Kategoria: Blog

Tarcza antykryzysowa – zmiany w przepisach prawa karnego

Przerwa w karze

Ustawa wprowadza na czas zagrożenia epidemicznego lub epidemii możliwość udzielenia przez sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Umieszczenie skazanego w zakładzie leczniczym

Ustawa przewiduje ponadto w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w stosunku do skazanego, któremu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, a ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez skazanego innej osoby nie jest możliwe w zakładzie karnym, możliwość umieszczenia skazanego w odpowiednim zakładzie leczniczym.

Posiedzenia Sądu penitencjarnego

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia, w wypadku gdy w posiedzeniu sądu penitencjarnego bierze udział skazany pozbawiony wolności, posiedzenie to może się odbyć przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Postępowanie z przedmiotami zajętymi na potrzeby postępowania karnego

W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Środki zapobiegawcze

Ustawa wprowadza nowy rodzaj środka zapobiegawczego, który można orzec wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego, w związku z wykonywaniem przez niego czynności opieki medycznej lub osoby przybranej personelowi medycznemu do pomocy w związku z wykonywaniem tych czynności, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną odległość, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za pośrednictwemsystemów informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego.

System dozoru elektronicznego (SDE)

Podwyższona do 18 miesięcy zostaje górna granica orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności, warunkującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Obecnie system dozoru elektronicznego stosowany jest do kar w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności.

Przepisy przejściowe dotyczące stosowania zmian w Kodeksie Postępowania karnego oraz Kodeksie Karnym Wykonawczym

Do postępowań wszczętych i niezakończonych na podstawie dotychczasowych stosuje się, aż do prawomocnego zakończenia postępowania, przepisy dotychczasowe.