Kategoria: Blog

Trzy kroki do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Wiele firm startuje w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Z biegiem czasu, rozwojem firmy warto zastanowić się nad zmianą formy działalności na bardziej zaawansowaną i jednocześnie bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy. Popularnym i skutecznym rozwiązaniem jest zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na taki krok warto wiedzieć, co zrobić, żeby zachować dotychczasową renomę oraz dorobek.

Jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną. W przypadku takiego przekształcenia spółka staje się kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadzie sukcesji uniwersalnej, stając się podmiotem praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy, w tym w szczególności: stroną zawartych umów, właścicielem całego przedsiębiorstwa oraz podmiotem wydanych zezwoleń i koncesji.

Przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność od przekształcenia dzieli kilka kroków: 1) czynności przygotowawcze, 2) badanie planu przekształcenia 3) złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz rejestracja przekształcenia.

Pierwszy krok polega na przygotowaniu planu przekształcenia, który określi sposób przekształcenia, ustrój spółki która powstanie w wyniku przekształcenia oraz wskaże wartość majątku przedsiębiorstwa. Stąd też niezbędne jest sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia, określającego wartość bilansową przedsiębiorstwa.

Drugi krok to zgłoszenie planu przekształcenia do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby przyszłej Spółki wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności oraz wydany w tej sprawie opinię.

Trzeci krok to tzw. faza właścicielska, czyli złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu, ustanowienie Zarządu oraz uchwalenie aktu założycielskiego przekształconej spółki z o.o. Czynności w fazie właścicielskiej podejmowane są w formie aktu notarialnego. Następnie pozostaje już tylko zgłoszenie połączenia do sądu rejestrowego celem zarejestrowania przekształcenia. Zgłoszenia dokonuje się obowiązkowo na urzędowych formularzach, dostępnych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą też chwilą przestaje istnieć jednoosobowa działalność gospodarcza. Dlatego też, w celu odpowiedniego przygotowania firmy do tak ważnej zmiany, warto złożyć wniosek o dokonanie wpisu przekształcenia na konkretny dzień.

Przy przekształceniu nie można zapomnieć o zmianie danych na kasach fiskalnych, dokumentach oraz w systemach księgowych, co powinno nastąpić w dniu przekształcenia. Ważną zmianą jest także zmiana sposobu prowadzenia księgowości i konieczność otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem przekształcenia.