Blog

23 kwietnia 2017

Tarcza antykryzysowa – umowy kredytu i pożyczki:

 

I. Niskie pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich

Regulacja:

 • koszty pozaodsetkowe dla kredytów konsumenckich udzielonych na czas krótszy niż 30 dni => nie więcej niż 5 % całkowitej kwoty kredytu.
 • koszty pozaodsetkowe dla kredytów konsumenckich trwających 30 dni i dłużej => maksymalnie 15 % plus 6 % za każdy jego rok trwania.

Korzyści dla konsumentów:

 • znaczne obniżenie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązujących przed wprowadzeniem Ustawy. Dotychczasowe stawki maksymalnie => 25 % plus 30 % za każdy rok trwania kredytu.

Ryzyko dla kredytodawcy:

 •  naruszenie zasad ustalania wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Ryzyko dla konsumentów:

 • po upływie 365 dni od wejścia w życie Ustawy => kredytodawca ponownie może pobierać pozaodsetkowe koszty kredytu w dotychczasowej (wyższej) wysokości. Dotyczy to całego okresu pozostałego do końca umowy kredytu.

 

II. Poręczenie kredytów przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Regulacja:

 • BGK może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej,
 • gwarancja lub poręczenie BGK nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

Uwaga!

Nie dotyczy to:

 • mikroprzedsiębiorców,
 • małych przedsiębiorców.

Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną.

 

III. Możliwość korzystnej zmiany warunków kredytu w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Regulacja:

 • bank może zmienić, po uzgodnieniu z kredytobiorcą, umowne warunki lub terminy spłaty kredytu lub pożyczki.

Korzyści dla kredytobiorcy:

 • zmiana nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

Warunki:

1| Regulacja dotyczy wyłącznie:

 • mikroprzedsiębiorców,
 • małych przedsiębiorców,
 • średnich przedsiębiorców;

2| Obejmuje kredyty i pożyczki udzielone przed dniem 8 marca 2020 roku.

3| Zmiana warunków musi być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy.

Uwaga!

Regulacja nie obejmuje kredytów i pożyczek udzielanych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oraz pożyczek udzielanych przez inne podmioty.

 

IV. Jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy

Regulacja:

 • Starosta może jednorazowo udzielić pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • pożyczkobiorcą może być wyłącznie mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 roku.

Korzyści dla mikroprzedsiębiorcy:

 • oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli => według obecnego stanu 0,0525%
 • pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od podpisania umowy nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Warunki:

 • wniosek o pożyczkę można złożyć po ogłoszeniu przez starostę naboru.
 • we wniosku należy złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.
 • wysokość pożyczki => nie więcej niż 5 000 złotych.
 • okres spłaty => co do zasady nie dłużej niż 12 miesięcy.

Ryzyko:

Oświadczenia o stanie zatrudnienia przy zaciąganiu oraz wnioskowaniu o umorzenie pożyczki składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Więcej na blogu:

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.

 • 16/02/2024

  Daniel Reck

  Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność w 2023 r. i chce zmienić formę opodatkowania na rok 2024 r. tylko do 20 lutego ma czas na złożenie w tym zakresie pisemnego oświadczenia. Należy złożyć je za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym – w przypadku przedsiębiorców nie podlegających wpisowi w CEiIDG.

 • 14/02/2024

  Wojciech Sawicki

  15 lutego 2024 r. wchodzi w życie tzw. Ustawa Kamilka, która wprowadzi wiele rozwiązań mających na celu przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym i zapewniać ochronę małoletnim. Jeżeli jesteś pracodawcą, a twoja działalność dotyczy wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia, świadczenia porad psychologicznych, rozwoju duchowego, uprawiania sportu lub realizacji innych zainteresowań przez małoletnich, lub też opieki nad nimi, to zanim zatrudnisz nowego pracownika, musisz sprawdzić czy nie jest on przestępcą seksualnym.