będą od uzyskanych dochodów na takich samych zasadach jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna czy komandytowo-akcyjna – czyli według stawki podstawowej 19% lub stawki preferencyjnej 9%.

W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie – podatek zapłacą zarówno spółka, jak i jej wspólnicy.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną rozwiązaniem problemu?

Wiele firm szuka sposobu na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Jednym z nich jest przekształcenie w spółkę jawną. Jednak nie w każdym przypadku samo przekształcenie zagwarantuje uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Wprowadzone zmiany w przepisach nakładają bowiem podatek CIT również na spółki jawne, jednakże wyłącznie wtedy, gdy wspólnikami tej spółki nie są tylko osoby fizyczne i jedynie w przypadku, gdy tożsamość ich wspólników podlegających opodatkowaniu, z racji uzyskiwanych przez spółkę dochodów, nie jest znana polskim organom podatkowym i nie będzie tym organom ujawniona.

Dodatkowym podatkiem CIT nie będą zatem objęte spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy wspólnikiem jest również osoba prawna, spółka jawna powinna złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego informacje o podatnikach CIT oraz PIT, posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki oraz zaktualizować złożoną informację w przypadku zmian w składzie podatników w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia tych zmian.

Informację należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki

Jeden podatek, ale ryzyko większe

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną wiąże się z większym ryzykiem utraty majątku osobistego. W spółkach jawnych, w odróżnieniu od spółek komandytowych, nie ma podziału na komplementariuszy i komandytariuszy – wszyscy wspólnicy jednakowo ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania tych podmiotów. 

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania reguluje art. 22 § 2 ksh, zgodnie z którym „każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 ksh”. 

Oznacza to, że wspólnik spółki jawnej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń co do zakresu ani co do przedmiotu, a jego odpowiedzialność ma charakter osobisty. Zaznaczyć należy jednak, że egzekucja z majątku wspólnika może nastąpić dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (dopiero wtedy wierzyciel ma możliwość dochodzenia bezpośrednio z majątku wspólnika).

Podsumowując, spółki komandytowe mogą zdecydować się na przekształcenie w spółkę jawną i będą wówczas płacić pojedynczy podatek, ale jednocześnie muszą się liczyć z wzrostem ryzyka prowadzenia biznesu. Drugi wariant, bardziej bezpieczny, zakłada pozostanie w spółce komandytowej, co będzie się wiązało jednak z podwójnym opodatkowaniem. 

Nowe przepisy obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r., ale jedna z przyjętych poprawek pozwoliła odroczyć opodatkowanie spółek komandytowych CIT-em do dnia 1 maja 2021 r.

Autor: 

Agnieszka Ciećwierska – aplikant adwokacki, Kancelaria Adwokacja Duraj Reck i Partnerzy

Magdalena Czech – prawnik, Kancelaria Adwokacja Duraj Reck i Partnerzy

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.