Kategoria: Blog

Przekształcenie spółki a przejście zezwoleń, koncesji oraz ulg na spółkę przekształconą

Kilkukrotnie pisaliśmy na naszym blogu o przekształceniach i jego skutkach. Do najważniejszych skutków przekształcenia można zaliczyć tzw. sukcesję uniwersalną, czyli przejęcie przez spółkę przekształconą wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym również przejęcie koncesji, zezwoleń oraz ulg. Jednak czy zawsze? 

Co do zasady sukcesja uniwersalna oznacza wejście w sferę praw i obowiązków poprzednika, w tym również tych należących do sfery administracyjno-prawnej. Jednak trzeba wiedzieć, że nie zawsze taka sukcesja oznacza pełne i bezwarunkowe przejście koncesji, zezwoleń, licencji, ulg itd. Zgodnie z art. 553 §2 KSH przejęcie ww. praw administracyjnych następuje przy przekształceniu, chyba, że ustawa lub decyzja stanowią inaczej. Powyższy wyłącza więc bezwarunkowe przejście koncesji i zezwoleń. Zatem dla ustalenia czy dane uprawnienie z powyższego katalogu przejdzie na spółkę przekształconą, konieczne będzie sprawdzenie we właściwej ustawie oraz w samej decyzji czy nie wyłączono sukcesji tego uprawnienia.

W praktyce niektóre decyzje administracyjne uprawniające do wykonywania działalności reglamentowanej nie przechodzą na spółkę przekształconą i konieczne jest ponowne ich uzyskanie po przekształceniu. Tak jest np. w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego, gdyż ustawa wymaga, aby przeniesienie licencji nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei przy przekształceniu nie powinny wygasnąć m.in. decyzje o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu czy zezwoleniu na prowadzenie apteki, chyba że co innego wynika z ich treści.

Reasumując, przy przekształceniu spółki prowadzącej działalność w oparciu o licencję, koncesję, zezwolenie lub inną formę reglamentacji działalności, należy sprawdzić czy uprawnienie to nie przejdzie z mocy prawa na spółkę przekształconą czy też trzeba spełnić dodatkowe wymogi.