Blog

22 stycznia 2016

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.

Kapitał zakładowy to jeden z głównych elementów wyróżniających spółki kapitałowe. Wysokość kapitału zakładowego ma istotne znaczenie dla bieżącej działalności spółki, stąd też często pojawia się potrzeba jego podwyższenia. Co warto wiedzieć, podwyższając kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Na początek należy wskazać, że podwyższenie kapitału zakładowego jest czynnością o charakterze wtórnym, tj. następuje po zarejestrowaniu spółki i polega na zmianie dotychczasowej wysokości kapitału.

Wysokość kapitału zakładowego obowiązkowo określa się w umowie spółki (akcie założycielskim), stąd też zasadniczo jego zmiana również wymaga zmiany umowy spółki.

Do podwyższenia kapitału zakładowego potrzebna jest uchwała wspólników, zaprotokołowana przez notariusza, zmiana umowy spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego spółki, objęcie (w formie aktu notarialnego) nowych udziałów lub podwyższonej wartości istniejących udziałów oraz wpis podwyższenia kapitału do KRS. Ponadto gdy udziały obejmuje osoba spoza grona dotychczasowych wspólników, wymagane jest dodatkowo złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o przystąpieniu do spółki.

Istnieje jednak możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki (tzw. uproszczone podwyższenie kapitału zakładowego), o ile zezwalają na to obowiązujące postanowienia umowy spółki, które określają termin i maksymalną wysokość, do jakiej można podwyższyć kapitał zakładowy. Jeśli możliwe jest podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki, to cała procedura jest znacznie szybsza i prostsza, gdyż uchwała wspólników może być podjęta w zwykłej formie ? także w trybie pisemnym bez odbycia zgromadzenia wspólników na podstawie art. 227 §2 ksh. Ponadto oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu udziałów lub objęciu podwyższonej wartości udziałów również mogą być złożone w zwykłej formie pisemnej, z kolei zmiany umowy spółki nie dokonuje się, co oznacza, że w umowie spółki widnieć będzie zapis wskazujący na nieaktualną wartość kapitału zakładowego.

W samej treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, niezależnie od trybu podwyższenia, należy określić przede wszystkim wartość podwyższenia, czyli kwotę, o którą się podwyższa, z której się podwyższa i do której się podwyższa, na przykład: ?Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 5000 zł do kwoty 10 000 zł, tj. o kwotę 5000 zł?. W uchwale musi się także znaleźć określenie sposobu podwyższenia, czyli wskazanie, czy podwyższenie odbywa się przez utworzenie nowych udziałów, podwyższenie wartości istniejących udziałów albo podwyższenie wartości istniejących i utworzenie nowych udziałów. Jeśli w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego mają powstać nowe udziały, uchwała powinna również określać, komu będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia tych udziałów, w przeciwnym razie prawo to będzie przysługiwało wszystkim wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanych udziałów (zgodnie z regulacją ustawową art. 258 §1 ksh). Należy przy tym wskazać, że kontrowersje budzi możliwość określenia prawa pierwszeństwa przy uproszczonym podwyższeniu kapitału zakładowego. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 17 stycznia 2013 roku (III CZP 57/12), wskazując, iż w trybie uproszczonym nie jest dopuszczalne modyfikowanie prawa pierwszeństwa, wynikającego z art. 258 § ksh. Ponadto w przypadku gdy kapitał jest pokrywany wkładem niepieniężnym (aportem), uchwała powinna również zawierać określenie przedmiotu tego wkładu.

W spółce z o.o. kapitał zakładowy musi być pokryty w całości przed zarejestrowaniem. Oznacza to, że wspólnicy powinni wnieść wkłady na podwyższony kapitał zakładowy przed złożeniem wniosku o jego rejestrację, a fakt ten stwierdzają wszyscy członkowie Zarządu w pisemnym oświadczeniu.

Wkłady na kapitał zakładowy mogą być pieniężne lub niepieniężne (aport). Wartość wkładu nie może być niższa od wartości nominalnej udziałów, które pokrywa, może być jednak wyższa. Wówczas nadwyżka wartości wkładów nad wartością udziałów przeznaczana jest na kapitał zapasowy (tzw. agio).

Na koniec należy wskazać, że podwyższenie kapitału odnosi skutek dopiero z chwilą wpisu tego podwyższenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.