Blog

13 czerwca 2016

Przekształcenie spółki a przejście zezwoleń, koncesji oraz ulg na spółkę przekształconą

Kilkukrotnie pisaliśmy na naszym blogu o przekształceniach i jego skutkach. Do najważniejszych skutków przekształcenia można zaliczyć tzw. sukcesję uniwersalną, czyli przejęcie przez spółkę przekształconą wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, w tym również przejęcie koncesji, zezwoleń oraz ulg. Jednak czy zawsze? 

Co do zasady sukcesja uniwersalna oznacza wejście w sferę praw i obowiązków poprzednika, w tym również tych należących do sfery administracyjno-prawnej. Jednak trzeba wiedzieć, że nie zawsze taka sukcesja oznacza pełne i bezwarunkowe przejście koncesji, zezwoleń, licencji, ulg itd. Zgodnie z art. 553 §2 KSH przejęcie ww. praw administracyjnych następuje przy przekształceniu, chyba, że ustawa lub decyzja stanowią inaczej. Powyższy wyłącza więc bezwarunkowe przejście koncesji i zezwoleń. Zatem dla ustalenia czy dane uprawnienie z powyższego katalogu przejdzie na spółkę przekształconą, konieczne będzie sprawdzenie we właściwej ustawie oraz w samej decyzji czy nie wyłączono sukcesji tego uprawnienia.

W praktyce niektóre decyzje administracyjne uprawniające do wykonywania działalności reglamentowanej nie przechodzą na spółkę przekształconą i konieczne jest ponowne ich uzyskanie po przekształceniu. Tak jest np. w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego, gdyż ustawa wymaga, aby przeniesienie licencji nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei przy przekształceniu nie powinny wygasnąć m.in. decyzje o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu czy zezwoleniu na prowadzenie apteki, chyba że co innego wynika z ich treści.

Reasumując, przy przekształceniu spółki prowadzącej działalność w oparciu o licencję, koncesję, zezwolenie lub inną formę reglamentacji działalności, należy sprawdzić czy uprawnienie to nie przejdzie z mocy prawa na spółkę przekształconą czy też trzeba spełnić dodatkowe wymogi.

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.