Kategoria: Blog

Tarcza antykryzysowa – umowy kredytu i pożyczki:

 

I. Niskie pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich

Regulacja:

 • koszty pozaodsetkowe dla kredytów konsumenckich udzielonych na czas krótszy niż 30 dni => nie więcej niż 5 % całkowitej kwoty kredytu.
 • koszty pozaodsetkowe dla kredytów konsumenckich trwających 30 dni i dłużej => maksymalnie 15 % plus 6 % za każdy jego rok trwania.

Korzyści dla konsumentów:

 • znaczne obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących przed wprowadzeniem Ustawy. Dotychczasowe stawki maksymalnie => 25 % plus 30 % za każdy rok trwania kredytu.

Ryzyko dla kredytodawcy:

 •  naruszenie zasad ustalania wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Ryzyko dla konsumentów:

 • po upływie 365 dni od wejścia w życie Ustawy => kredytodawca ponownie może pobierać pozaodsetkowe koszty kredytu w dotychczasowej (wyższej) wysokości. Dotyczy to całego okresu pozostałego do końca umowy kredytu.

 

II. Poręczenie kredytów przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Regulacja:

 • BGK może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej,
 • gwarancja lub poręczenie BGK nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

Uwaga!

Nie dotyczy to:

 • mikroprzedsiębiorców,
 • małych przedsiębiorców.

Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.

 

III. Możliwość korzystnej zmiany warunków kredytu w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Regulacja:

 • bank może zmienić, po uzgodnieniu z kredytobiorcą, umowne warunki lub terminy spłaty kredytu lub pożyczki.

Korzyści dla kredytobiorcy:

 • zmiana nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Warunki:

1| Regulacja dotyczy wyłącznie:

 • mikroprzedsiębiorców,
 • małych przedsiębiorców,
 • średnich przedsiębiorców;

2| Obejmuje kredyty i pożyczki udzielone przed dniem 8 marca 2020 roku.

3| Zmiana warunków musi być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy.

Uwaga!

Regulacja nie obejmuje kredytów i pożyczek udzielanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz pożyczek udzielanych przez inne podmioty.

 

IV. Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy

Regulacja:

 • Starosta może jednorazowo udzielić pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • pożyczkobiorcą może być wyłącznie mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 roku.

Korzyści dla mikroprzedsiębiorcy:

 • oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli => według obecnego stanu 0,0525%
 • pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od podpisania umowy nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Warunki:

 • wniosek o pożyczkę można złożyć po ogłoszeniu przez starostę naboru.
 • we wniosku należy złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.
 • wysokość pożyczki => nie więcej niż 5 000 złotych.
 • okres spłaty => co do zasady nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ryzyko:

Oświadczenia o stanie zatrudnienia przy zaciąganiu oraz wnioskowaniu o umorzenie pożyczki składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.