Blog

13 czerwca 2016

Przekształcenie spółki a przejście zezwoleń, koncesji oraz ulg na spółkę przekształconą

Kilkukrotnie pisaliśmy na naszym blogu o przekształceniach i jego skutkach. Do najważniejszych skutków przekształcenia można zaliczyć tzw. sukcesję uniwersalną, czyli przejęcie przez spółkę przekształconą wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym również przejęcie koncesji, zezwoleń oraz ulg. Jednak czy zawsze? 

Co do zasady sukcesja uniwersalna oznacza wejście w sferę praw i obowiązków poprzednika, w tym również tych należących do sfery administracyjno-prawnej. Jednak trzeba wiedzieć, że nie zawsze taka sukcesja oznacza pełne i bezwarunkowe przejście koncesji, zezwoleń, licencji, ulg itd. Zgodnie z art. 553 §2 KSH przejęcie ww. praw administracyjnych następuje przy przekształceniu, chyba, że ustawa lub decyzja stanowią inaczej. Powyższy wyłącza więc bezwarunkowe przejście koncesji i zezwoleń. Zatem dla ustalenia czy dane uprawnienie z powyższego katalogu przejdzie na spółkę przekształconą, konieczne będzie sprawdzenie we właściwej ustawie oraz w samej decyzji czy nie wyłączono sukcesji tego uprawnienia.

W praktyce niektóre decyzje administracyjne uprawniające do wykonywania działalności reglamentowanej nie przechodzą na spółkę przekształconą i konieczne jest ponowne ich uzyskanie po przekształceniu. Tak jest np. w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego, gdyż ustawa wymaga, aby przeniesienie licencji nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei przy przekształceniu nie powinny wygasnąć m.in. decyzje o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu czy zezwoleniu na prowadzenie apteki, chyba że co innego wynika z ich treści.

Reasumując, przy przekształceniu spółki prowadzącej działalność w oparciu o licencję, koncesję, zezwolenie lub inną formę reglamentacji działalności, należy sprawdzić czy uprawnienie to nie przejdzie z mocy prawa na spółkę przekształconą czy też trzeba spełnić dodatkowe wymogi.

Więcej na blogu:

 • 29/05/2024

  06 marcelinatynda kw web

  Marcelina Tynda

  Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Pomimo jego wielu zalet i coraz szerszego zastosowania, w Polsce nie ma obowiązku prawnego posiadania i korzystania z tego rozwiązania. Nie istnieją również przepisy na podstawie, których pracodawca może żądać założenia profilu zaufanego przez pracownika i wykorzystywania go w celach służbowych.

 • 14/05/2024

  06 marcelinatynda kw web

  Marcelina Tynda

  Zgodnie z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chory ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu od lekarza wymaganych informacji o stanie swojego zdrowia. Co do zasady, zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyraża pacjent samodzielnie. W przypadku leczenia małoletnich, czyli osób poniżej 18 roku życia możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami:

 • 30/04/2024

  swoboda kamila web

  Kamila Swoboda

  Przepisy w obecnie obowiązującym kształcie umożliwiają kupującemu reklamowanie towaru zarówno na podstawie gwarancji, jak i z tytułu braku zgodności z umową. Wobec tego winno się wskazać, że na podstawie art. 579 Kodeksu cywilnego[1] konsument jest uprawniony do wykonywania uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (rękojmi) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Sprawa komplikuje się jednak w sytuacji, w której klient dokona zakupu na firmę. Co w takiej sytuacji? Jaki wpływ na ochronę konsumencką ma status kupującego?