Blog

6 lipca 2020

Termin rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

13 lipca 2020 roku mija ostateczny termin do dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych spółek powstałych przed 13.10.2019 r. Spółki, które powstały i powstają od 13 października 2019 r. mają na to 7 dni od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Taki termin obowiązuje również w przypadku aktualizacji informacji w KRS. 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest systemem, w którym gromadzone są informacje o Beneficjantach Rzeczywistych. Głównym zadaniem CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie takich danych uniemożliwi przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Podkreślić należy, że CRBR będzie miał charakter publiczny, każdy będzie mógł nieodpłatnie uzyskać informacje o Beneficjentach Rzeczywistych. 

Kto jest Beneficjentem Rzeczywistym? 

Beneficjentem Rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez spółkę.

 Beneficjantami Rzeczywistymi w spółkach, które muszą się zgłosić są: 

 • udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce,
 • osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu,
 • osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji;

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe określenie Beneficjenta Rzeczywistego w spółce, do Rejestru należy zgłosić osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (np. członka zarządu). 

Do CRBR obowiązek mają zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych, a więc:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Kto powinien dokonać zgłoszenia

Przedmiotowego zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji, oznacza to że w spółce osobowej będzie to w większości przypadków wspólnik, natomiast w spółkach kapitałowych zarząd. 

Sankcje

Należy pamiętać, że osoby dokonujące zgłoszenia odpowiadają za prawidłowe wskazanie danych zawartych w zgłoszeniu do Rejestru, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku niezgłoszenia w ustawowym terminie danych lub zgłoszenia nieprawdziwych danych może zostać nałożona na osobę zarządzającą kara w formie zakazu pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym bądź kary pieniężnej w wysokości nawet 1.000.000 zł. 

Również sama spółka za niezgłoszenie danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych może zostać ukarana karą finansową do 1.000.000 zł lub nakazem zaprzestania określonych czynności. 

Autor:

Krzysztof Szwajda – aplikant adwokacki, kancelaria Duraj Reck i Partnerzy.

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.