Kategoria: Blog

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia biznesu, stąd nie dziwi jej popularność, zwłaszcza wśród wschodzących firm. Z biegiem czasu i rozwoju firmy nierzadko przestaje odpowiadać potrzebom biznesu, a ryzyko gospodarcze po stronie właściciela zaczyna wzrastać. To jest najwłaściwszy moment na rozważenie zmiany formy prawnej na bardziej zaawansowaną i jednocześnie bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy. Popularnym i skutecznym rozwiązaniem jest zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele firm obawia się jednak tego kroku, ale niesłusznie bo przy odpowiedniej organizacji tego procesu przynosi on profity nie generując ryzyk. Co warto wiedzieć o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę?

Przede wszystkim to, że bezpośrednie przekształcenie może nastąpić wyłącznie w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną i w takim przypadku spółka staje się kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadzie tzw. sukcesji uniwersalnej, czyli mówiąc prościej „wchodzi w buty” poprzednika, stając się podmiotem praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy, w tym w szczególności: stroną zawartych umów, właścicielem całego przedsiębiorstwa oraz podmiotem wydanych zezwoleń i koncesji. 

Przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność od przekształcenia dzielą trzy kroki: 1) czynności przygotowawcze, 2) badanie planu przekształcenia 3) złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz rejestracja przekształcenia.

Pierwszy krok polega na przygotowaniu planu przekształcenia, który określi sposób przekształcenia, ustrój spółki która powstanie w wyniku przekształcenia oraz wskaże wartość majątku przedsiębiorstwa. Stąd też niezbędne jest sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia, określającego wartość bilansową przedsiębiorstwa. Plan przekształcenia wymaga formy aktu notarialnego.

Drugi krok to zgłoszenie planu przekształcenia do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby przyszłej Spółki wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności oraz wydany w tej sprawie opinię.

Trzeci krok polega na złożeniu oświadczenia o przekształceniu (czyli odpowiednika uchwały o przekształceniu), ustanowienie Zarządu oraz uchwalenie aktu założycielskiego przekształconej spółki albo statutu spółki akcyjnej. Oświadczenie to wymaga również formy aktu notarialnego, podobnie jak przyjęcie aktu założycielskiego/statutu. 

Ostatni krok to zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego celem zarejestrowania przekształcenia. Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą też chwilą przestaje istnieć jednoosobowa działalność gospodarcza, a zaczyna istnieć spółka. Dlatego też, w celu odpowiedniego przygotowania firmy do tak ważnej zmiany, warto złożyć wniosek o dokonanie wpisu przekształcenia na konkretny dzień i przygotować firmę to tej ważnej zmiany, informując kontrahentów i pracowników o planowanej zmianie.

Przy przekształceniu nie można zapomnieć o zmianie danych na kasach fiskalnych, dokumentach oraz w systemach księgowych, co powinno nastąpić w dniu przekształcenia. Ważną zmianą jest także zmiana sposobu prowadzenia księgowości i konieczność otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem przekształcenia.