Blog

3 listopada 2015

Trzy kroki do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Wiele firm startuje w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Z biegiem czasu, rozwojem firmy warto zastanowić się nad zmianą formy działalności na bardziej zaawansowaną i jednocześnie bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy. Popularnym i skutecznym rozwiązaniem jest zmiana formy działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Decydując się na taki krok warto wiedzieć, co zrobić, żeby zachować dotychczasową renomę oraz dorobek.

Jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną. W przypadku takiego przekształcenia spółka staje się kontynuatorem jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadzie sukcesji uniwersalnej, stając się podmiotem praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy, w tym w szczególności: stroną zawartych umów, właścicielem całego przedsiębiorstwa oraz podmiotem wydanych zezwoleń i koncesji.

Przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność od przekształcenia dzieli kilka kroków: 1) czynności przygotowawcze, 2) badanie planu przekształcenia 3) złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz rejestracja przekształcenia.

Pierwszy krok polega na przygotowaniu planu przekształcenia, który określi sposób przekształcenia, ustrój spółki która powstanie w wyniku przekształcenia oraz wskaże wartość majątku przedsiębiorstwa. Stąd też niezbędne jest sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia, określającego wartość bilansową przedsiębiorstwa.

Drugi krok to zgłoszenie planu przekształcenia do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby przyszłej Spółki wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności oraz wydany w tej sprawie opinię.

Trzeci krok to tzw. faza właścicielska, czyli złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o przekształceniu, ustanowienie Zarządu oraz uchwalenie aktu założycielskiego przekształconej spółki z o.o. Czynności w fazie właścicielskiej podejmowane są w formie aktu notarialnego. Następnie pozostaje już tylko zgłoszenie połączenia do sądu rejestrowego celem zarejestrowania przekształcenia. Zgłoszenia dokonuje się obowiązkowo na urzędowych formularzach, dostępnych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą też chwilą przestaje istnieć jednoosobowa działalność gospodarcza. Dlatego też, w celu odpowiedniego przygotowania firmy do tak ważnej zmiany, warto złożyć wniosek o dokonanie wpisu przekształcenia na konkretny dzień.

Przy przekształceniu nie można zapomnieć o zmianie danych na kasach fiskalnych, dokumentach oraz w systemach księgowych, co powinno nastąpić w dniu przekształcenia. Ważną zmianą jest także zmiana sposobu prowadzenia księgowości i konieczność otwarcia ksiąg rachunkowych z dniem przekształcenia.

Więcej na blogu:

 • 14/03/2024

  Wojciech Sawicki

  Niemal do wszystkich dotarła już informacja o tym, że od 14 marca 2024 r. pijany kierowca straci samochód albo zapłaci jego równowartość. Opisany przepadek ma zastosowanie w dwóch sytuacjach: jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek (przy stężeniu powyżej 1 promila we krwi jego orzeczenie jest obowiązkowe) lub obligatoryjnie, jeżeli pijany kierowca prowadzi pojazd przy stężeniu alkoholu we krwi nie niższym niż 1,5

 • 14/03/2024

  Marek Gola

  14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie doręczeń poprzez umieszczenie treści pisma w elektronicznym portalu informacyjnym. Przepisy o e-doręczeniach wprowadzane nowelizacją z 7 lipca 2023 r. (Dz. U., poz. 1860) są pokłosiem kontynuacji zmian w przepisach procesowych związanych z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości. 

 • 21/02/2024

  Martyna Kasperska

  Częstym problemem w przypadku tzw. pracownika mobilnego, którego praca w zasadniczej części polega na przemieszaniu się pomiędzy miejscami, w których czekają na niego obowiązki (np. spotkania z kontrahentami w biurach w całym województwie, a nawet kraju), jest ustalenie od którego momentu rozpoczyna i kiedy kończy swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że co do zasady dojazd pracownika z domu do pracy i z powrotem nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak w przypadku przedstawicieli handlowych czy serwisantów, którzy często dysponują przy tym samochodem służbowym, granice między czasem prywatnym a czasem pracy mogą być trudne do ostrego zarysowania.